Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 222 Määräaikaisen lupainsinöörin viran perustaminen rakennusvalvontaan

MliDno-2021-2087

Valmistelija

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain (410/2015) 87 § 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten perustetaan virka. Mikkelin kaupungin hallintosäännön luvun 6 päätösvalta henkilöstöasioissa 52 § Viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta päättää kaupunginhallitus.

Rakennusvalvonnan asiakasrajapinnassa on huomattu tarvetta asiakaspalvelun tehostamiseen, kuten kuntalaisten tietopyyntöihin vastaamiseen mm. sähköisen lupa-asioinnin neuvonnan, kiinteistöjen rakennusoikeuksien ja olemassa olevien rakennusten tietojen osalta. Lisäksi henkilöstömuutokset ovat tällä hetkellä myös ruuhkauttaneet rakennusvalvonnan asiakaspalvelun.

Rakennusvalvonnassa tullaan testaamaan uutta toimintamallia, johon nyt perustetaan määräaikainen lupainsinöörin virka. 

Tällä toimintamallilla pyritään selkeyttämään ja nopeuttamaan lupa-asiointia ja rakennustarkastajien työpanos voidaan kohdistaa paremmin itse lupavalmisteluun ja valvontaan. Lupa-asian ennakkoneuvonnalla pyritään parantamaan lupahakemusten laatua siten, että lupa voitaisiin käsitellä keskeytyksittä. Myös rakennusrekisterin puutteet ja vanhojen lupa-asiakirjojen selvittely vie aikaa rakennustarkastajien lupakäsittelyajasta. Uusien lupahakemusten yhteydessä tämä selvitystyö joudutaan viranomaisen toimesta kuitenkin tekemään, joka hidastaa lupakäsittelyä.

Maankäyttö- ja rakennuslakia uudistetaan parhaillaan. Vielä ei ole täyttä varmuutta siitä, mitä vaatimuksia rakennusvalvonnan järjestämiselle tullaan esittämään ja millaisia muutoksia lupamenettelyihin on tulossa.

Tästä syystä on tarpeen perustaa määräaikaisen lupainsinöörin virka, jolla vastataan tämän hetken asiakaspalvelupaineeseen ja pyritään nopeuttamaan lupakäsittelyä.

Toimintamallin kokeilujakso kestää noin puolitoista vuotta ja virka pyritään täyttämään nopealla aikautaululla ennen kesälomakautta. Viran perustamisajankohta on 1.6.2021 lukien. Kokeilujakson aikana saadaan uutta toimintamallia testattua ja selvyyttä myös tulevan maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista. 

Rakennusvalvonta esittää kaupunginhallitukselle määräaikaisen lupainsinöörin viran perustamista ajalle 1.6.2021-31.12.2022. Viran kelpoisuus on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai aikaisempi rakennusalan insinöörin, rakennusarkkitehdin tai rakennusmestarin tutkinto sekä kokemusta rakentamiseen liittyvistä tehtävistä (Kh 17.11.2014 § 417) . Palkkaus kunnallisen teknisen virka- ja työehtosopimuksen (TS ) mukainen ja palkkaryhmä II. Tehtäväkohtainen palkka teknisen sopimuksen pisteytyksen mukainen 3 234,54 euroa kuukaudessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että rakennusvalvontaan perustetaan määräaikainen lupainsinöörin virka  ajalle 1.6.2021-31.12.2022. Viran kelpoisuus on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai aikaisempi rakennusalan insinöörin, rakennusarkkitehdin tai rakennusmestarin tutkinto sekä kokemusta rakentamiseen liittyvistä tehtävistä (Kh kh 17.11.2014 § 417) . Palkkaus kunnallisen teknisen virka- ja työehtosopimuksen (TS ) mukainen ja palkkaryhmä II. Tehtäväkohtainen palkka teknisen sopimuksen palkkausjärjestelmän pisteytyksen mukainen 3 234,54 euroa kuukaudessa.

Pöytäkirjan tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut, rakennusvalvonta/Sari Valjakka

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.