Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 247 Norpanhovin päiväkoti, Anttola

MliDno-2018-2363

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Norpanhovin päiväkodissa on Polygon Finland Oy tehnyt sisäilmatutkimuksen keväällä 2018. Lainaus Polygon Finland Oy:n tekemän sisäilmatutkimuksen raportin (3.4.2018) tiivistelmästä:

”Kiinteistö on rakennettu/laajennettu useampana eri aikakautena. Toteutetut rakenneratkaisut ovat tyypillisiä kullekin aikakaudelle. Laajennusosien rakenteiden ja talotekniikan laitteiden liittäminen toisiinsa on haasteellinen toimenpide. Eri aikakautena rakenteilla ja talotekniikalla on ollut eri vaatimustaso, uudemman aikakauden vaatimustaso on korkeampi kuin vanhan. Talotekniikan päivittyessä uusimpaan vaatimustasoon vaaditaan vanhemmilta rakenteilta ominaisuuksia joille niitä ei ole suunniteltu esim. ilmanvaihdon tehostuessa vaaditaan rakenteilta parempaa tiiveyttä. yms.Tutkimuksessa havaittiin rakenteissa (liittymät/läpiviennit) epätiiveyttä, joiden kautta tapahtuu hallitsematonta korvausilman kulkeutumista rakenteiden läpi. Rakenteiden läpi kulkeutuvan hallitsemattoman korvausilman mukana kulkeutuu epäpuhtauksia sisäilmaan heikentäen sen tasoa esim. pöly, tuoksu yms. Rakenteista tapahtuva vuotoilma vaikuttaa myös kiinteistön lämmönkulutukseen ja oleskeluviihtyvyyteen. Kuitunäytteiden perusteella kuitupitoisuus on ilmassa lievästi koholla. Mielestäni kuitulähteet ovat yksi tilojen sisäilman laatuun vaikuttavista päätekijöistä. Ilmanvaihdon tuloilmakanavien epäpuhtaudet vaikuttavat myös sisäilman laatuun. Aikaisemmin on todettu suodattimien olleen väärän kokoiset yläkerran iv-koneessa ja ulkoilman epäpuhtaudet ovat päässeet likaamaan kanavistoa. Sisäilman mikrobipitoisuuden määrittämisen perusteella sisäilman elinkykyisten mikrobien pitoisuus ei ole poikkeavaa. Rakenteista otetuissa materiaalinäytteissä (mikrobinäytteet) ei ollut viitteitä vaurioitumisesta.”

Kiinteistö on kaksikerroksinen omakotitalo -tyyppinen rakennus, jonka ulkovuori on tiiltä sekä osittain puuta ja siinä on peltikatto. Sisäseinät ovat pääosin Gyproc-levyä. Lämmitys toimii maalämmöllä sekä öljyllä ja sisällä on alakerrassa yksi käytöstä poistettu takka.

Ilmanvaihdon uusiminen koko taloon tehtiin 2013. Norpanhovin päiväkodin tilat on rakennettu vuonna 1974 alun perin hammaslääkärin asunnoksi ja saneerattu vuonna 1990 päiväkotitiloiksi. Päiväkodissa on tehty remonttia useaan otteeseen vuosina 2013, 2015, 2016, 2017, 2018. Korjaus- ja kunnossapitotöitä on suoritettu useassa vaiheessa kesäaikaan, jottei niistä aiheudu häiriötä päiväkodin toimintaa. Rakennuksessa on ilmanvaihtosaneerauksen lisäksi mm. uusittu pintamateriaaleja, parannettu sadevesien poisjohtamista, saneerattu pesuhuoneet, uusittu keittiön koneita sekä vaihdettu kiinteä kylmiö irrallisiin kylmäkaappeihin.

Norpanhovin henkilöstö on kokenut oireina päänsärkyä, kurkku- ja iho-oireita.

Norpanhovin päiväkodin sisäilmatyöryhmä on suositellut rakennuksessa havaittujen riskirakenteiden korvaamista nykyaikaisilla rakenteilla, jolloin mm. ulkovaippa tiivistetään, ikkunat tiivistetään sekä poistetaan väliseinänä, joka on entinen ulkoseinä. Rakenteista ei ole löytynyt vaurioita. Korjauksessa rakenteiden ilmatiiveyttä parannetaan sekä pintamateriaaleja uusitaan. Korjauksen kustannukseksi on arvioitu n. 150 000 - 200 000 euroa. Korjaus, josta ei ole vielä varsinaista suunnitelmaa, aloitettaisiin kesällä 2019.

Tämän lisäksi on tarve lisätä alakerran kahdeksan paikkaiseen pienten ryhmään neljä paikkaa ja remontoida tilat sopiviksi siltäkin osin, korvaamaan aiemmin alueella kotona toimineen perhepäivähoitajan paikat. Näitä kustannusta ei ole laskettu edellä mainittuun korjauskustannukseen.

Huolena kuitenkin on, saadaanko esitetyllä mittavalla korjausrakentamisella tilat terveeellisiksi ja turvallisiksi Tämän vuoksi esitetään tarkasti harkittavaksi vaihtoehtona Norpanhovin päiväkodin pois siirtämistä nykyisestä tilasta ja uuden päiväkodin suunnittelua Anttolan yhtenäiskoulun ja esiopetuksen yhteyteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle, että lasketaan kustannukset seuraaville vaihtoehdoille:
1) peruskorjataan Norpanhovin päiväkoti
2) rakennetaan uudet päiväkotitilat Anttolan yhteinäiskoulukampuksen välittömään
    yhteyteen.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta esittää, että näiden vaihtoehtojen välillä tehdään valinta ja asia huomioidaan investointisuunnitelmassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 22.11.2018 käsitellyt Norpanhovin päiväkodin kiinteistöä sekä toiminnan mahdollista siirtämistä uusiin tiloihin.

Norpanhovin päiväkotia on viime vuosina perusparannettu laajamittaisesti. Korjaukset ovat ajoitettu usealle vuodelle päiväkodin loma-aikaan, jotta korjaustoimenpiteet hankaloittaisivat mahdollisimman vähän päiväkodin toimintaa. Norpanhovin päiväkotiin on mm. uusittu ilmanvaihtokoneet kanavistoineen, uusittu lattiamateriaalit alakerran tiloissa, peruskorjattu pesuhuoneet, rakennettu maalämpö, lisätty rakennuksen sokkeliin perusmuurilevyt, tiivistetty yläpohja sekä parannettu sen lämmöneristystä.

Peruskorjaustoimenpiteistä huolimatta rakennuksessa on esiintynyt sisäilmaoireilua. Päiväkodissa on todettu terveyshaitan riskiä nostavia tekijöitä, esimerkiksi mineraalivillakuituja sisäilmassa ja ilmavuotoja rakenteista. Lisäksi päiväkodissa on aikakaudelleen tyypillisiä riskirakenteita. Tehdyissä rakenneaukaisuissa riskirakenteista ei ole löytynyt vaurioita. Tämä ei kuitenkaan poissulje mahdollisuutta, ettei rakenteissa voisi olla vielä löytymätön vaurioalue. Päiväkodilla toimii kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, terveysvalvonta on suositellut muun muassa poistamaan rakennuksesta tiettyjä riskirakenteita sekä tekemään toimenpiteitä rakenteiden tiiveyden parantamiseksi.

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle, että lasketaan kustannukset seuraaville vaihtoehdoille:

1) peruskorjataan Norpanhovin päiväkoti

2) rakennetaan uudet päiväkotitilat Anttolan yhtenäiskoulukampuksen välittömään yhteyteen.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta esittää, että näiden vaihtoehtojen välillä tehdään valinta ja asia huomioidaan investointisuunnitelmassa.

Norpanhovin päiväkodille ei ole tarpeen tehdä laajamittaista peruskorjausta. Rakennuksen perusjärjestelmät ovat kunnossa. Rakennuksessa on kuitenkin aikakaudelleen tyypillisiä riskirakenteita, jotka on syytä poistaa rakennuksen pitkäaikaisen käytön turvaamiseksi. Korjauskustannusten arvioidaan olevan 150 000 - 200 000 euroa ja korjaustyöt on mahdollista aikatauluttaa kesälle 2019.

Uudet päiväkotitilat maksavat toteutustavasta riippuen n. 2300-2800 €/brm². Kiinteät rakennukset ovat hintahaarukan yläpäässä alkaen n. 2500 €/brm². Norpanhovin päiväkoti on nykyisellään n. 470 m² ilman pihavarastoa. Uusi päiväkoti pihoineen ja varastoineen maksaa noin 1-1,2 M€ (lapsipaikkaluku 32 lasta x 11 m²/lapsi x 2700 €/brm²).  Kustannusarvioissa ei ole kummassakaan versiossa huomioitu mahdollista lapsipaikkaluvun kasvattamista. Päiväkodilla on tarvetta neljälle lisäpaikalle alueen perhepäivähoitopaikkojen vähentyessä.

Mikäli päiväkotitoiminta päädytään siirtämään muualle, tulee alueelta tarkastella myös muut valmiit rakennukset kuten Taipaleentie 21 ennen uudisrakennukseen päätymistä.

Kaupunkirakenneselvityksen linjaus

Norpanhovin päiväkodin yksittäiset ongelmapaikat korjataan ja päiväkoti voi jatkaa samoissa tiloissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta puoltaa Norpanhovin päiväkodin korjaamista terveysvalvonnan suosituksen mukaisesti sekä esittää asian kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että nuorisovaltuuston edustaja Lars Vicari poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja sisäilma-asiantuntija Mari Pöyry tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 22.1.2019 § 12, että se puoltaa Norpanhovin päiväkodin korjaamista terveysvalvonnan suosituksen mukaisesti, sekä esittää asian kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Ennen kaupunginhallituksen käsittelyä ja uudisrakennukseen päätymistä, tulee alueelta tarkastella myös muut valmiit rakennukset, kuten Taipaleentie 21.

Anttolan aluejohtokunta on kokouksessaan 25.2.2019 § 17 esittänyt kaupunkiympäristölautakunnalle, että Anttolaan rakennetaan uudet päiväkotitilat Anttolan yhtenäiskoulukampuksen välittömään yhteyteen, tai että päiväkodille etsitään muut soveltuvat ja terveelliset tilat.

Kaupungin tilapalvelut on yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa kartoittanut alueelta kaksi erillistä tilaa; Taipaleentie 21, entinen ryhmäkoti, sekä Vanhanpappilantie 1, entiset Osuuspankin tilat. Molemmat tilat todettiin toiminallisuuden sekä teknisten ominaisuuksiensa kannalta soveltumattomiksi pitkäaikaiseen päiväkotikäyttöön.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Norpanhovin päiväkodin riskirakenteet korjataan sekä rakenteiden ilmatiiveyttä parannetaan terveysvalvonnan suosituksen mukaisesti. Korjausaikataulu sovitaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kiinteistöpäällikkö Jarkko Hyttinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Varhaiskasvatus / Virpi Siekkinen, Pirjo Vartiainen, Päivi Kuva, Seija Manninen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi