Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 266 Kaupunginhallituksen lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta

MliDno-2020-1672

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Mikkelin kaupungin lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta. Ehdotetun muutoksen mukaan kunta voisi hakea valtiovarainministeriöltä alijäämän kattamiskaudelle pidennystä, jos kunta ei covid-19-epidemiasta aiheutuvista talouden vaikeuksista johtuen voisi kattaa taseeseen kertynytta alijäämää laissa säädetyssä määräajassa.

Voimassa olevan kuntalain (410/2015) 110 § 3 momentin mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kuntalain 118 §:ssä säädetään erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä. Pykälän 2 ja 3 momenteissa säädetään käynnistämisen edellytyksenä olevista kunnan taloutta koskevista kriteereistä ja tunnuslukujen raja-arvoista. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa.

Esityksen mukaan lakiin lisättäisiin uusi 110 a § alijäämän kattamista koskevan määräajan muuttamisesta valtiovarainministeriön päätöksellä kunnan hakemuksesta. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että sen estämättä mitä 110 § 3 momentissa säädetään kunnan taseeseen kertyneen alijäämän kattamisesta, valtiovarainministeriö voisi kunnan hakemuksesta päättää, että kunnan tulee kattaa taseeseen kertynyt alijäämä enintään kuuden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Momentin mukaan edellä säädettyä määräaikaa sovellettaisiin erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn käynnistämiseen 118 § 2 momentissa mainitun määräajan sijasta. Siten esityksen mukaan kuntalain 118 § 2 momentissa säädetty arviointimenettelyn käynnistämisen edellytys koskisi ehdotetussa momentissa säädettyä pidennettyä alijäämän kattamiskautta. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely voitaisiin käynnistää, jos kunta ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää enintään kuuden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien niiden kuntien osalta, joille olisi hakemuksesta myönnetty momentin mukainen määräaika. Muilta osin arviointimenettelyn käynnistämisen edellytyksiin sovellettaisiin 118 §:ää.

Määräajan pidentämisen edellytyksistä, hakemuksen tekemisen määräajoista sekä raportointivelvoitteesta valtiovarainministeriölle säädettäisiin 110 a §:n 2-4 momenteissa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, ja se olisi voimassa 31.12.2025 asti.

Esitys lausunnoksi

Mikkelin kaupunki katsoo, että esitetyt väliaikaiset muutokset kuntalakiin ovat tarpeellisia ja kannatettavia. Koronavirusepidemia tulee vaikuttamaan kuntatalouteen alijäämiä kasvattamalla sekä vaikeuttamalla jo olemassa olleiden alijäämien kattamistoimenpiteitä. Esitys parantaa kuntien mahdollisuuksia sopeuttaa talouttaan omaehtoisesti epidemian aiheuttamien talousvaikeuksien jälkeen ilman arviointimenettelyn käynnistymistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus antaa edellä olevan lausunnon vastauksena valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Mali Soininen esitti Armi Salo-Oksan, Petri Pekosen ja Kirsi Olkkosen kannattamana, että pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että sen estämättä mitä 110 § 3 momentissa säädetään kunnan taseeseen kertyneen alijäämän kattamisesta, valtiovarainministeriö voisi kunnan hakemuksesta päättää, että kunnan tulee kattaa taseeseen kertynyt alijäämä enintään kuuden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien tai neljän vuoden kuluessa sotemaakuntien otettua sosiaali- ja terveydenhuollon hoitaakseen. Momentin mukaan edellä säädettyä määräaikaa sovellettaisiin erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn käynnistämiseen 118 § 2 momentissa mainitun määräajan sijasta.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Mali Soinisen muutosesitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Jenni Tissari, Minna Pöntinen, Pekka Pöyry, Arto Seppälä, Jarno Strengell) ja 6 ei-ääntä (Petri Pekonen, Mali Soininen, Armi Salo-Oksa, Kirsi Olkkonen, Jukka Pöyry, Jyrki Koivikko).

Puheenjohtaja totesi, että Mali Soinisen muutosesitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö

Käsitellyt asiat