Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 252 Valtuustoaloite: Kaupungin kiinteistöjen vuokrajärjestelmän uudistaminen

MliDno-2018-2562

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Liisa Pulliainen esitti Keskustan valtuustoryhmän ym. valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Esitämme, että Mikkelin kaupungin tulisi ottaa käyttöön vyöhykevuokrajärjestelmä, jossa vuokrat määritetään kaikille yhteisillä periaatteilla, vyöhykkeittäin. Vuokria tulee porrastaa, jotta vuokra vastaisi talon käyttöarvoa, johon vaikuttavat mm. tekninen ikä, sijainti alueen sisällä, laatu ja varusteet sekä rakennustyyppi.

Vyöhykevuokra sekä selvät periaatteet hinnoittelusta lisäävät tilojen suurempaa käyttöastetta ja samalla alentavat kiinteistöstä aiheutuvia kustannuksia. Vuokravyöhykkeitä tulisi olla 3-4.

Edellä olevan lisäksi kaupungin tulisi ottaa kokous- ja toimistotilavuokrissa huomioon järjestöjen ja yhdistysten asema kaupungin palvelutuotannon osana edistämässä kaupunkilaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Vyöhykevuokrajärjestelmä tukisi myös pk-yrityksiä sekä yksinyrittäjiä.

Mikkelin kaupungin strategian yksi kolmesta painopistealueesta on Hyvän elämän ohjelma. Yksi osa ohjelmaa on Yhteisöllisyys. Kaupunginhallitus on täsmentänyt (14.5.2018 § 197) seuraavasti tätä Yhteisöllisyyttä; Kansalaislähtöisen toiminnan mahdollistaminen tukemalla alueellisen matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen olemassaoloa.

Mikkeli 10.12.2018

Liisa Pulliainen, Keskustan valtuustoryhmä
Pekka Pöyry, Taina Harmoinen, Kirsi Olkkonen,
Liisa Ahonen, Marja Kauppi, Laura Hämäläinen,
Markku Kakriainen, Heikki Nykänen, Risto Rouhiainen,
Jaakko Väänänen, Outi Kauria, Harri Kivinen,
Keijo Siitari, Petri Pekonen, Seija Kuikka"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään huhtikuussa 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue vastaa Keskustan valtuustoryhmän aloitteeseen 10.12.2018 kaupungin kiinteistöjen vuokrajärjestelmän uudistamisesta:

Mikkelin kaupunki pyrkii toiminnoissaan mahdollistamaan ja tukemaan eri käyttäjäryhmien onnistunutta ja yhdenvertaista toimintaa eri alueilla. Jo tänä päivänä kaupungilla on onnistuneita käyttäjäkokemuksia muun muassa koulutilojen moninaiskäytöstä. Tulevaisuudessa toimintatapoja pyritään kehittämään, jotta moninaiskäyttö olisi entistä sujuvampaa sekä laajempaa. Mikkelin kaupunki tarjoaa osallisuuden nimissä loppuvuodesta kaikille mahdollisuuden veloituksettomiin toimitiloihin erillisessä pilottikohteessa (Kumppanuustalo). Tästä saatujen käyttäjäkokemusten perusteella arvotetaan kyseisen kaltaisen kohteen merkityksellisyyttä, tarvetta sekä synergiahyötyjä.

Kaupungin kiinteistöjen osalta vuokrahintoja on porrastettu jo tänä päivänä. Ylläpitokustannukset, riippumatta kiinteistön sijainnista alueella, ovat suhteellisen vakioita. Vuokraus- ja käyttöpalvelut kannustavat tilojen yhteiskäyttöisyyteen ja sitä kautta käyttäjille edullisiin, jopa veloituksettomiin, tiloihin. Esimerkiksi koulujen moninaiskäytön tehostaminen ja käyttöaikojen lisääminen varsinaisen koulupäivän ulkopuolella tuo näkemyksemme mukaan merkittävää vireyttä ja yhteisöllisyyttä alueella. Eri alueilla on jo olemassa potentiaalisia tiloja, joita on mahdollista käyttää. Uusia kohteita avautuu lähitulevaisuudessa. Koulutilat vastaavat ominaisuuksiltaan asiallisia, toimivia, käyttöympäristöjä. Kustannusten säästämiseksi kokonaisvaltaisesti Mikkelin kaupunki osoittaa erikseen harkitulla tavalla käyttöön sopivat tilat vakituiset tilakäyttäjät huomioiden.

Vuokrahinnoittelu perustuu lähtökohtaisesti kiinteistön aiheuttamiin ylläpito- ja omistuskustannuksiin. Kohteen aiheuttama hinta ei poikkeuksetta ole riippuvainen rakennuksen sijaintipaikasta. Mikkelin kaupungin vuokraus- ja käyttöpalvelut katsovat, että kiinteistöjen vuokrahinnat ovat varsin kohtuullisia yleisiin markkinahintoihin verrattuna. Mikkelin kaupunki keskittyy omistamaan omassa palvelutuotannossa olevia kohteita. Kiinteistömassaa pyritän vähentämään, ja kaupunki pyrkii tarjoamaan tilojen käyttäjille mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeisiin soveltuvia kohteita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi edellä olevan vastauksen Keskustan valtuustoryhmän ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.