Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 218 Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen käynnistämisen kuntarahoitus

MliDno-2021-72

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sanna Marinin hallitusohjelmassa linjataan, että yliopistokaupunkien kanssa luodaan erilliset sopimukset julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö.

Osana sopimuksellista kaupunkipolitiikkaa ekosysteemisopimukset tähtäävät kaupunkien ja valtion välisen kumppanuuden kehittämiseen ja tiivistämiseen. Tämän elementtejä ovat rahoitus sekä vuorovaikutus toimintatapana. Yliopistokaupunkien lisäksi sopimukset tehdään myös yliopistokeskuskaupunkien kanssa.

Sopimuskumppanuuden ideana on yhteisen prosessin kautta määritellä strategiset päävalinnat, joita halutaan kehittää. Sopimusten sisällöt perustuvat ensisijaisesti kaupunkiseudulla tehtyyn, kaupungin yhteistyössä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän kanssa tekemään innovaatiovetoisen kasvun strategiaan ja toiseksi valtio tavoittelee tehtävillä sopimuksilla kansallisia linjauksia tukevia alueellisia innovaatioekosysteemejä, jotka luovat uutta paikallista kehitysdynamiikkaa ja kansainvälisesti merkittäviä uusia kasvuavauksia sekä toteuttavat osaltaan hallituksen kestävän kasvun strategiaa.

Sopimuksissa kaupungit toimivat

 • Alustana elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyön vahvistamiseksi
 • Yksittäisten hankkeiden kehitys- ja kokeiluympäristönä
 • Innovaatiokeskittyminä, jotka pystyvät houkuttelemaan kansainvälisiä investointeja ja osaajia Suomeen
 • Edelläkävijöinä digitaalisten sekä vähähiilisten ja resurssitehokkaiden yhdyskuntien rakentamisessa tarjoten elinkeinoelämälle uusia liiketoimintamahdollisuuksia
 • Edelläkävijämarkkinoina (investoinnit ja innovatiiviset hankinnat välineinä)
 • Temaattisten verkostojen vetäjinä


Sopimusten aikaansaamiseksi työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt eri osapuolten kesken sopimusmenettelyn kesällä 2020. Syksyn aikana on yhteistyössä ministeriön kanssa valmisteltu Mikkelin kaupungin esitys ekosysteemisopimukseksi, joka on liitteenä. Valmisteluun paikallisesti on kaupungin ja kaupungin kehitysyhtiön lisäksi osallistunut tiiviisti Mikkelin yliopistokeskuksen, LUT-yliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun edustajat ja lisäksi mukana ovat olleet Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY.

Mikkelin kaupungin osalta sopimukseen kirjattu strateginen painopiste vuosille 2020-2027 on ”Yhdyskuntavesien kiertotalous”, jonka tarkempi kuvaus tavoitteineen löytyy sopimusluonnoksesta. Painopiste on määritelty niin, että se mahdollisimman hyvin tukee kaupungin strategisen kehittämisalustan, EcoSairilan tavoitteita. Ekosysteemisopimus mahdollistaa uuden jätevedenpuhdistamon yhteyteen rakentuvan Sinisen biotalouden osaamiskeskuksen, Blue Economy Mikkelin (BEM) koordinointia, palveluiden kehittämistä ja markkinointia pitkäjänteisesti. Näin se täydentää erilaisilla hankkeilla toteutettavaa kehittämistyötä.

Ekosysteemisopimus nostaa EcoSairilan ja BEM-osaamiskeskuksen valtakunnallista statusta ja uskottavuutta. Sopimusneuvotteluissa TEM on kannustanut Mikkeliä hakemaan entistä vahvempaa valtakunnallista roolia ja jatkamaan yhteistyön kehittämistä elinkeinoelämän kanssa uuden liiketoiminnan ja viennin edistämiseksi.

Ministeriöstä saadun ohjeistuksen ja tavoiteaikataulun mukaan sopimus tulisi hyväksyä kaupungeissa viimeistään viikolla 3. Tämän jälkeen TEM vie sopimusten yhteenvedon (ja sopimukset sen liitteinä) ministerin hyväksyttäväksi 14.1.2021. Samalla TEM vie sopimusten alkuvaiheen toteutuksen käynnistävän AKKE-rahoituksen alueellista jakoa koskevan päätöksen päätettäväksi valtioneuvostossa (tavoitteena vko 3-4).

Sopimukset allekirjoitetaan sen jälkeen, kun ne on hyväksytty kaupungeissa ja TEM:issä, alkaen viikolla 3. Sopimuksiin kirjataan yhtenäisesti ”astuu voimaan kun molempien osapuolten allekirjoitettua sen ja päättyy 31.12.2027.” Sopimusten toimenpiteet voivat käynnistyä (aikaisintaan) sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Ohjeistuksen mukaan kaupunkien on hyvä samanaikaisesti valmistautua hankehakemusten laatimiseen oman alueensa maakunnan liittoon, joka toimii juridisesti sopimuksen toteutuksen liittyvien hankkeiden rahoituspäätösten tekijätahona.

Sopimusten toteuttamiseen liittyvä rahoituspäätös tehdään myöhemmin kun kaikkien kaupunkien kanssa valtion neuvottelema kokonaisuus on selvillä. Alustavasti Mikkelin osalta on esitetty, että ensimmäisellä jaksolla vuosina 2021-2023 ekosysteemisopimuksen toimenpiteiden rahoituksen kokonaisbudjetti olisi yhteensä n. 280 000 €/vuosi, josta valtion osuus olisi 60%, Mikkelin kaupungin osuus 20% ja Mikkelin seudun osuus 20%. Vuoden 2024-2027 osalta sopimusta tarkastellaan sekä sisältöjen että rahoituksen osalta vuonna 2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginlakimies Tarja Poikolainen saapui kokoukseen takaisin tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

 • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.1.2021 § 29 hyväksynyt innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen solmimisen Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Sopimuksen mukainen toiminta käynnistyy ministeriön maakuntaliitoille erikseen osoittamalla rahoituksella, joka Mikkelin osalta on 50 000 €.

Käytännössä työ käynnistetään maakuntaliiton ohjeistuksen mukaan Maakunnan omaehtoinen kehittäminen (MOKRA) -rahoituksella. Ekosysteemisopimusta koordinoiva Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on jättänyt toukokuussa 2021 hakemuksen MOKRA-rahoituksesta. Tähän liittyen Mikkelin kaupungin ja Mikkelin seudun on tehtävä päätökset hankkeen kuntarahoitusosuuksista, joka on yhteensä 33 000 € (40 % kokonaiskustannuksesta). Mikkelin kaupungin osuus on puolet, yhteensä 16 500 €. Mikkelin seutu tekee rahoituspäätöksen 16.6.2021 kokouksessa.

Vuotuinen kokonaisrahoitus selviää myöhemmin, jolloin loppuvuoden osalta tehdään uusi rahoituspäätös sekä Mikkelin kaupungin, että Mikkelin seudun kuntarahoituksen osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn kuntarahoituksen 16 500 € myöntämisen innovaatiotoiminnan eksosyteemisopimuksen mukaisten toimenpiteiden käynnistämiseksi. 

Hankkeen kuntarahoitus maksetaan kustannuspaikalta 1412 (kehittämishankkeet).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mksei Oy / Juha Kauppinen, Mikkelin kaupunki / Aki Kauranen ja Tiina Viskari, Etelä-Savon maakuntaliitto / Tomi Heimonen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.