Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 211 Saimaan rantaosayleiskaavan muutos, Valkola 491-469-1-82

MliDno-2020-1481

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Frosti, maanmittausinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 9. päivänä maaliskuuta 2021 päivätyn yleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Karttaako Oy maaomistajan aloitteesta.

Alueella on voimassa Mikkelin maalaiskunnan aikainen Saimaan rantaosayleiskaava, joka on hyväksytty 19.10.1998 § 49 Mikkelin maalaiskunnan kunnanvaltuustossa. Kaava-alue sijoittuu Mikkelin kaupunkialueen ulkopuolelle, Mikkelin keskustasta noin 8 kilometriä etelään, kohti Ristiinaa Valkolan alueelle. Alue sijaitsee Saimaan Ukonveden rannalla ja rannan tausta-alueella. Kaava-alueen sijainti on esitetty tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman kansilehdellä.

Kaavamuutos on tullut vireille 9.3.2021 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 9.3.2021 – 8.4.2021.

Määräaikaan mennessä OAS:sta saatiin yksi lausunto. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY-keskus) ei ole huomautettavaa OAS:n takia. Etelä-Savon ELY-keskus kuitenkin muistuttaa, että kaavamuutos tulee laatia siten, ettei se salli rantarakentamista enempää, eli esim. am-merkinnälle osoitetulle maatilan talouskeskukselle ei ELY-keskuksen näkemyksen mukaan tule sallia esim. rantasaunan rakentamista. VASTINE: Kaavassa ei tulla osoittamaan rannan maa- ja metsätalousalueelle erillistä saunan rakennuspaikkaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Saimaan rantaosayleiskaavan muutoksen, Valkola 491-469-1-82, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello 18.01-18.04.

Valmistelija

  • Minna Frosti, maanmittausinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Saimaan rantaosayleiskaavan muutoksen, Valkola 491-469-1-82, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maankäyttö ja kaupunkirakenne/Minna Frosti, Kirsi Avelin

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.