Kaupunginhallitus, kokous 4.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 213 Henkilöstösuunnitelma 2018 – 2021

MliDno-2017-2249

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Henkilöstöpalvelut on koostanut henkilöstösuunnitelman 2018 – 2021. Henkilöstösuunnitelmaa on käsitelty valmisteluvaiheessa yhteistyötoimikunnan kokouksessa 3.11.2017 § 3. Pääluottamusmiehillä ja yhteistyötoimikunnan jäsenillä on ollut mahdollisuus kommentoida henkilöstösuunnitelmaa ennen sen lopullista valmistumista.

Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman 2017 - 2020 painopistealueet ovat: osaava johtaminen ja esimiestyö, asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen, hyvinvointi sekä palvelukehitys - yhteinen Mikkelin Tapa Toimia. Ennakoivan henkilöstösuunnittelun yhteisenä tavoitteenamme on, että Mikkelin kaupungilla on oikea määrä osaavaa henkilöstöä palvelutarpeen mukaisesti ja prosessit ja toimintamallit ovat tehokkaita ja laadukkaita. Vuonna 2018 panostamme erityisesti työkykyjohtamiseen ja henkilöstön kokonaishyvinvointiin. Kaupungin strategiatyö on meneillään, joten joulukuussa 2018 valmistuva strategia otetaan huomioon henkilöstösuunnitelman toteutuksessa sekä henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman päivittämisessä 2018 – 2021.

Kuntien toimintaympäristö on suuressa muutoksessa. Käynnissä on maakuntauudistus, joka konkretisoituu vuonna 2020. Maakunnallinen sote -kuntayhtymän toiminnan aloitus vuonna 2017 vaikutti olennaisesti kaupungin henkilöstörakenteeseen. Vuonna 2017 aloitettu palvelurakenneuudistuksen 1. vaihe saatetaan päätökseen vuoden 2017 aikana. Koko kaupunkiorganisaation muoto ja toiminta tulee arvioida uudelleen vuoden 2018 aikana. Ratkaisematta on vielä, miten erilaiset tukipalvelut jatkossa järjestetään (ruoka- ja siivouspalvelut, kiinteistönhuolto, talous- ja palkkahallinto ym. hallinnon palvelut). Palvelurakenneuudistuksella sekä tukipalveluiden mahdollisella uudelleenjärjestelyillä voi olla vaikutusta henkilöstösuunnitelmaan suunnittelukaudella 2018 - 2021.

Talousarvioon esitettävät palkkakustannukset perustuvat erillisenä esitettävään tehtävärakenteeseen. Tehtävien täyttömenettely perustuu hyväksyttyyn talousarvioon sekä olemassa olevien tehtävien, henkilöstömäärän ja palkkakustannusten seurantaan. Erityisesti määräaikaisen henkilöstön määrää tullaan v. 2018 aikana seuraamaan aktiivisesti, koska pysyvästi hoidettavat tehtävät tulee täyttää vakinaisesti. Määräaikaiseen virka- tai työsuhteeseen palkataan vain työsopimuslaissa tai viranhaltijalaissa olevan perustellun syyn johdosta. Määräaikaisuuden syyn tulee olla selkeästi näkyvissä viranhoitomääräyksessä tai työsopimuksessa.

Osana henkilöstösuunnitelmaa on laadittu myös koulutussuunnitelma vuodelle 2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan koulutussuunnitelman 2018 tiedoksi, sekä esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman vuosille 2018 - 2021.

Päätös

Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko asiasta käydyn keskustelun perusteella palauttaa asia uudelleen valmisteluun. Hyväksyttiin.

Merkitään, että henkilöstöjohtaja Heli Huopainen selosti asiaa kaupuginhallitukselle.

Merkitään, että Jyrki Koivikko saapui kokukseen tämän pykälän käsittelyn aikana ja varajäsen Olli Marjalaakso poistui kokouksesta.

Kuvaus

Talousarvioon esitettävät palkkakustannukset perustuvat erillisenä esitettävään tehtävärakenteeseen ja henkilöstömäärään vuodelle 2018. Vuoden 2018 tehtävärakenteeseen ja henkilöstömäärän kehitykseen liittyvät tiedot on toimitettu kaupunginhallituksen jäsenille 27.11.2017. Vuosien 2018 - 2021 henkilöstösuunnittelun tavoitteena on painottaa erityisesti ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja osaamisen kehittämistä. Tehtävärakenteen, henkilöstömäärän ja palkkakustannusten kehitystä tullaan raportoimaan kaupungihallitukselle erikseen sovittavan raportointisyklin mukaisesti. Myös työhyvinvointiohjelmaan liittyvät indikaattorit, kuten sairauspoissaolojen kehitys, raportoidaan kaupunginhallitukselle erikseen sovittavan raportontisyklin mukaisesti. Organisaatiouudistukseen liittyvä työ jatkuu vuonna 2018, jossa yhteydessä tehtävärakenteita tarkastellaan muuttuvien, uudistuvien ja asiakaslähtöisten palvelujen mukaisesti.

Henkilöstösuunnitelmassa on tarkennettu työkykyjohtamiseen, Lean -ajattelumallin sekä työllisyyohjelmaan liittyviä käytänteitä sekä tavoitteita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan koulutussuunnitelman 2018 tiedoksi, sekä esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman vuosille 2018 - 2021.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat