Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 Kaupunginhallituksen lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta

MliDno-2017-2290

Valmistelija

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 3.11.2017 kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä eräiltä muilta toimijoilta lausuntoa asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta 15.12.2017 mennessä. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä. Lausuntoajan lyhyttä kestoa perustellaan sillä, että hallituksen esityksen luonnoksen runkona on jo aiemmin lausunnolla ollut HE47/2017. Nyt lausuttavana olevaan esitysluonnokseen on tehty eduskunnan perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset ja muita välttämättömiä muutoksia. Lisäksi on laadittu uusi vaikutusarviointi yhteistyössä eri asian tuntijoiden kanssa. Kuntaliiton 22.11.2017 antama lausunto sekä vastaus STMn lausuntopyyntöön ovat oheismateriaalina.

Lausuntopyyntö on kyselymuotoinen ja siinä on 39 kohdennettua kysymystä luonnoksesta. Lausuntopyynnön materiaalit sekä lakiluonnos löytyvät Internet-osoitteesta: http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-3-11-2017

Lausuntoa on valmisteltu yhteistyössä Essoten kanssa ja lisäksi valmistelussa on otettu huomioon Kuntaliiton antama lausunto. Lausunnossa on erityisesti otettu kantaa lain 24 §:ään koskien asiakasseteleitä. Asiakassetelien tuominen polikliinisesti toteutettaviin kirurgisiin toimenpiteisiin sekä kiireettömään leikkaustoimintaan voi vaarantaa maakunnallisen liikelaitoksen toimintaedellytyksiä ympärivuorokautisesti päivystävänä sairaalana. Lausuntoehdotus on liitteenä

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus antaa liitteenä olevan lausunnon valinnanvapauslain esitysluonnoksesta.

Päätös

Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko asiasta käydyn keskustelun perusteella palauttaa asia uuteen valmisteluun. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että lausunnon antamisen vuoksi pidetään ylimääräinen kaupunginhallituksen kokous tiistaina 12.12.2017 klo 8.00.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat