Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 213 Kuntavaalit 2021 - muutoksia vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoihin

MliDno-2020-517

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ehdokkaiden nimeäminen kuntavaalien vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin kuuluu pääsääntöisesti poliittisille puolueille.

Kuntavaalien ajankohdan siirtymisen vuoksi puolueiden paikallisjärjestöille/puolueosastoille annettiin lisämääräaikaa ehdokkaiden nimeämiseksi vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin.

Koronavirustilanteen vaikutuksesta ehdokkaiden nimeäminen on aiheuttanut haasteita, minkä vuoksi ehdokkaita on pyydetty myös oppilaitoksilta ja Mikkelin kaupungin henkilökunnan piiristä.

Kaikkiin vaalilautakuntiin ei ole tähän mennessä saatu ehdokkaita vaalilain 15 §:n edellyttämää määrää.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää valita ja vahvistaa esitetyt henkilöt jäseniksi ja varajäseniksi vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin vuoden 2021 kuntavaaleja varten.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää määrätä liitteestä ilmenevät henkilöt vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että varajäsenet tulevat varsinaisten sijaan liitteen mukaisessa järjestyksessä.

Lopuksi kaupunginhallitus päättää, että puolueiden paikallisjärjestöjä/puolueosastoja pyydetään täydentämään ehdotuksiaan valittavista henkilöistä vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin. Esitykset puuttuvista jäsenistä pyydetään tekemään 10.5.2021 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 19.4.2021 § 165 jäseniä ja varajäseniä vuoden 2021 kuntavaalien vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin sekä nimesi niihin puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia.

Lisäksi puolueiden paikallisjärjestöjä/puolueosastoja pyydettiin täydentämään ehdotuksiaan valittavista henkilöistä vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin. Esitykset puuttuvista jäsenistä pyydettiin tekemään 10.5.2021 mennessä.

Ehdotuksia on täydennetty ja esitetty uusia ehdokkaita vapaiksi jääneille paikoille vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin:

1. äänestysalue Keskusta-alue: 3. varajäseneksi Juha Uosukainen.

7. äänestysalue Siekkilä: 1. varajäseneksi Mira Karvinen

8. äänestysalueen Emola: jäseneksi Vesa Linkama

9. äänestysalue Peitsari: varapuheenjohtajaksi Joonas Saahkari

10. äänestysalue Lähemäki: puheenjohtajaksi Reino Väisänen ja jäseneksi Noora Kähärä

11. äänestysalue Launiala: 1. varajäseneksi Arttu Elfving

13. äänetystysalue Rantakylä: 2. varajäseneksi Niko Torniainen

14. äänestysalue Rämälä: 2. varajäseneksi Jemina Liukkonen

15. äänestysalue Sairila: 1. varajäseneksi Aapo Ryhänen

2. vaalitoimikunta, Mikkeli: puheenjohtajaksi Juha Paasonen ja 1. varajäseneksi Arttu Elfving

3. vaalitoimikunta, Haukivuori: varapuheenjohtajaksi Olli Lahti

4. vaalitoimikunta, Ristiina: 3. varajäseneksi Ossi Hölttä

5. vaalitoimikunta, Suomenniemi: 1. varajäseneksi Päivi Vitikainen

Lisäksi osa nimetyistä on ilmoittanut esteestä osallistua vaalilautakunnan tai vaalitoimikunnan työskentelyyn. Tästä johtuen estyneiden tilalle on valittava uudet henkilöt.

1. äänestysalue Keskusta-alue: jäsen Pertti Ruotsalainen on ilmoittanut esteestä. Hänen tilalleen valitaan Martti Pouru.

7. äänestysalue Siekkilä: varajäsen Sampo Siiskonen siirtyy puheenjohtajaksi.

15. äänestysalue Sairila: puheenjohtaja Kari Manninen ja 3. varajäsen Sirkku Sanerio ovat ilmoittaneet esteestä. Heidän tilalleen valitaan puheenjohtajaksi Eero Aarnio ja 3. varajäseneksi Riitta Kurki.

1. vaalitoimikunta, Mikkeli: varajäsen Paula Aalto on ilmoittanut esteestä. Hänen tilalleen valitaan Anna Linkama.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää valita ja vahvistaa esitetyt henkilöt jäseniksi ja varajäseniksi vaalilautakuntiin ja vaalilautakuntiin.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää määrätä esityksen mukaan henkilöt vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi.

Puuttuvat nimet annetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi seuraavat muutosesitykset:

7. äänestysalue Siekkilä: varajäsen Sampo Siiskonen siirtyy jäseneksi ja puheenjohtajaksi. Hänen tilalleen 2. varajäseneksi valitaan Urho Syrjälä.

18. äänestysalue Haukivuori: jäseneksi Mikko Oksanen

Valmistelija

 • Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ehdotuksia on täydennetty ja esitetty uusia ehdokkaita vapaiksi jääneille paikoille vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin:

16. äänestysalue Otava: puheenjohtajaksi Pinja Hämäläinen

1. vaalitoimikunta, Mikkeli: varapuheenjohtajaksi Pinja Hämäläinen

Lisäksi osa nimetyistä on ilmoittanut esteestä osallistua vaalilautakunnan tai vaalitoimikunnan työskentelyyn, minkä takia estyneiden tilalle on valittava uudet henkilöt.

1. äänestysalue Keskusta-alue: jäsen Markku Airas on ilmoittanut esteestä. Hänen tilalleen valitaan Leasisko Pöntinen.

2. äänestysalue Kaukola: jäsen ja varapuheenjohtaja Raili Anttalainen siirtyy puheenjohtajaksi. Hänen tilalleen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi siirtyy 1. varajäsen Christian Ahlstrand.

4. äänestysalue Urpola: jäsen Paula Hakkarainen on ilmoittanut esteestä. Hänen tilalleen valitaan Matias Kakkonen.

6. äänestysalue Moisio: jäsen Eveliina Sopanen on ilmoittanut esteestä. Hänen tilalleen valitaan Elina Sopanen.

8. äänestysalue Emola: varajäsen Anna-Mari Romo on ilmoittanut esteestä. Hänelle myönnetään ero.

9. äänestysalue Peitsari: jäsen Anu Onttonen-Savolainen on ilmoittanut esteestä. Hänelle myönnetään ero.

13. äänestysalue Rantakylä: varajäsen Arja Immonen siirtyy jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi. Hänen tilalleen 1. varajäseneksi siirtyy varapuheenjohtaja Mika Moilanen.

17 äänestysalue Anttola: varajäsen Kaisa Skott on ilmoittanut esteestä. Hänen tilalleen 1. varajäseneksi valitaan Markku Tuovinen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää valita ja vahvistaa esitetyt henkilöt jäseniksi ja varajäseniksi vaalilautakuntiin ja vaalilautakuntiin.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää määrätä esityksen mukaan henkilöt vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi.

Kokouksessa annetaan puuttuvat nimet:

 • varajäsen 2. äänestysalue Kaukola
 • varajäsen 8. äänestysalue Emola
 • jäsen 9. äänestysalue Peitsari


Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi kapunginhallitus myönsi erot sekä valitsi, vahvisti ja määräsi seuraavat henkilöt jäseniksi, varajäseniksi, puheenjohtajiksi tai varapuheenjohtajiksi vaalilautakuntiin:

 • 2. äänestysalue Kaukola: jäsen ja varapuheenjohtaja Raili Anttalainen siirtyy puheenjohtajaksi. Hänen tilalleen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi siirtyy 1. varajäsen Cristian Ahlstrand. Ahlstrandin tilalle 1. varajäseneksi valitaan Matti Korhola.
 • 9. äänestysalue Peitsari: Anu Onttonen-Savolaisen tilalle jäseneksi valitaan Taina Harmoinen.
 • 19. äänestysalue Kirkonkylä: esteestä ilmoittaneelle varapuheenjohtaja Eija Puhakka-Matilaiselle myönnetään ero. Hänen tilalleen varapuheenjohtajaksi siirtyy jäsen Arto Paasonen.

 

 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.