Kaupunginhallitus, kokous 3.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kaupunginhallituksen lausunto Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle lomituspalvelujen toimeksiantosopimuksen alueen laajentamiseen

MliDno-2019-1414

Valmistelija

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi
  • Arto Pulkkinen, lomituspalvelupäällikkö, arto.pulkkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maatalousyrittäjien eläkelaitos on 28.6.2019 päivätyllä kirjeellä tiedustellut kuntien kiinnostuksesta lomituspalvelujen toimeksiantosopimuksen alueen laajentamiseen. Tekninen johtaja Jouni Riihelä on 21.8.2019 lähetetyllä kirjeellä antanut seuraavan vastauksen: 

"Maatalousyrittäjäin Eläkelaitos (MELA) tiedustelee nykyisiltä lomituspaikallisyk­siköiltä näkemyksiä ja halukkuutta toimia tulevaisuudessa uutena paikallisyksik­könä, johon on yhdistetty mahdollisesti muita vastaavia yksiköitä. 

Mikkelin kaupunki hoitaa tällä hetkellä maatalouslomitusta Mikkelin ja Pieksä­mäen kaupunkien, Puumalan, Mäntyharjun, Kangasniemen ja Hirvensalmen kuntien alueella. 

Mikkelin kaupunki on tulevaisuudessa valmis hallinnoimaan aluetta, johon kuu­luisi nykyisen toimialueen lisäksi Rantasalmen lomituksen paikallisyksikkö, ny­kyisellään Rantasalmi, Juva, Joroinen, Sulkava sekä Savonlinnan kaupungin län­tinen puoli. 

Perustelua tähän: 

  • lomitettavat tilat vähenevät, jolloin isomman alueen hoitaminen antaa re­surssit riittävälle hallintohenkilökunnalle: kokoaikainen lomituspalvelupääl­likkö, lomituspalveluohjaajat ja lomittajat. Vaadittavat sijaisuudet voidaan myös hoitaa. 
  • riittävän suuri lomituspalveluyksikkö on houkutteleva työnantaja lomitta­jille 
  • toiminta mahdollistaa kysyntää vastaavat ja tasapuoliset lomituspalvelut maatilayrittäjille 
  • maantieteellisesti laajalla toimialueella voi olla perustelua järjestää useam­pia toimipisteitä. 


Henkilöstö voidaan mitoittaa kustannustehokkaasti, iso yksikkö kykenee huo­lehtimaan lomitushenkilöstön ammattipätevyyden ylläpidosta ja koulutuksesta."

16.12.20019 Maatalousyrittäjien eläkelaitos on lähestynyt kuntia uudelleen kirjeellä Lomituksen paikallisyksikkörakenteen kehittäminen (liite), johon Mela pyytää ehdotuksia 7.2.2020 mennessä.

Mikkelin kaupungin kannanotto 16.12. saapuneeseen kirjeeseen:

"Maatalousyrittäjien Eläkelaitos (MELA) on tiedustellut nykyisten lomituksen paikallisyksiköiden halukkuutta jatkossa hoitaa laajempia lomituskokonaisuuksia. Nykyisin Suomessa on 41 lomituksen paikallisyksikköä, tavoitteena on, että paikallisyksiköiden määrä olisi lähivuosina 6 -10 kpl. Tavoite olisi, että yksikössä tuotettaisiin vuodessa 40 000 lomituspäivää.

Etelä-Savossa lomituspalveluita tuottavat nykyisin Mikkelin ja Rantasalmen paikallisyksiköt. Savonlinnan itäpuolta hoitaa Parikkalan paikallisyksikkö. Pertunmaa kuuluu nykyisin Sysmän paikallisyksikköön. Lisäksi on vielä Savitaipaleen paikallisyksikkö. Mikkelin kaupunki on aiemmin jo ilmoittanut Mela:lle voivansa toimia isomman lomitusyksikön hallinnoijana. Alustavasti Rantasalmen yksikkö on ollut halukas yhteistyöhön Mikkelin kanssa.

Maatilojen ja lomitusasiakkaiden väheneminen aiheuttaa painetta siirtyä suurempiin kokonaisuuksiin lomitushallinnossa. Melan asettaman tavoitteen saavuttamiseksi olisi muodostettava Kaakkois-Suomen lomituksen paikallisyksikkö: Mikkeli, Rantasalmi, Savitaipale ja Parikkala. Mikkelin kaupungilla on parhaat valmiudet hoitaa ison alueen hallinto, joka edellyttää täysiaikaista päällikköä, hänelle sijaista sekä asiakaspalvelukonseptin uudelleen muotoilua. Uuden alueen muodostaminen aiheuttaa henkilöstölisäystä.

Tavoitteena uudessa paikallisyksikössä tulee olla kustannustehokkuus, toimintaan tulevan hallintorahan tulee kattaa kustannukset. Lomituskulut korvaa kokonaisuudessaan Mela valtion varoilla."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus antaa yllä olevan lausunnon Melan lausuntopyyntöön. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin on käynnistettävä keskustelut Rantasalmen, Savitaipaleen ja Parikkalan paikallisyksiköiden kanssa uuden yksikön muodostamisesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maatalousyrittäjäin Eläkelaitos/Päivi Wallin, maaseututoimi ja lomituspalvelut/Kari Mikkonen, Arto Pulkkinen