Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 216 Osallistuminen “Viitoskäytävä - Kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke” -kehittämishankkeeseen

MliDno-2021-2099

Valmistelija

 • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on avannut rahoitushaun alueiden välisen verkostoyhteistyön temaattisiin verkostoihin ja kehittämisvyöhykkeisiin.  Myönnettävän rahoituksen on tarkoitus mahdollistaa verkoston koordinointi ja toiminta.  Rahoitus ei ole tarkoitettu jaettavaksi verkostokumppaneille, vaan nimenomaan verkoston yhteisen tekemisen mahdollistamiseen. Rahoitushaussa verkostoyhteistyön tavoitteina on:

 • Vahvistaa ylialueellista yhteistyötä aluekehittämisen keskeisissä teemoissa
 • Vahvistaa eri kokoisten alueiden, kuntien ja monenlaisten toimijoiden osallistumista verkostoyhteistyöhön
 • Vahvistaa kasvuvyöhykkeiden strategista kehittämistä
 • Uudistaa aluekehittämisen verkostojen toimintamalleja
 • Vahvistaa kehittäjäkyvykkyyksiä


Viitostien ja Savon radan vaikutuspiirissä olevat maakunnat ja kunnat ovat yhdessä valmistelleet hakuun hankekokonaisuutta nimeltä ”Viitoskäytävä – Kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke”. Hankkeen ensisijainen tavoite on Viitoskäytävän kehittäjäverkoston toiminnan käynnistäminen ja yhteisen vision tavoitteiden asettaminen Viitoskäytävän kehittämiselle. Vyöhykkeen kehittämistä tarkastellaan erityisesti kahden toisiaan täydentävän strategisen näkökulman ja kokonaisuuden kautta:

 • Ensimmäisenä strategisena painopisteenä on vahvistaa kestävien tunnin työssäkäyntialueiden toimivuutta.  Mikkelin, Pieksämäen, Varkauden, Kuopion, Iisalmen ja Kajaanin kaupunkiseutujen olevat tunnin työssäkäyntialueet sekä autolla, bussilla että junalla mahdollistavat monipaikkaisen asumisen ja työssäkäynnin moneen suuntaan Viitoskäytävän kasvuvyöhykkeellä. Yrityksille se tarkoittaa työssäkäyntialueiden toimivuutta ja laajempaa aluetta osaavien työntekijöiden saatavuuden näkökulmasta. Vyöhykkeellä asuu noin 410 000 asukasta ja sillä on noin 150 000 työpaikkaa. Elinkeinoissa ovat vahvasti edustettuina matkailu sekä metsä-, metalli-, elintarvike- ja kaivannaisteollisuus.
 • Toisena strategisena lähtökohtana keskitytään matkailun kehittämiseen erityisesti kestävän liikkumisen vahvistamiseksi. Valtatie 5 Heinolan Lusista Sodankylään ja Savon rata Kouvolasta Kajaaniin kytkevät toisiinsa valtakunnallisesti merkittäviä luontokohteita ja matkailukeskuksia - itäisen Suomen järviseudun pohjoisen kansallispuistoihin ja laskettelukeskuksiin. Matkailukohteiden kestävä saavutettavuus sekä toimivat julkiset tai järjestetyt kestävät matkaketjut ovat koko Suomen matkailun myös kansainvälisen kehittymisen ja kilpailukyvyn kannalta tärkeitä menetystekijöitä ja tällä hetkellä kriittisiä pullonkauloja.


Näihin kokonaisuuksiin etsitään hankkeessa yhteisen tekemisen mahdollisuuksia.

Hankkeen emäntäorganisaationa toimii Pohjois-Savon liitto ja hanke toteutetaan ajalla 1.10.2021-31.12.2023. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat: 750 000 euroa, josta TEM:ltä haettava tuki: 600 000 euroa (80 prosenttia kustannuksista). Kehittämisvyöhykkeeseen kuuluvien omarahoitusosuus on yhteensä: 150 000 euroa. Omarahoitus osuuden maksaminen jakautuu vuosille 2021-2023. Omarahoitusosuudet toimijoittain koko hankkeen aikana ovat enintään:

 

Maakuntien

liitot

Rahoitus-osuus

Kaupungit

Rahoitus-osuus

Kunnat

Rahoitus-osuus

Muut

Rahoitus-osuus

Etelä-Savo

15 000

Mikkeli

7 500

Pertunmaa

3000

Viitostie ry

5000

Pohjois-Savo

15 000

Pieksämäki

7 500

Mäntyharju

5000

Etelä-Savon kauppakamari

3000

Kainuu

15 000

Varkaus

7 500

Hirvensalmi

3000

Kuopion alueen kauppakamari

3000

 

Kuopio

7 500

Juva

5000

 

 

Iisalmi

7 500

Joroinen

4000

 

 

Kajaani

7 500

Leppävirta

5000

 

 

 

Siilinjärvi

6000

 

 

Lapinlahti

5000

 

 

Suomussalmi

5000

 

 

Sonkajärvi

4000

 

 

Vieremä

4000

 

 

 

Alustava hankesuunnitelma on liitteenä.

Hakemus on jätettävä TEM:lle 2.6.2021, joten päätökset hankkeeseen osallistumisesta ja sitoutumisesta omarahoitusosuuteen tulee toimittaa osoitteeseen kirjaamo@pohjois-savo.fi ja patrick.hublin@pohjois-savo.fi 1.6.2021 kello 16.00 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki osallistuu "Viitoskäytävä - kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke" -hankkeeseen ja sitoutuu enintään 7 500 euron omarahoitukseen vuosina 2021-2023. Kaupungin yhteyshenkilönä hankkeessa toimii strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen (aki.kauranen@mikkeli.fi, 044 794 2093). Osallistumisen ja omarahoituksen edellytyksenä on, että Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää Pohjois-Savon liitolle, joka toimii hankkeen hallinnoijana ja rahoituksen hakijana verkoston puolesta, rahoituksen hankkeen toteuttamiseksi.

Hankkeen kuntarahoitus maksetaan kustannuspaikalta 1412 (kehittämishankkeet).

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pohjois-Savon maakuntaliitto / kirjaamo ja Patrick Hublin, Mikkelin kaupunki / Aki Kauranen ja Tiina Viskari

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.