Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 279 Kaupunginhallituksen päättämät neuvottelut Essoten, Sosterin sekä Mikkelin ja Savonlinnan kaupunkien välillä (lisäpykälä)

MliDno-2020-1625

Valmistelija

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on ohjeistanut kokouksissaan 11.8.2020 § 237 ja 17.8.2020 § 244 kaupunginjohtaja Timo Halosta ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälää neuvotella Essoten 29.6.2020 tekemän neuvotteluesityksen sairaaloiden työnjaosta johdosta Savonlinnan kaupungin kanssa. 

Essoten, Sosterin sekä Mikkelin ja Savonlinnan kaupunkien neuvottelu on pidetty 12.8.2020  neuvottelumuistio on liitteenä 1. Tässä neuvottelussa sovittiin, että neuvotteluja jatketaan viranhaltijatasolla ja kaupunginjohtaja Janne Laine kutsuu koolle neuvottelun.

20.8.2020 käytiin viranhaltijoiden välinen neuvottelu, jonka neuvottelumuistio on liiteenä 2. Muistioon on liitetty Sosterin kuntayhtymäjohtajan ja johtajaylilääkärin eriävä kannanotto.

Maan hallitus on pyytänyt lausunnon, johon on kytketty myös maakuntasuunta samaksi kuin sote-maakunta. Savonlinnan kaupunginhallitus on kuullut eri tahoja.

Kuulemisissa on esiin tullut Kuopion näkökulmasta priorisoituna huolena ERVA-alueen yhtenäisyyden säilyttäminen, jossa Itä-Savon irrottautumista Etelä-Savosta ei nähdä hyvänä kehityksenä ERVA-alueen yhtenäisyydessä. Pohjois-Savossa riskinä nähdään se, että Mikkeli on suurin palvelujen ostaja KYS:sta.

Henkilöstöresurssien riittävyys sekä Pohjois-Savon että Etelä-Savon sairaanhoitopiirien osalta on tullut kuulemisissa esille kyseenalaisena.

Kuopion edustajien mukaan Pohjois-Savon sisällä tarkoituksena on pitää huolta tasapuolisesti kehityksestä myös Varkauden ja Iisalmen osalta. Pohjois-Savon kunnissa ei ole keskussairaalaa Iisalmessa eikä Varkaudessa, joten kysymykseksi tulee Savonlinnan keskussairaalan asema. Tahtotilan löytyminen sille, että muu alue Pohjois-Savossa olisi valmis rahoittamaan Savonlinnan keskussairaalan ylläpitämistä, on riski.

Suoritteiden määrä sekä Pohjois-Savon että Etelä-Savon sairaanhoitopiireissä on kasvava ainakin vuoteen 2035 saakka, koska väestön ikärakenne on vanheneva ja palvelutarve kasvava. Pohjois-Savossa suoritteiden määrän kasvu on Etelä-Savoon verrattuna suurempi.

Etelä-Savossa Mikkelillä ja Essote:lla on tahtotila yrittää säilyttää Savonlinnassa keskussairaala, mutta riskinä on sote-maakunnna päätöksenteko.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johto näkee ainoana mahdollisena suuntana Pohjois-Savon ja arvioi, että Etelä-Savossa keskussairaalaa ei pystytä säilyttämään.

Savonlinnan kaupungin järjestämissä kuulemisissa on tunnusteltu keskeisten toimijoiden sitoutumishalua Savonlinnan keskussairaalan säilyttämiseen Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa. 

Sosterin ja KYS-Ervan välisen yhteistyöselvityksen eteenpäinvieminen on pysähtynyt Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallituksessa (21.10.2019 § 121). Kuulemisessa tuli myös esiin, että Savonlinnan keskussairaalaa ei olla valmiita Pohjois-Savossa säilyttämään ilman, että valtio järjestää pysyvän lisärahoituksen sairaalan ylläpitämiseksi. Haasteena on Savonlinnan kalliit sotekulut.

Ministeriön tekemät soterahoituslaskelmat osoittavat, että Pohjois-Savossa on huomattavasti suurempi paine tehdä nopeita tasapainottamistoimenpiteitä verrattuna Etelä-Savoon. Pohjois-Savossa alijäämä sotemenojen ja rahoituksen välillä on noin 27 miljoonaa euroa ja Etelä-Savossa noin 3 miljoonaa euroa.

Essoten kuntayhtymä on käsitellyt neuvottelujen muistiota kokouksessaan 27.8.2020 ja hyväksynyt osaltaan neuvottelumuistiot, Essoten pöytäkirjaote on liitteenä 3.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä alla todetut asiat ja päättää jatkaa neuvotteluja Essoten, Sosterin ja Savonlinnan kaupungin kanssa. Lisäksi neuvotteluun kutsutaan myös KYS.

 • järjestetään neuvottelu, johon osallistuu Savonlinnan ja Mikkelin kaupunkien hallitukset sekä Sosterin ja Essoten kuntayhtymähallitukset. Lisäksi neuvotteluun kutsutaan KYS:n johto
 • seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen valmistellaan ja neuvotellaan yhteistyösopimus päätettäväksi
 • Etelä-Savon sote-maakunnassa on kaksi ympärivuorokautista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä (mm. anestesiologia, sisätaudit ja kirurgia) ylläpitävää keskussairaalaa, toinen Mikkelissä ja toinen Savonlinnassa. Maakunnan synnytyssairaala on Mikkelissä.               
 • Maan hallitukselle tehdään yhteinen esitys siten, että terveydenhuoltolakiin linjataan, että kaikissa maan keskussairaaloissa (ml. Mikkeli ja Savonlinna) on ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon päivystystoiminta mukaan luettuna anestesiologia, sisätaudit ja kirurgia. Terveydenhuoltolakia tulee muuttaa siten, että Etelä-Savon sote-maakunnassa on kaksi keskussairaalaa. Myös keskittämisasetusta tulee lieventää siten, että tämä mahdollistuu.
 • Tulevassa yhteisessä sote-maakunnassa työnjaon jatkokehittäminen tehdään siten, että sairaaloiden välillä yhteen lasketusti volyymimäärät pysyvät nykytasolla, mikä turvaa molemmissa sairaaloissa riittävän määrän sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelupaikkoja sekä sairaaloiden työntekijämäärät nykyisessä suhteessa.
 • Työnjaon tarkempi valmistelu pitäisi tehdä Sosterin ja Essoten yhteistyönä siten, että Etelä-Savossa on kaksi nykyisentasoista päivystävää keskussairaalaa.
  • Savonlinna on sotemaakunnan hallinnon keskuskaupunki. Sote-maakunnan ylin johto esikuntineen (esimerkiksi sote-maakuntajohtaja, talousjohtaja, hallintojohtaja ja henkilöstöjohtaja, esikuntahenkilöstö sekä tietohallintojohtaja ja ICT-yksikkö) sijoitetaan Savonlinnaan.
  • Terveyspalvelujen johto sijoittuu Mikkeliin. Muu toimialajohto ja hallinnon muut työpaikat jaetaan työntekijämäärien suhteessa kaikkien kaupunkien kesken.
  • Kehitysvammahuollon hallinto ja johto sijoittuvat Pieksämäelle.
  • EteläSavon maakuntaliitto (nykyinen maakuntaliitto) jatkaa Mikkelissä.                                          
 • Sote-maakunnan valmisteluhallituksen puheenjohtaja tulee Savonlinnasta
 • Mikäli nykyinen maakuntaliitto ja Ely-keskus sekä sote-maakunta yhdistetään jossain vaiheessa, sijoitetaan nykyisen Maakuntaliiton johto ja Ely-keskuksen toiminnot Mikkeliin sekä sote-tehtäväalueen ylin johto em. mukaisesti sekä Ely-keskuksen yrityskehittämisen- ja työllisyyspalvelujen palvelupiste Savonlinnaan.
 • Savonlinna sitoutuu Etelä-Savon maakuntaan ja sote-maakuntaan
 • Mikkeli ja Savonlinna sitoutuvat tukemaan toisiaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa siten, että molemmissa säilyy ja kehittyy vuoden 2023 mukainen opiskelijamäärä (Mikkelissä noin 3.700 ja Savonlinnassa noin 1.400) ja edistämään kaupunkien strategisia kehittämishankkeita ammattikorkeakoulussa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Armi Salo-Oksa esitti Mali Soinisen kannattamana asian jättämisestä pöydälle, jotta ennen yhteistyösopimuksen hyväksymistä voidaan suorittaa vaikuttavuusarvio, josta käy ilmi esimerkiksi siirtyvien henkilötyövuosien määrä sekä kokonaistaloudelliset vaikutukset Mikkelin kaupungille.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys asian jättämisestä pöydälle ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Armi Salo-Oksan esitystä pöydälle jättämisestä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen, Arto Seppälä, Pekka Pöyry, Jarno Strengell, Jyrki Koivikko), 4 ei-ääntä (Armi Salo-Oksa, Mali Soininen, Jenni Tissari, Jukka Pöyry) ja yksi tyhjä ääni (Minna Pöntinen).

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa. 

Merkitään, että Armi Salo-Oksa, Mali Soininen ja Jenni Tissari jättivät eriävän mielipiteen.

Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esityksestään kohdan 

 • Työnjaon tarkempi valmistelu pitäisi tehdä Sosterin ja Essoten yhteistyönä siten, että Etelä-Savossa on kaksi nykyisentasoista päivystävää keskussairaalaa.
  • Savonlinna on sotemaakunnan hallinnon keskuskaupunki. Sote-maakunnan ylin johto esikuntineen (esimerkiksi sote-maakuntajohtaja, talousjohtaja, hallintojohtaja ja henkilöstöjohtaja, esikuntahenkilöstö sekä tietohallintojohtaja ja ICT-yksikkö) sijoitetaan Savonlinnaan.
  • Terveyspalvelujen johto sijoittuu Mikkeliin. Muu toimialajohto ja hallinnon muut työpaikat jaetaan työntekijämäärien suhteessa kaikkien kaupunkien kesken.
  • Kehitysvammahuollon hallinto ja johto sijoittuvat Pieksämäelle.
  • EteläSavon maakuntaliitto (nykyinen maakuntaliitto) jatkaa Mikkelissä.    


muotoon

 • Työnjaon tarkempi valmistelu pitäisi tehdä Sosterin ja Essoten yhteistyönä siten, että Etelä-Savossa on kaksi nykyisentasoista päivystävää keskussairaalaa.
  • Etelä-Savon maakuntaliitto (nykyinen maakuntaliitto) jatkaa Mikkelissä.
  • Uuden maakunnan hallinnollinen keskuskaupunki ja maakuntakeskus on Mikkeli.
  • Sotemaakunnan hallinto jaetaan työpaikkojen määrän suhteessa kaikkien kaupunkien kesken. 
  • Mikkeli tukee, että sotemaakunnan johtaja esikuntineen sijoitetaan Savonlinnaan. Terveyspalvelujen johto sijoittuu Mikkeliin. Kehitysvammahuollon hallinto ja johto sijoittuvat Pieksämäelle. Hallinnon ja tukipalveluiden tarkempi sijoittuminen ratkaistaan erikseen.


Lisäksi Jukka Pöyry esitti Armi Salo-Oksan kannattamana, että esityksestä poistetaan teksti "Mikkeli tukee, että sotemaakunnan johtaja esikuntineen sijoitetaan Savonlinnaan."

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän muutosesityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän muutosesitystä, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Jukka Pöyryn esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Arto Seppälä, Kirsi Olkkonen, Minna Pöntinen, Jarno Strengell, Jyrki Koivikko) ja 4 ei- ääntä (Jukka Pöyry, Mali Soininen, Jenni Tissari, Armi Salo-Oksa).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän muutosesitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Jukka Pöyry ja Armi Salo-Oksa jättivät eriävän mielipiteen.  

Merkitään, että kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Oskari Valtola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Käsitellyt asiat