Kaupunginhallitus, kokous 3.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 244 Mikkelin kaupungin 11. kaupunginosan (Urpola) korttelia 16 koskeva asemakaavan muutos / Urpolan koulu

MliDno-2018-1674

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 19. päivänä helmikuuta 2019 päivätyn asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Mikkelin kaupungin 16. kaupunginosa (Urpola) korttelia 16 sekä urheilu-, puisto- ja katu- sekä pysäköimisalueita. Kaava-alue sijaitsee Mikkelin Urpolan koulun alueella noin 1,2 kilometriä keskustasta etelään. Suunnittelualueeseen kuuluvat Urpolan koulun tontti ja vireinen virkistysalue ja urheilutoimintojen alueet.

Kaavalle asetetut tavoitteet

Urpolan koulu nimellä kulkevan asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden n. 11 000 k-m2 ja 850 oppilaan yhtenäiskoulun rakentamisen Urpolan alueelle. Kokonaisrakennusoikeus alueella tulee olemaan 15 000k-m². Asemakaavan muutoksella määritellään koulun rakentamisen määrä, sijainti ja muut tarvittavat aluevaraukset. Tavoitteena on luoda viihtyisä ja turvallinen oppimisympäristö Urpolan virkistysalueen ja urheilutoimintojen tuntumaan.

Hankkeen käynnistyminen ja kaavaprosessi

Kaavahanke on tullut vireille lähettämällä osallisille osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.8.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 2.8.2018 -3.9.2018 OAS:sta saatiin viisi lausuntoa.

Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus totesi lausunnossaan, että kaavamuutoksen yhteydessä rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot on tutkittava ja ratkaistava.

Maakuntaliitto totesi lausunnossaan myös rakennushistoriallisten arvojen selvittämisen

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut näki lausunnossaan tärkeäksi, että yhtenäiset urheilutoiminnat alueella säilyvät. Lisäksi alueen kaavamuutoksen yhteydessä on myös syytä arvioida alueelle tulevaa hulevesikuormaa laajemmalta alueelta ja mahdollisuutta varata erillinen kosteikko / allasrakenne hulevesien viivyttämiselle.

Etelä-Savon pelastuslaitos

Pelastusviranomaisella ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutokseen.

Pohjois-Savon elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus otti lausunnossaan esille alueen suunnittelun liikenteelliset vaikutukset ja niiden arviointitarpeet.

Lisäksi asemakaavamuutoksen sisällöstä järjestettiin yleisötilaisuus 10.1.2019, josta saatu palaute on kirjattu kaavaselostuksen muistioon liitteeksi 12. Yleisötilausuudesta jätettiin myös kolme kirjallista mielipidettä.

Kaavaratkaisun sisältö

Asemakaavan muutoksessa Urpolan koulun alueelle osoitetaan käyttötarkoitusmerkintä (Y) Yleisten rakennusten korttelialue. Korttelialue ulottuu lähes Urpolanlammen rantaa saakka. Y merkintä mahdollistaa sekä koulurakentamisen että urheilutoimintojen sijoittamisen alueelle. Urpolanlammen rantaan jää suikale (VU) virkistys ja urheilupalveluiden alueeksi.  

Eteläisen aluekoulun tuleva oppilasmäärä on n. 850. Korttelialueelle osoitetaan opetustoimintaa ja muita yleisiä toimintoja varten 15 000 k-m² neljään kerrokseen. Lisäksi piha ja urheilualueille osoitetaan erilliset rakennusoikeudet huoltotiloja ja katoksia varten.

Pysäköintimäärä osoitetaan noin 100 autopaikalle, jotka jaetaan kahteen osaan toiminnallisista, kaupunkikuvallisista ja liikenteellisistä syistä.  Mitoituksena käytetään 1 ap / 150 k-m². Urheilutoimintoja varten yleistä paikoitusta (LP) on osoitettu noin 40 autopaikkaa. Polkupyöräpaikkoja on sijoitettu hajautetusti n. 500.

Asemakaavan muutoksessa annetaan väljät määräykset rakennusaloista ja piha-alueiden sekä urheilukenttien muodostumisesta. Kaavassa kaikki urheilualueet ja koulun alue osoitetaan yleistenrakennusten korttelialue kaavamerkinnällä. Tarkoituksena on jättää riittävästi tilaa jatkosuunnittelun osalta. Väljä merkintä mahdollistaa myös urheilutoimintojen uudelleen sijoittelun alueella.

Hulevesijärjestelmille on kaavakartassa osoitettu ohjeelliset aluevaraukset Urpolanlammen tuntumassa.

Muutosten seurauksena kaava-alueen rakennusoikeuden määrä lisääntyy n. 8 500  k-m² kokonaisrakennusoikeuden ollessa 15 000 k-m², jolloin tehokkuusluvuksi muodostuu e=0,3 Y-korttelialueilla. Kerrosluku on IV.

Vanhalle Urpolan koulun rakennukselle ei osoiteta kaavassa suojelumerkintää.

Laaditut selvitykset

Kaavahankkeen aikana on laadittu rakennushistoriallinen selvitys, hulevesiselvitys ja liikenneselvitys. Lisäksi tukeudutaan kantakaupungin osayleiskaavan 2040 selvitysaineistoihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 16. kaupunginosa (Urpola) korttelia 16 sekä urheilu-, puisto- ja katu- sekä pysäköimisalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Urpolan koulu), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, paikalliset asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Museovirasto, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 16. kaupunginosa (Urpola) korttelia 16 sekä urheilu-, puisto- ja katu- sekä pysäköimisalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Urpolan koulu), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, paikalliset asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Museovirasto, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

  • Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 3. päivänä kesäkuuta 2019 päivätyn ja tarkennetun asemakaavamuutosehdotuksen kaupungin hallituksen hyväksyttäväksi.

Asemakaavan muutosehdotus (päiväys 4.3.2019) oli nähtävillä ajalla 14.3. – 15.4.2019. Asemakaavaehdotuksesta saatiin kuusi lausuntoa, jotka ovat selostuksen liitteenä 11.

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavaa on muutettu lausuntojen ja muistutuksen myötä tarkentaen. Seuraavassa selvitys kaavaehdotukseen tehdyistä muutoksista:

  • Pursialan pohjavesialuerajauksen liittäminen kaavakarttaan merkinnällä (pv)
  • Lisätty kaavamääräys: 24 § Korttelialueelle sijoitettavien rakennusten tarkka sijaintipaikka, mitoitus ja ulkonäkö tulee hyväksyttää kaupunkisuunnittelussa, ennen rakennusluvan hakemista.
  • Kaavaselostuksessa on kuvattu ja argumentoitu kattavammin vaikutukset kulttuuriympäristöön.
  • Liikennejärjestelyiden yleissuunnitelma on päivitetty
  • Katsomo- ja huoltorakennusten rakennusala muutettu 1000 kerrosneliömetriin
  • Pysäköinnille ja saattoliikenteelle varattu alueen osa on muutettu ohjeelliseksi (p-1).
  • Rakennusalueen rajoihin on tehty muutoksia.
  • Kaavaselostukseen on tehty muita vähäpätöisiä korjauksia ja lisäyksiä


Kaupunkisuunnittelun näkemyksen mukaan kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ovat niin vähäisiä, ettei kaavaa tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Mikkelin kaupungin 11. kaupunginosan (Urpolan) korttelia 16 ja katu- sekä virkistys- ja urheilualueita koskevan asemakaavan muutoksen / Urpolan koulu.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.