Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 268 Otto-oikeus/Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon lietteenkäsittelyvaihtoehdot

MliDno-2015-1669

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon käyttöönottovaihe käynnistyy vuoden 2021 alussa. Puhdistamossa tulee olemaan edellytykset kuivata ylijäämäliete ja välivarastoida se siiloihin. Käyttöönoton alkuvaiheesta alkaen välivarastoon kertyvälle puhdistamolietteelle olisi tarve olla ratkaistuna myös lietteiden jatkokäsittely. Edellä olevassa kaupunginhallituksen päätöksessä kuivatun lietteen käsittelyvaihtoehdot on ratkaistu niin että Biosairila Oy:lle toimitetaan kuivattua lietettä erikseen laadittavan sopimuksen perusteella. Jätevedenpuhdistamon ja biokaasulaitoksen välinen rajapinta on neuvoteltu joustavaksi, jolloin ns.vastaanottoikkunan kautta lietettä käsiteltäisiin biokaasulaitoksessa 3000– 6500 t/a. Vastaanottoikkunan raja-arvot mahdollistavat muun, puhdistamolietteitä hyödyntävän yritystoiminnan kehittymisen EcoSairilan alueella.

Vesilaitos on pyytänyt Mikkelin kaupungin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hankinta-asiantuntijalta kannanottoa koskien Vesilaitoslietteiden toimittamisedellytyksistä Biosairila Oy:lle. Arvio lietteenkäsittelyn vuotuisista kustannuksista on 200 000 € …300 000 €. Useamman vuoden pituisen sopimuskauden kustannukset ylittävät erityisalojen hankintalain palveluhankinnoille asetetun kynnysarvon.

Asiasta käytyjen keskustelujen mukaan lietteiden toimittaminen suorahankintana Biosairila Oy:lle kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti on erityisalojen hankintalain vastaista. Biosairila Oy:n biopolttoaineen ulosmyynti esitetyssä laajuudessa edellyttää lietteenkäsittelyn kilpailuttamista tai lietteen toimittamista Biosairila Oy:lle vastikkeetta.

Toinen vaihtoehto lietteiden toimittamiseen suoraan Biosairila Oy:lle ilman kilpailutusta olisi tutkimushankkeen perustaminen, jossa Vesilaitos olisi mukana hankkeen osarahoittajana esimerkiksi lietteen vastaanottomaksun osuudella.

Päätösehdotus

Esittelijä

Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Johtokunta päättää Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamolla muodostuvan kuivatun puhdistamolietteen käsittelypalvelun hankintamenettelystä kokouksessa.

Päätös

Johtokunnan esittelijä Reijo Turkki esitteli seuraavat asiakirjat merkittäväksi tiedoksi:

- Vaasan Hallinto-oikeuden päätös 18.11.2013, Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon toiminta

- lausunto 10.4.2017, European Comission,Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Marzena Rogalska

- kannanotto Miksei Mikkeli/ Ilkka Liljander 29.5.2020, jäteveden puhdistamon lietteen käsittely ja mahdollinen kilpailutusvelvollisuus

- Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, tutkimushanke ”LieteKierto” 2020-2021.

Käsittelyn aluksi puheenjohtaja Tapani Korhonen teki päätösehdotuksen:

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää hankkia Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon lietteenkäsittelyn kilpailuttamalla lietteenkäsittelyn avoimella hankintamenettelyllä vuosille 2021-2023. Kilpailutuksen hankinta-asiakirjoissa huomioidaan kaupunginhallituksen päätös 23.11.2015,§376, soveltuvin osin.

Anne Korhola kannatti tehtyä ehdotusta.

Raili Pöyry kannatti esittelijän ehdotusta. Koska se ei saanut muiden kannatusta, se raukesi.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jukka Rossi esitti Vesa Pöntisen kannattamana, että johtokunta pyytää asiasta ennakkolausunnon konserni- ja elinvoimajaostolta.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty kaksi poikkeavaa kannatettua esitystä ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne jotka kannattavat puheenjohtaja Tapani Korhosen esitystä, äänestävät Kyllä ja ne, jotka kannattavat Jukka Rossin esitystä äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 Kyllä-ääntä (Tapani Korhonen, Anne Korhola, Katariina von Pandy-Seurujärvi ja Raili Pöyry), 3 Ei-ääntä (Anne Bergman, Jukka Rossi ja Vesa Pöntinen) ja 1 esteellinen (Jarmo Lautamäki).

Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan esitys on tullut vesiliikelaitoksen johtokunnan päätökseksi.

Merkitään, että Jarmo Lautamäki ilmoitti olevansa esteellinen (Metsäsairila Oy hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginjohtaja käytti otto-oikeuttaan vesiliikelaitoksen johtokunnan 4.6.2020 kokouksen § 24, joka koskee Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon lietteen käsittelyn vaihtoehtoja.

Asiaa on valmisteltu työryhmän toimesta, johon kuuluivat Reijo Turkki – Mikkelin vesiliikelaitos, Panu Jouhkimo ja Ilkka Liljander - Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy sekä Ville Kakkonen – Metsäsairila Oy.

Lietteenkäsittelyn nykytila

Puhdistamoliete on yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla syntyvää jätevesilietettä, joka muodostuu tulevan jäteveden kiintoaineesta ja puhdistusprosessissa kiintoainemuotoon saatetusta aineesta. Kiinteistöiltä kerätyt ja jätevedenpuhdistamolle viedyt sako- ja umpikaivolietteet päätyvät myös osaksi puhdistamolietettä.

Mikkelin vesiliikelaitoksen puhdistamoilla syntyvä liete kuivataan ja välivarastoidaan Kenkäveronniemen puhdistamolla vesilaitoksen toimesta. Kuivattua lietettä muodostuu noin 4 000 t vuodessa. Kuivattu liete jatkokäsitellään maanparannusaineeksi ja käytetään maatalouden lannoitteena. Maanparannusaineen valmistukseen käytetään tähän tarkoitukseen kehitettyä laitetta ja lietteenkäsittelytekniikkaa. Lietteen jatkokäsittely, laadunvalvonta, kuljetus, viljelijäyhteistyö ja lannoite-erien kuormaseuranta hankitaan ostopalveluna. Käytetty tekniikka ja tulokset ovat lupaehtojen mukaisia. Lietteen käsittelykustannus Vesilaitokselle on noin 235 000 euroa vuodessa.

Parhaillaan käynnissä olevassa Mikkelin vesiliikelaitoksen puhdistamojen operointipalvelun ja kehittämiskumppanin kilpailutuksessa lietteen käsittely on rajattu pois.

Hankintalaki ja ympäristölupaehdot

Julkisia hankintoja säätelevä hankintalaki edellyttää julkisen toimijan toteuttavan hankintansa hankintalain mukaisesti. Lietteen käsittelyn hankinta palveluna edellyttää hankintalain mukaista toimintamallia. Vaihtoehdoiksi on valmistelun kuluessa tunnistettu avoin kilpailutus tai konsernin sisäinen sidosyksikköhankinta. Sidosyksikkö on kyseessä silloin kun yksikön omistus on 100-prosenttisesti julkista omistusta, omistajat käyttävät siihen suoraa päätäntävaltaa ja yksikkö ei toimi hankintalain periaatteiden vastaisesti vapailla markkinoilla. Yksikön tulee lisäksi olla perustettu sen kaltaisia tehtäviä varten, joita siltä hankitaan sidosyksikköasemaan vedoten. Valmistelutyöryhmä on päätynyt ulkopuolisten asiantuntijalausuntojen perusteella siihen, että sidosyksikköhankinta on mahdollista suorittaa hankintalain periaatteiden mukaisesti kaupungin sidosyksiköiltä Metsäsairila Oy:ltä tai BioSairila Oy:ltä.

Vesilaitoksen Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamoa koskeva alkuperäinen ympäristölupa edellyttää, että syntyvä liete on hyödynnettävä joko kompostoimalla tai energiaksi. Ympäristöluvan lupaehtoihin on haettu ja myönnetty muutos, jossa lietteenkäsittely on mahdollista myös muulla parhaaksi katsotulla käyttökelpoisella tekniikalla.

Metsäsairila Oy:n kompostointilaitoksella voimassa oleva ympäristölupa, jonka puitteissa voidaan käsitellä biojätteitä ja jätevesilietteitä 5900 tonnia vuodessa. Kompostointilaitos on toiminut alueella noin 20 vuotta ja sillä on käsitelty jätevesilietteitä ja biojätettä, joista on valmistettu pääosin multatuotteita. Viime vuosina kompostointilaitoksella on käsitelty vain biojätettä, koska jätevesilietettä ei ole tullut käsiteltäväksi. Kompostointilaitoksella on kuitenkin täysi valmius käsitellä sekä biojätettä, että jätevesilietettä ja toiminnot ovat täysin erillään biojalostamosta, joten kompostointilaitos toimii biojalostamon varalaitoksena.

Biojalostamon rakentamisen seurauksena Metsäsairila Oy on hakenut biojalostamolle ja kompostointilaitokselle laajennetun yhteisen ympäristöluvan. Laajennetun ympäristöluvan mukaan kompostointilaitoksella ja biojalostamolla voidaan yhteensä käsitellä jätemateriaaleja, jätevesilietteitä ja teollisuuden sekä maatalouden sivuvirtoja 19 500 tonnia vuodessa. Laajempaa ympäristölupaa noudatetaan uuden biojalostamon käynnistyessä syyskuussa 2020. Ympäristöluvan toiminnalle on hakenut Metsäsairila Oy ja luvan alla voi toimia myös muita toimijoita kuten esimerkiksi Biosairila Oy.

Metsäsairila Oy:n ja Biosairila Oy:n rooli biojalostuksessa

Metsäsairila vastaa syötehankinnasta eli biojätteen, jätevesilietteen ja teollisuuden ja maatalouden sivuvirtojen hankkimisesta biojalostamolle. Lisäksi Metsäsairila vastaa biojalostamon kiintoaineiden käsittelystä eli esimerkiksi lannoite- ja multatuotteiden valmistuksesta.

Biosairila Oy vastaa biojalostamon operoinnista, liikennebiokaasun jalostuksesta ja jakelusta.

Tavoitetila lietteen käsittelyn osalta

EcoSairilan alueella on lietteen käsittelyyn soveltuvaa ja osin lietteen käsittelyä varten rakennettua kaupungin omaa infrastruktuuria, jonka hyödyntäminen puhdistamolietteen käsittelyssä on tarkoituksenmukaista. Biokaasutuksen ja/tai kompostoinnin jälkeen puhdistamoliete on hyödynnettävissä ja jatkojalostettavissa muun muassa lannoitteena ja maanparannustuotteina sekä Metsäsairila Oy:n että EcoSairilaan sijoittuvien uusien yritysten toimesta sekä erilaisissa TKI-hankkeissa.

EcoSairilan kehittämisalustan näkökulmasta paras ratkaisu on, että jätevedenpuhdistuksen, biokaasuntuotannon sekä jätehuollon sivuvirrat ovat kaupunkikonsernin hallinnassa. EcoSairilan kehittyessä ja alueelle ohjautuvien materiaalivirtojen kasvaessa, biopohjaisten materiaalien jatkojalostus tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet tki-toiminnalle ja uudelle liiketoiminnalle.

Sidosyksikköhankintaan liittyvä sopimus puhdistamolieteen käsittelystä neuvotellaan Mikkelin vesiliikelaitoksen ja Metsäsairila Oy:n välillä siten, että sopimus tukee EcoSairilan kehittämisen tavoitteita ja on konserniedun mukainen. Sidosyksikköhankinnan periaatteena on, ettei lietteenkäsittelyn yksikkökustannus nouse.

Hankintalain ja lupaehtojen mukaiset vaihtoehtoiset toimintatavat

Valmistelutyöryhmä on tunnistanut kaksi eri vaihtoehtoa puhdistamolietteen käsittelyn järjestämiseksi

  1. Sidosyksikköhankinta Metsäsairila Oy:ltä
    Mikkelin vesiliikelaitos tilaa lietteen käsittelyn sidosyksikköhankintana Metsäsairila Oy:ltä. Metsäsairila Oy hankkii edelleen puhdistamolietteen käsittelyn tytäryhtiöltään BioSairila Oy:ltä tai käsittelee omassa kompostointilaitoksessaan. Metsäsairila Oy vastaa käsitellyn lietteen jalostamisesta ja jatkohyödyntämisestä lannoite- ja maanparannustuotteena.
     
  2. Avoin kilpailutus
    Mikkelin vesiliikelaitos kilpailuttaa lietteen käsittelyn avoimella kilpailutuksella ja määrittelee tarjouspyynnössä miten liete tulee käsitellä ja hyödyntää.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus kumoaa Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 4.6.2020 § 24 ja ratkaisee asian seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin Vesiliikelaitos hankkii Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon lietteen käsittelyn hankintalain mukaisena sidosyksikköhankintana Metsäsairila Oy:ltä. Metsäsairila Oy toimittaa lietteen edelleen BioSairila Oy:lle biokaasutusta varten. Käsitellyn lietteen jalostamisen ja jatkohyödyntämisen tulee tukea EcoSairilan strategisia tavoitteita tki-toiminnan sekä uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi.

Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa vesilaitoksen johtajan Reijo Turkin hyväksymään ja allekirjoittamaan ko. sopimuksen Mikkelin Vesiliikelaitoksen puolesta. 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että sidosyksikköhankinnan lietteenkäsittelyn yksikkökustannus nousee nykyisestä vain indeksikorotuksia noudattaen.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että Euroopan komission lausunto, vapailla markkinoilla lisätään tämän pykälän liitteeksi.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hankinta-asiantuntija Ilkka Liljander ja vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki selostivat asiaa kaupunginhallitukselle. 

Tiedoksi

Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta, Metsäsairila Oy

Käsitellyt asiat