Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 226 Hallintosäännön muuttaminen - Erinäiset muutokset 2021

MliDno-2021-2106

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallintosäännössä on hyvä tarkentaa kaupunginhallituksen alaisten jaostojen esittelijä. 

Voimassa oleva muotoilu

3 § Esittely kaupunginhallituksessa

Kaupunginhallituksessa esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hallintojohtaja.

Uusi muotoilu

3 § Esittely kaupunginhallituksessa ja sen alaisissa jaostoissa

Kaupunginhallituksen ja sen alaisen jaostojen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hallintojohtaja.


Heinäveden ja Joroisen kunnat ovat siirtyneet 1.1.2021 alkaen pois Etelä-Savon maakunnasta. Heinävesi poistetaan Savonlinnan toiminta-alueesta ja Joroinen Pieksämäen toiminta-alueeseen.

Voimassa oleva muotoilu

12 § Etelä-Savon pelastuslautakunta

Etelä-Savon pelastuslautakunnassa on 11 jäsentä. Mikkelin toiminta-alueelta valitaan 5 jäsentä, Savonlinnan toiminta-alueelta 4 jäsentä ja Pieksämäen toiminta-alueelta 2 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Mikkelin toiminta-alueeseen kuuluvat: Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju ja Pertunmaa.

Savonlinnan toiminta-alueeseen kuuluvat: Enonkoski, Heinävesi, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava ja Puumala.

Pieksämäen toiminta-alueeseen kuuluvat: Joroinen ja Pieksämäki.

Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan."

Heinäveden ja Joroisen kunnat ovat siirtyneet 1.1.2021 alkaen pois Etelä-Savon maakunnasta. Heinävesi poistetaan Savonlinnan toiminta-alueesta ja Joroinen Pieksämäen toiminta-alueeseen.

Uusi muotoilu

12 § Etelä-Savon pelastuslautakunta

Etelä-Savon pelastuslautakunnassa on 11 jäsentä. Mikkelin toiminta-alueelta valitaan 5 jäsentä, Savonlinnan toiminta-alueelta 4 jäsentä ja Pieksämäen toiminta-alueelta 2 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Mikkelin toiminta-alueeseen kuuluvat: Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju ja Pertunmaa.

Savonlinnan toiminta-alueeseen kuuluvat: Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava ja Puumala.

Pieksämäen toiminta-alueeseen kuuluu: Pieksämäki.

Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.


Hallintosäännön 17 § 2 momentissa on määrätty, että kaupunginvaltuusto päättää palvelualue- ja tulosaluejaosta talousarvion yhteydessä. Käytännössä on havaittu, että tarvittaessa muutoksia on ollut tarkoituksenmukaista tehdä myös kesken talousarviovuoden. Tämän vuoksi momentista esitetään ko. määritteen poistamista, vaikka jatkossakin palvelualue- ja tulosaluejaosta pääsääntöisesti päätetään talousarvion yhtydessä. 

Nykyinen muotoilu

17 § Henkilöstöorganisaatio

Kaupungin henkilöstöorganisaatio jakautuu konserni- ja elinvoimapalveluiden, sivistyksen ja hyvinvoinnin sekä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueisiin.

Kaupungin toiminnot jaetaan palvelualueiksi, jotka jaetaan tulosalueisiin. Palvelualueet ja tulosalueet sijoitetaan toimielinten alaisuuteen. Kaupunginvaltuusto päättää palvelualuejaosta sekä määrittelee tulosalueet hyväksyessään kaupungin talousarvion.

Uusi muotoilu

17 § Henkilöstöorganisaatio

Kaupungin henkilöstöorganisaatio jakautuu konserni- ja elinvoimapalveluiden, sivistyksen ja hyvinvoinnin sekä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueisiin.

Kaupungin toiminnot jaetaan palvelualueiksi, jotka jaetaan tulosalueisiin. Palvelualueet ja tulosalueet sijoitetaan toimielinten alaisuuteen. Kaupunginvaltuusto päättää palvelualuejaosta sekä määrittelee tulosalueet.

 

Käytännössä on havaittu, että hallintosäännössä ei ole riittävän tarkasti määritetty hallituksen ja lautakuntien välisestä toimivallasta helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä tai saatavien tileistä poistamisista, jonka vuoksi hallintosääntöön esitetään asiaa tarkennettavan. 

Nykyinen muotoilu

27 § Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta,

- kohta 15; päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta 

Uusi muotoilu, lisäyksiä

- kohta 15; päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta lukuun ottamatta lautakuntien ja johtokuntien päätettäväksi määrättyjä helpotuksia ja vapautuksia
- kohta 16; päättää saatavien tileistä poistosta ja perinnästä luopumisesta siltä osin, kun niitä ei ole määrätty lautakunnan tai johtokunnan päätettäväksi

29 § Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien yleinen toimivalta

Lautakunta ja johtokunta tehtäväalueellaan ratkaisee seuraavat asiat:
- päättää enintään 25 000 euron saatavien tileistä poistosta ja perinnästä luopumisesta siltä osin, kun niitä ei ole määrätty toimintasäännöillä muun viranomaisen päätettäväksi.

 

Konsernitarkastajan virka on lakkautettu aikaisemmin kaupungnhallituksen päätöksellä. Kaupungilla on nyt useampi palvelujohtajan virka, joten hallintosäännössä on tarkoituksenmukaista tarkentaa, että tässä kohtaa tarkoitetaan ruoka- ja puhtauspalveluiden tulosyksiön esimiehen tehtävää. Lisäksi listaan on hyvä kirjoittaa auki ympäristöpalveluiden johtajan tehtävä, jonka on jo käytännössä valinnut kaupunginhallitus. 

Nykyinen muotoilu

56 § 1 mom Palvelussuhteeseen ottaminen

Kaupunginhallitus valitsee palvelualuejohtajat, hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan, talousjohtajan ja kaupunginlakimiehen, palvelujohtajan, konsernitarkastajan, tietosuojavastaavan sekä liikelaitosten johtajat.

Uusi muotoilu

56 § 1 mom Palvelussuhteeseen ottaminen

Kaupunginhallitus valitsee palvelualuejohtajat, hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan, talousjohtajan ja kaupunginlakimiehen, ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelujohtajan, tietosuojavastaavan, ympäristöpalveluiden johtajan sekä liikelaitosten johtajat.

 

Hallintosäännössä halutaan tarketaan rekrytointi- tai erillislisän toimivalta nimenomaiselle viranhaltijalle. Nykyinen halliintosäännön ilmaisu on hieman tulkinnanvarainen. 

Nykyinen muotoillu

56 § 6 mom. Palvelussuhteeseen ottaminen

Palvelukseen ottava viranomainen päättää työvoiman saatavuuden vuoksi maksettavasta pääsääntöisesti määräaikaisesta rekrytointilisästä tai erillislisästä neuvoteltuaan asiasta henkilöstöasioista vastaavan kanssa. Lisä on sidottu siihen tehtävään, johon se on myönnetty.

Uusi muotoilu

56 § 6 mom. Palvelussuhteeseen ottaminen

Palvelukseen ottava viranomainen päättää kuultuaan henkilöstöjohtajaa työvoiman saatavuuden vuoksi maksettavasta pääsääntöisesti määräaikaisesta rekrytointilisästä tai erillislisästä. Lisä on sidottu siihen tehtävään, johon se on myönnetty.

 

Kaupunginhallitus asetti voimassa olevan asiakirjoista ja tiedon antamisesta sekä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista suoritteista perittävien maksujen taksan kokouksessaan 25.5.2020 § 185.

Kyseisessä päätöksessään kaupunginhallitus päätti myös siirtää hallintosäännon 81 §:n mukaista asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteiden ja euromäärien päättämistä koskevaa toimivaltaa lautakunnille ja liikelaitosten johtokunnille niin, että ne voivat asettaa kaupunginhallituksen päättämää taksaa täydentäviä omia hinnastoja, joita sovelletaan toimielimen päättämässä laajuudessa niiden tehtävään kuuluvalla palvelualueella. Selvyyden vuoksi ko. toimivallan siirtäminen tulee kirjoittaa auki hallintosääntöön. 

Uusi muotoilu, lisäys 4 mom.

Kaupunginhallitus voi siirtää asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja euromääristä päättämiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.

 

Hallintosääntöön on hyvä täydentää kenellä viranhaltija on allekirjoittamisoikeudet kaupunginarkiston asiakirjojen asiakirjakopioista ja -jäljennöksistä.

Uusi muotoilu, lisäys 7 mom. 

159 § Asiakirjojen allekirjoittaminen

Kaupunginarkiston asiakirjoista annettavat asiakirjakopiot ja -jäljennökset todistaa oikeaksi asiakirjahallintoa ja arkistotointa johtava viranhaltija.

 

Toimielimien jäsenten valinnoissa kuntalaissa käytetään termiä valitsee, mutta voimassa olevassa hallintosäännössä käytetään vaihtelevasti termejä valitsee, määrää ja nimeää. Luettavuuden vuoksi termit yhdenmukaistetaan. 

Nykyinen muotoilu

8 § 4 mom. Kaupunginhallitus sekä konserni- ja elinvoimajaosto

Kaupunginvaltuusto valitsee jaostoihin jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginvaltuusto määrää  jaostoihin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

10 § 4 mom. Lautakunnat

Kaupunkiympäristölautakunnassa on lupa- ja valvontajaosto, johon kaupunginvaltuusto määrää 5 jäsentä ja määrää valitsee jaostolle puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

11 § 2 mom. Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Lautakunta nimeää lautakunnan puheenjohtajiston.

13 § 2 ja 3 mom. Kaupungin liikelaitokset

Kaupunginvaltuusto valitsee omaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokuntaan kahdeksan varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla edustettuna koulutuksen, verkkokoulutuksen ja tulevaisuudentutkimuksen sekä vapaan sivistystyön asiantuntemus. Yksi jäsenistä nimetään  henkilöstön esityksestä. Kaupunginvaltuusto nimeää varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginvaltuusto valitsee Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokuntaan kahdeksan jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä toimikauttaan vastaavaksi ajaksi sekä nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yksi kahdeksasta jäsenestä on Mikkelin Vesiliikelaitoksen henkilökuntaan kuuluva. Kaupunginvaltuusto valitsee Mikkelin Vesiliikelaitoksen henkilökuntaan kuuluvan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen laitoksen henkilöstön esityksestä.

Uusi muotoilu

8 § 4 mom. Kaupunginhallitus sekä konserni- ja elinvoimajaosto

Kaupunginvaltuusto valitsee jaostoihin jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginvaltuusto valitsee jaostoihin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

10 § 4 mom. Lautakunnat

Kaupunkiympäristölautakunnassa on lupa- ja valvontajaosto, johon kaupunginvaltuusto valitsee 5 jäsentä ja määrää valitsee jaostolle puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

11 § 2 mom. Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Lautakunta valitsee lautakunnan puheenjohtajiston.

13 § 2 ja 3 mom. Kaupungin liikelaitokset

Kaupunginvaltuusto valitsee omaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokuntaan kahdeksan varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla edustettuna koulutuksen, verkkokoulutuksen ja tulevaisuudentutkimuksen sekä vapaan sivistystyön asiantuntemus. Yksi jäsenistä valitaan henkilöstön esityksestä. Kaupunginvaltuusto valitsee varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginvaltuusto valitsee Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokuntaan kahdeksan jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä toimikauttaan vastaavaksi ajaksi sekä valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yksi kahdeksasta jäsenestä on Mikkelin Vesiliikelaitoksen henkilökuntaan kuuluva. Kaupunginvaltuusto valitsee Mikkelin Vesiliikelaitoksen henkilökuntaan kuuluvan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen laitoksen henkilöstön esityksestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöä muutetaan edellä esitetyillä muutoksilla ja muutokset tulevat voimaan heti. 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.