Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 267 Kaupunginhallituksen lausunto Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelmasta 2021-2023 

MliDno-2020-1286

Valmistelija

  • Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vaalijalan yhtymäkokous hyväksyi 10.6.2020 liitteenä olevan kehyssuunnitelman, josta pyydetään kaupungin lausuntoa. Keväällä 2020 Vaalijalan palveluja ostettiin 15 eri maakunnasta. Vuoden 2020 palvelujen myyntiarvio ulkokunnille on 22 M€. Se on noin 34 % palvelujen kokonaismyynnistä ja noin 50 % kuntoutuspalvelujen myynnistä. Suurimmat palvelujen ostajamaakunnat ovat (prosenttiosuudet koko palvelumyynnistä 01-05/2020): Pohjois-Savo 34,1 %, Etelä-Savo 29,8 %, Keski-Suomi 13,5 % ja muut maakunnat 22,6 %.

Tulevaan maakuntajakoon Vaalijalalla ei ole lausuntopyynnön mukaan ole kantaa. Muutoin Vaalijalan neljä päätavoitetta tulevassa sote-uudistuksessa ovat seuraavat:

  1. Vaalijalan palvelutoiminta pysyy yhtenä kokonaisuutena. Kokonaisuuteen kuuluvat kaikki kuntoutuspalvelut ja avohuollon palvelut kaikissa maakunnissa eli Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa
  2. Vaalijala on valtakunnallinen julkinen palvelujen tuottaja, jonka palveluista suurin osa kohdistuu KYSin erityisvastuualueelle (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala)
  3. Vaalijala on toimintakykyinen erityispalvelujen tuottaja myös tulevaisuudessa omana organisaationaan
  4. Sateenkaaren erityiskoulun ylläpitäjänä jatkaa toistaiseksi Vaalijalan kuntayhtymä


Tämän vuoden erityiskysymykset lausunnon antajille ovat seuraavat:

  1. Ovatko Vaalijalan neljä päätavoitetta sote-uudistuksessa sopusoinnussa näkemystenne kanssa?
  2. Liikkuvia kuntoutuspalveluja kunnissa periaatteessa toivotaan, mutta valmius niitä ostaa on edelleen vähäinen. Millä tavoin Vaalijalan tulisi edistää asiaa?
  3. Vaalijalan talous on ollut viimeiset vuodet vahvempi kuin julkisilla sotepalvelujen tuottajilla yleensä. Onko asiasta haittaa?
  4. Kiinnostaisiko lausunnonantajaa osallistua Vaalijalan kuntakokoukseen vuosittain?


Syksyn 2020 kuntakokouksen pääaiheet olisivat Vaalijalan maakunnallinen asemoituminen tulevassa sote-uudistuksessa, valtakunnallinen palvelutoiminta ja Vaalijalan talous.

Kehyssuunnitelmaan pyydetään ottamaan kantaa myös muilta osin.

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään ja tuotetaan Essote-kuntayhtymässä, joten Essoten näkemykset on myös syytä huomioida. Mikkelin kaupunki näkee jäsenkuntana, että Vaalijalan tavoite kehittyä valtakunnalliseksi palvelun tuottajaksi on kannatettavaa. Osana tätä tavoitetta Vaalijalan tuleekin keskittyä entistä enemmän vaativiin erityisosaamista vaativiin palveluihin. Markkinoilla menestyminen valtakunnallisessa kilpailussa vaatii erityisosaamisen lisäksi kustannustehokkuutta palveluprosesseissa, joten myös tähän näkökulmaan on syytä erityisesti kiinnittää huomiota. Tällöin on mahdollista hinnoitella palvelut kilpailukykyiseen hintaan.

Työnjakoa Essote-kuntayhtymän ja Vaalijalan välillä tulisi edelleen kehittää siihen suuntaan, että Vaalijala tuottaa vain erityisen vaativat palvelut ja Essote-kuntayhtymä muut sote-palvelut.  Vaikka Mikkeli onkin Savon erityishuoltopiirin (Vaalijan kuntayhtymän) jäsen, kaikkien sotepalveluiden järjestämisvastuu tulee jo nyt Mikkelin osalta olla Essotella, jolle Vaalijala tuottaa ne palvelut, joita Essote tarvitsee omaa palvelutuotantoa täydentämään. Vaalijalan ja Essoten tulisikin yhdessä kehittää palveluprosesseja niin, että Mikkelin kaupungin vammaispalveluiden kustannuskehitys olisi huomattavasti maltillisempi.

Kuntayhtymän talouteen liittyen kaupunki toteaa, että Vaalijalan palveluiden hintojen tulee olla sellaisella tasolla, että tavoiteltava asema valtakunnallisena palveluntuottajana vahvistuu.  Varsinaisena tavoitteena ei tule olla ylijäämän tuottaminen. Mikkelin kaupunki on Essoten osalta todennut, että kustannuskehitys on ollut liian korkea ja edellyttää Essotelta tiukkaa talouden sopeuttamista kaikissa palveluissa. Tämä koskee myös Vaalijalan palveluita ja niiden hinnoittelua.

Vaalijalan kiinteistöinvestoinneissa on otettava huomioon kuntien rahoitusaseman heikentyminen. Vaalijalan tilojen suhteellinen osuus kustannuksista tulee olemaan korkealla tasolla. Kuntayhtymän on syytä noudattaa varovaisuutta kiinteistöinvestoinneissa.

Mikkelin kaupunki pitää kuntakokouskäytäntöä kannatettavana, mikäli niihin on mahdollisuus osallistua myös etänä. Maakunnallisella soteratkaisulla on suuri merkitys jäsenkunnille, minkä takia tämän syksyn kuntakokousta pidetään tärkeänä. Vaalijalan tulee toiminnassaan huomioida, että sotemaakuntaratkaisun myötä Vaalijala on siirtymässä osaksi Etelä-Savon sotemaakuntaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus antaa yllä olevan lausunnon Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille 2021 - 2023

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Merkitään, että henkilöstöjohtaja Maria Närhinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Vaalijalan ky

Käsitellyt asiat