Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 224 Konserniohjeen päivittäminen

MliDno-2017-1962

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosääntöön valmistellaan päivityksiä mm. konserni- ja elinvoimajaoston tehtäviin liittyen. Samassa yhteydessä tulee arvioida myös konserniohjeen päivitystarpeet. Hallintosäännön 28 §:n 18 kohdan mukaan konserni- ja elinvoimajaosto vastaa konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta. Kuntalain 14 §:n 4 kohdan mukaan valtuusto päättää konserniohjeesta.

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti 11.5.2021 45 § esittää kaupunginhallitukselle tässä kuvauksessa sekä liitteenä olevassa luonnoksessa esitettyjä päivityksiä Mikkelin kaupungin konserniohjeeseen. Liitteenä olevassa ohjeluonnoksessa päivitykset esitetään siten, että poistuvat tekstit on yliviivattu, ja korvaavat tekstit korostettu punaisella värillä.

Konserniohjeen päivittämisessä huomioidaan FCG:n laatima omistajaohjauksen tuloksellisuuden arviointiraportti 2017-2020, joka käsiteltiin konserni- ja elinvoimajaostossa 17.11.2020 § 60 sekä kaupunginhallituksessa 11.1.2021 § 16. Edellä mainittujen päätösten mukaisesti arviointiraportissa esitetyt kehittämistoimenpiteet tulee viedä käytäntöön, ja näin ollen ne on huomioitava myös konserniohjeessa.

Konserniohjeeseen esitetään seuraavia muutoksia:

1. FCG:n laatiman omistajaohjauksen tuloksellisuuden arviointiraportin sisältämien kehitysehdotusten mukaisesti korostetaan tytäryhtiöiden velvoitetta sallia konsernivastuuhenkilöiden osallistuminen hallitusten kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella:

  • Nykyinen kirjaus ohjeen kohdassa 4.1: “Konsernivastuuhenkilöllä on oikeus, tytäryhtiön hallituksen niin päättäessä, osallistua tytäryhtiön hallituksen kokoukseen.” 
  • Esitetään korvattavaksi kirjauksella: Konsernivastuuhenkilöllä on oikeus osallistua tytäryhtiön hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Osallistumisoikeus vahvistetaan vuosittain yhtiökokouksessa hallituksen nimeämispäätöksen yhteydessä. Kokouskutsut ja esityslistat jaellaan konsernivastuuhenkilölle samassa yhteydessä kuin yhtiön hallitukselle. 

 

2. FCG:n raportin suosituksiin perustuen lisätään konserniohjeeseen seuraavat virkkeet:  

  • Kohtaan 3.11: “Konserniyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat vastaavat toimitusjohtajien kanssa vuosittain käytävistä kehityskeskusteluista.“ 
  • Kohtaan 4.1 “Konserniyhteisöjen hallitusten jäsenille suositellaan HHJ-koulutuksen tai muun sisällöltään vastaavan koulutuksen suorittamista. Hallitusten jäsenten koulutuskustannuksista vastaavat konserniyhteisöt.” 
  • Kohtaan 4.1:”Konserniyhteisöjen hallitukset toteuttavat hallitustyöskentelyn kehittämisen tueksi kerran vuodessa hallitusten toimivuuden itsearvioinnin ja raportoivat tulokset konsernivastuuhenkilölle.”  

 

3. Poistetaan kohdassa 4.6 luetelluista ennakkokanta-asioista tuloksen käsittely ennen yhteisön hallituksen tilinpäätöskäsittelyä. Osingonmaksuvelvoitteita omaavien merkittävien tytäryhtiöiden osalta tulostavoite asetetaan jo talousarviovaiheessa. Olennaisista taloudellisista poikkeamista tai päätöksistä tulee yhtiöiden muutoinkin informoida emokaupunkia ja/tai asian luonteesta riippuen hakea niihin ennakkokantaa, jolloin ne tulevat omistajan taholta käsitellyiksi jo ennen tilinpäätösvaihetta. 

4.  Teknisenä korjauksena täsmennetään ohjeen kirjausta 3.5 koskien konsernitilinpäätöksen taloustietojen toimittamisajankohtaa. Nykyisen ohjeen mukaan taloustiedot on toimitettava helmikuun loppuun mennessä. Kohta päivitetään muotoon “taloustiedot toimitetaan erikseen annettavan ohjeistuksen mukaan tilikautta seuraavan helmikuun aikana”. 

Lisäksi konserniohjeen muutoksia koskevassa päätöksenteossa kirjataan jatkossa päätöksiin myös konserniyhteisöjä koskeva velvoite käsitellä ja merkitä tiedoksi päivitetty konserniohje yhtiöiden hallituksissa sekä yhtiökokouksissa. Hallitus- ja yhtiökokouskäsittelyä on suositeltu myös FCG:n omistajaohjauksen tuloksellisuuden arviointi -raportissa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupungin konserniohje päivitetään kuvaustekstin sekä liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti.

Edelleen kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että jatkossa konserniyhteisöt velvoitetaan nimenomaisella päätöskirjauksella käsittelemään konserniohje ja siihen tehtävät päivitykset konserniyhtiöiden yhtiökokouksissa ja hallituksissa.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.