Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 225 Hallintosäännön muutos - Konserni- ja elinvoimajaoston tehtävät

MliDno-2021-2236

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on linjannut 19.4.2021 § 160 (Kaupungin elinvoimantyön uudistaminen), että kaupunginhallituksen alaiselle konserni- ja elinvoimajaostolle delegoidaan elinvoimatyöhön liittyvää päätösvaltaa ja se vastaa elinvoimaohjelman valmistelusta, sen täytäntöönpanosta ja seurannasta. Tässä yhteydessä ko. jaoston tehtävät määritellään uudelleen ja osa nykyisistä tehtävistä delegoidaan viranhaltijoille.

Voimassa olevan hallintosäännön 28 §:ssä konserni- ja elinvoimajaoston tehtäviksi on määrätty seuraavat asiat:

"Konserni- ja elinvoimajaosto

 1. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan,
 2. vastaa kaupunkikonsernin lisäksi tarvittaessa kuntayhtymille, osakkuusyhteisöille, osuuskunnille, säätiöille ja yhdistyksille asetettavien kaupungin tavoitteiden valmistelusta tai ohjeistuksesta,
 3. vastaa sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta,
 4. lausuu tarvittaessa tytäryhteisöille näiden taloussuunnitelmista ja -arvioista,
 5. seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle,
 6. raportoi kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla,
 7. arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta ja teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa sekä käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajiston kanssa,
 8. käyttää osakkeenomistajalle kuuluvaa päätösvaltaa silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä,
 9. tekee vaatimuksen ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan koolle kutsumisesta,
 10. laatii esitykset yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamista, osakkeiden ja osuuksien ostamista ja myymistä sekä säätiöiden perustamista koskevista asioista,
 11. päättää perustamisen jälkeen, osakassopimuksen ja muihin vastaaviin asiakirjoihin tehtävistä muutoksista,
 12. tekee vaatimuksen erityistilintarkastuksen järjestämiseksi,
 13. antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa,
 14. vastaa kaupungin omistamien yhteisöjen, säätiöiden ja yhdistysten hallintoelinten jäsenten nimitysprosessista,
 15. nimeää kaupungin edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungilla on puhevalta sekä tarpeellisten toimintaohjeiden antamista näille,
 16. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet,
 17. päättää kaupungin edustustilaisuuksien järjestämistä ja vieraanvaraisuuden osoittamista, kaupungin edustajan nimeämistä näihin tilaisuuksiin sekä niistä aiheutuvien menojen maksettavaksi hyväksymistä,
 18. vastaa konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta,
 19. valmistelee keskeisimmät elinvoimahankkeet kaupunginhallitukselle,
 20. pitää tiivistä yhteistyötä kaupungin kehitysyhtiöön,
 21. edistää ja kehittää konsernin ja muiden elinkeinotoimijoiden välistä yhteistyötä,
 22. vastaa elinvoimaa tukevien kumppanuuksien kehittämisestä,
 23. vastaa yhteistyöstä alueen oppilaitosten kanssa,
 24. vastaa osaltaan kaupunkimarkkinoinnista"
   

Konserni- ja elinvoimajaoston tehtävissä on terävöitetty elinvoimatoimenpiteiden näkökulmaa ja toimenpiteitä ja tehtävät esitetään muutettavaksi muotoon:

"Konserni- ja elinvoimajaosto

 1. vastaa strategiassa mainittujen tai muiden keskeisten elinvoimatoimenpiteiden valmistelusta kaupunginhallitukselle,
 2. päättää muista elinvoimatoimenpiteistä sekä vastaa niiden täytäntöönpanosta ja seurannasta
 3. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan,
 4. seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle
 5. päättää konserniyhtiöille annettavasta ennakkokannasta
 6. tekee vaatimuksen konserniyhtiön erityistilintarkastuksen järjestämiseksi,
 7. tekee vaatimuksen konserniyhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan koolle kutsumisesta,
 8. laatii esitykset yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamista, lakkauttamisesta, osakkeiden ja osuuksien ostamista ja myymistä sekä säätiöiden perustamista koskevista asioista,
 9. vastaa kaupungin omistamien yhteisöjen, säätiöiden ja yhdistysten hallintoelinten jäsenten nimitysprosessista,
 10. nimeää kaupungin edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungilla on puhevalta sekä tarpeellisten toimintaohjeiden antamista näille,
 11. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet,
 12. päättää kaupungin edustustilaisuuksien järjestämistä ja vieraanvaraisuuden osoittamista, kaupungin edustajan nimeämistä näihin tilaisuuksiin sekä niistä aiheutuvien menojen maksettavaksi hyväksymistä sekä
 13. vastaa konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta"

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosäännön 28 § muutetaan edellä esitetyillä muutoksilla ja muutokset tulevat voimaan 1.8.2021 alkaen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.