Kaupunginhallitus, kokous 3.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Tontin 491-28-59-2 myyminen

MliDno-2020-336

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi
  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki kilpailutti Visulahden kaupunginosan tontit 491-28-59-3, 491-28-59-4 ja 491-28-59-5 kilpailuajan ollessa 22.11.2019-14.1.2020. Alueella on voimassa asemakaava, joka mahdollistaa tilaa vievän erikoistavarakaupan rakentamisen. Tarjouskilpailun tuloksena jätettiin yksi hyväksyttävä tarjous. Tarjouksen jätti Biltema Real Estate Finland Oy. Tarjottu summa kaikista kolmesta tontista yhteensä on 416.880 euroa.

Kilpailutettujen tonttien 491-28-59-3, 491-28-59-4 ja 491-28-59-5 yhteenlaskettua maa-aluetta vastaa tontti 491-28-59-2. Sen pinta-ala on 34.149 m2 ja rakennusoikeus on 17.370 k-m2. Tarjoajan kanssa on tarjouksen jättämisen jälkeen neuvoteltu, että tarjoaja ostaa yhden yhdistetyn tontin eli tontin 491-28-59-2.

Tontille 491-28-59-2 on tarkoitus rakentaa noin 7.500 k-m2 suuruinen Biltema-tavaratalo.

Kuntalain 130 §:n mukaisesti kunta voi luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle tarjouskilpailulla, jolle ei aseteta ehtoja. Tarjouskilpailun on oltava avoin ja siitä on tiedotettava riittävästi.

Tonttien myynnistä järjestettiin avoin tarjouskilpailu Mikkelin kaupungin ja Miksei Oy:n tontinmyyntiportaalin kautta.  Tonttien myynnistä tiedotettiin Hilma-portaalin kautta sekä julkaistiin mainokset Kaupunkilehdessä nro 49/2019 ja Länsi-Savossa 30.11.2019, lisäksi kyseisiä tontteja markkinointiin sosiaalisessa mediassa mm. Facebook-mainonnalla ja myynnistä julkaistiin myös uutinen Länsi-Savo -lehdessä 22.12.2019. Tonttien myyntiajan pituus on myös ollut poikkeuksellisen pitkä, lähes 2 kuukautta. Tonteista järjestetystä tarjouskilpailusta on tiedotettu riittävästi ja myyntitapa on siis kuntalain 130 §:n vaatimusten mukainen.

Mikkelin kaupungin luovuttamien tonttien hinnoittelu sekä muut luovutusperiaatteet vuosille 2018-2020 on päätetty kaupunginvaltuustossa12.6.2017§ 38. Kyseisen päätöksen mukaisesti kaupunginhallitus päättää erillisen tapauskohtaisen hinnoittelun (keskusta-alue sekä liiketontit koko kaupungin alueella), mikäli tontin hintaa ei ole määritetty. Kyseessä oleville tonteille ei ole määritetty hinnoittelua ja hinta on tässä tapauksessa määrittynyt tarjouskilpailun perusteella. Kaupunginhallitus voi päättää tonttien hinnoittelusta samalla kertaa, kun tontin myynnistä päätetään. Visulahden kaupunginosan asemakaavassa liiketonteille määritetty enimmäisrakennusoikeuden määrä on huomattavasti tavanomaista suurempi tonttien pinta-alaan nähden. Kyseisellä alueella tonttien kauppahinnan vertaaminen tonttien enimmäisrakennusoikeuteen ei ole vertailukelpoinen muihin kaupungin alueilla oleviin liiketonttien hintoihin. Hintakilpailutukselle oli asetettu pohjahinta perustuen vieressä olevalta tontilta tehtyyn hinta-arvioon ja kauppaan, saatu tarjous ylitti määritetyn pohjahinnan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myydä tontin 491-28-59-2 Biltema Real Estate Finland Oy:lle. Kauppahinta on 416.880 euroa ja kaupan muut ehdot ilmenevät liitteenä olevasta kauppakirjaluonnoksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.