Kaupunginhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 270 Kaupunginhallituksen kannanotto puhtaan järviluonnon puolesta

MliDno-2020-1720

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntastrategian kärjet ovat metsä, ruoka ja vesi. Näihin elementteihin nojaa Etelä-Savon yritystoiminnan, osaamisen ja aluetalouden kasvupotentiaali. Teemat kiteytyvät tavoitteisiin, joiden seurauksena Etelä-Savossa on jatkossakin mm. maailman puhtaimmat vesistöt, kilpailuetuna vahva ruokakulttuuri sekä maakunta, joka on asumisen ja matkailun vetovoimainen kohde.

Mikkelin kaupungin valtuustostrategia 2018-21 lähtee siitä, että Mikkeli elää luonnostaan. Elinvoiman lähteitä ovat metsä, ruoka, vesi, matkailu ja vapaa-aika. Strategisena päämääränä on hyvän elämän, kestävän kasvun sekä korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli. Kaupunki edistää laaja-alaisesti turvallisuutta lisääviä ratkaisuja.

Mikkelin kaupungin aloitteesta syntyi laajan Vuoksen vesistön alueelle Järvi-Suomen Peruskirja, jonka nykytilan lähtökohtana ovat ulkoisille muutoksille herkät, pääosin puhtaat ja kirkasvetiset vesialueet. Kaikki vesistöalueen kunnat, kaupungit, maakunnat ja ELY-keskukset sitoutuivat turvaamaan alueen vesistöjen puhtauden, monimuotoisuuden ja elinvoimaisuuden, myös tuleville sukupolville. Järvi-Suomen puhdas luonto koettiin yhteiseksi jakamattomaksi arvoksi ja varannoksi, jonka pohjalta rakennetaan kestävästi esim. luontomatkailua tai elintarviketeollisuutta. Samalla perustettiin Finnish Lakeland Forum, jonka tehtävänä on itäsuomalaisen vesiosaamisen ja -tieteen tekemisen tunnetuksi tekeminen. Tutkimuksesta kasvaville sekä uusille yrityksille luodaan samalla mahdollisuuksia kansainväliselle näkyvyydelle sekä yritys- ja työpaikkakasvulle. 

Malminetsinnän tarkoitus on kaivosmineraaleja sisältävän esiintymän paikallistaminen ja tarkempi tutkiminen geologisten, geofysikaalisten ja geokemiallisten tutkimusmenetelmien avulla. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES toimii malminetsinnän lupaviranomaisena. Sen tehtävänä on mm. malminetsintäluvan myöntäminen ja malminetsintäluvan jatkaminen sekä kaivosrekisterin ylläpito. TUKES on viime aikoina hyväksynyt useita malminetsinnän varausilmoituksia Etelä-Savon maakunnan alueelle, erityisesti sen herkän järviluonnon alueelle. Juvan ja Puumalan kunnat ovat ilmaisseet kriittisyytensä mahdollisen kaivostoiminnan suunnitteluun malminetsintään varatuilla alueilla. Varatuilla alueilla ja niiden vaikutuspiirissä on erittäin herkkää järviluontoa, maataloustuotantoa ja runsaasti hajallaan olevaa vakituista- ja vapaa-ajan asutusta.

Nykyinen Suomen kaivoslaki ei tunnista riittävässä määrin maaperän uusiutumattomia luonnonvaroja yhteiseksi omaisuudeksi, vaan se korostaa löytäjän ja kaivosyhtiöiden oikeuksia paikallisia ihmisiä ja luonnon oikeuksia enemmän. Parhaillaan valtioneuvosto valmistelee hallitusohjelman mukaisesti kaivoslain uudistamista. Valtioneuvoston mukaan kaivoslain uudistuksen tavoitteena on parantaa kaivosten ympäristönsuojelua ja toimintaedellytyksiä. Lisäksi hallitus haluaa vahvistaa kaivosten hyväksyttävyyttä paikallisesti ja asianosaisten vaikutusmahdollisuuksia. Uudistuksessa kuullaan sidosryhmiä mm. erillisessä kuulemistilaisuudessa ja lausuntokierroksella. Mikkelin kaupunki katsoo, että lähtökohtaisesti lain valmistelussa tulee lähteä siitä, että aluetta on kuunneltava kaivospäätöksiä tehtäessä nykyistä enemmän. Kaupunki seuraa lain valmistelun etenemistä ja on aktiivinen sidosryhmiä kuultaessa.

Mikkeli kaupunki toteaa lausuntonaan, että se toimii aktiivisesti puhtaan järviluonnon puolesta. Samalla se hakee puhtaaseen luontoon ja ainutlaatuiseen järvialueeseen perustuvaa elinvoimaisuuden ja yritystoiminnan kasvua. Alueen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vesiosaamisen tutkimus- ja innovaatiotyönä syntyy myös yritystoimintaa, joka kuormittaa luontoa vähemmän tai aiheuttaa nykyistä merkittävästi pienempiä ympäristöhaittoja. Mikkelin kaupunki katsoo, että kaivoslakia muutettaessa on kaivospäätöksiä tehtäessä alueita ja asianosaisia kuunneltava nykyistä enemmän. Kaupunki tulee aktiivisesti seuraamaan malminetsintää alueella ja kaivoslain valmistelua kaupungin strategisten tavoitteidensa edistämisen näkökulmasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy kannanoton.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti kannanoton viimeisen kappaleen tekstin "Mikkelin kaupunki katsoo, että kaivoslakia muutettaessa on kaivospäätöksiä tehtäessä alueita ja asianosaisia kuunneltava nykyistä enemmän. Kaupunki tulee aktiivisesti seuraamaan malminetsintää alueella ja kaivoslain valmistelua kaupungin strategisten tavoitteidensa edistämisen näkökulmasta.” muotoon ”Mikkelin kaupunki katsoo, että kunnan itsemääräämisoikeus elinkeinojen kehittämiseen, ohjaamiseen ja yhteensovittamiseen on kirjattava kaivoslakiin selvästi ja maanomistajalla tulee olla aito mahdollisuus vaikuttaa malminetsintään ja kaivostoimintaan omistamallaan maa-alueella. Kaupunki katsoo myös, että kaivoslaissa tulee estää malmien etsintä luonnonsuojelualueilla tai sen välittömässä läheisyydessä. Saimaan, Puulan ja Kyyveden puhdasta järviluontoa ei saa vaarantaa kaivoshankkeilla. Kaupunki tulee aktiivisesti seuraamaan malminetsintää alueella ja kaivoslain valmistelua kaupungin strategisten tavoitteidensa edistämisen näkökulmasta."

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin. 

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen poistui kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä ja esittelijänä toimi hallintojohtaja Ari Liikanen.

Tiedoksi

Elinkeinoministeri, Ympäristöministeri, Kuntaministeri, Maa- ja metsätalousministeri, Kuntaliitto, Etelä-Savon ELY-keskus

Käsitellyt asiat