Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 227 Hallintosäännön 132 §:n mukainen kysymys valtuuston kyselytunnille riittävästä henkilöstön määrästä lapsiperheiden mielenterveyspalveluille kesällä 2021

MliDno-2021-2103

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsaisen kysymys valtuuston kokouksen 7.6.2021 kyselytunnille 

"Lasten ja nuorten mielenterveyden palveluiden saatavuuden puutteet ovat erittäin suurena mikkeliläisten lapsiperheiden huolena. Essote ei kykene riittävästi tarjoamaan apua lapsille ja nuorille peruspalveluina. Peruspalveluita on ajettu alas ja tilanne on pahentunut erityisesti viime vuoden aikana. Lähetteiden määrä nuorisopsykiatrialle on ollut kovassa kasvussa. Erikoissairaanhoidossa ei kyetä antamaan psykiatrian aikoja riittävän nopeasti ja vaikka ensikontaktia on nopeutettu ei säännöllisiä jatkoaikoja pystytä antamaan tarpeen vaatimalla tavalla, vaan ajat venyvät pitkälle ajalle. Koronan jälkeinen aika on osoittanut, että avuntarve lapsiperheissä on suuri. 

Essotessa on perustasolla toimiva kasvatus- ja perheneuvonta, joka antaa perusterveydenhoitoon kuuluvaa lasten mielenterveyspalvelua ja lääkinnällistä kuntoutusta. Perhetiimissä työskentelee neljä perheohjaajaa, 3 sairaanhoitajaa, psykologi, perheterapeutti ja lääkäri. Perhetiimiin pääsee asiakkaaksi ilman lähetettä. Perheneuvonta on suunnitellut kesän ajalle lapsille erilaisia toiminnallisia ryhmiä ja uusia asiakkuuksia on alkamassa. 

Perhetiimin työntekijöitä ollaan Essotessa siirtämässä koulujen kesäloman ajaksi vanhus- ja vammaispalveluihin työvoimapulan paikkaamiseksi jättäen mikkeliläiset lapsiperheet ilman perustason mielenterveyttä tukevia palveluja. 

Tälläisella Essoten linjauksella tulee olemaan Mikkelin kaupungille mittavat negatiiviset taloudelliset vaikutukset tulevaisuudessa lisääntyneinä erikoissairaanhoidon, perusopetuksen ja lastensuojelun sekä työkyvyttömyyden kustannuksina sen lisäksi, että jokaisen lapsen ja nuoren hoidon viivästyminen ja palvelupuutteet tuottavat inhimillistä kärsimystä. Mikkelin kaupunki ei saa hyväksyä ja katsoa läpi sormien tällaista toimintaa.  

Mitä Mikkelin kaupunki aikoo tehdä, jotta perheiden palvelut toteutuvat suunnitellusti myös kesän aikana ja henkilöstön siirtoa muihin töihin ei toimeenpanna?  

Miten Mikkelin kaupunki varmistaa sen, että mikkeliläisten lasten ja nuorten perustason mielenterveystyö ei jää kesän ajaksi pois ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen toteutuu? 

Mitä Mikkelin kaupunki aikoo tehdä sen eteen, ettei Essote paikkaa vanhus- ja vammaispalveluista puuttuvia työntekijöitä lasten ja nuorten peruspalveluita tuottavista työntekijöistä ja jätä lapsiperheitä tyhjän päälle kesän ajaksi?  

Jo nyt kuluvan kevään aikana on kouluterveydenhoitajia siirretty muihin tehtäviin mm. koronarokotuksiin, jolloin keskusteluaikoja lapsille ja nuorille ei ole ollut riittävästi saatavilla kouluterveydenhoidossa. Lapset ja nuoret eivät voi muuttua säästöiksi. Milloin Mikkelissä ja Essotessa tämä ymmärretään? "

Valtuuston työjärjestyksen 7 § määrittelee kyselytunnin seuraavasti:

"Valtuutetulla on oikeus esittää kaupunginhallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä enintään viiden minuutin pituisia, kulloinkin yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä kunnan hallinnon ja talouden hoitoa koskevista asioista. Valtuutettu saa samalla kyselytunnilla esittää enintään yhden kysymyksen.

Kyselytunti järjestetään tarvittaessa ennen valtuuston kokousta, jollei valtuusto toisin päätä. Se saa kestää enintään 45 minuuttia.

Kysymys on kirjallisena toimitettava kaupunginkansliaan viimeistään 14 päivää ennen valtuuston kokousta. Myöhemmin toimitetut kysymykset sekä kysymykset, joihin ei kyselytunnilla ehditä vastata, siirtyvät seuraavaan kyselytuntiin. Kysymykset otetaan vastattaviksi niiden saapumisjärjestyksessä. Puheenjohtajalla on kuitenkin oikeus määrätä tasapuolisuutta noudattaen muukin vastaamisjärjestys.

Saatuaan kaupunginhallitukselta vastauksen kysymyksen esittäjällä on oikeus tehdä kaksi asiaan liittyvää lyhyttä lisäkysymystä. Kysymysten johdosta ei käydä keskustelua.

Kyselytunnista ilmoitetaan valtuutetuille kokouskutsun yhteydessä ja samalla heille lähetetään jäljennös kyselytunnilla esitettävästä kysymyksestä.

Puheenjohtajana kyselytunnilla toimii valtuuston puheenjohtaja. Kyselytunti on julkinen."

Konserni- ja elinvoimapalveluissa on valmisteltu seuraava vastaus:

Mikkelin kaupunginvaltuusto on 28.9.2015 § 86 päättänyt siirtää Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun (lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa, työterveyshuoltoa ja Vaalijalan kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitysvammaisten asumispalveluja) Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymälle (myöh. Essote) 1.1.2017 lukien. Samassa yhteydessä kaupunginvaltuusto on hyväksynyt päätöksen liitteenä olleen perustamissuunnitelman.

Perustamissuunnitelman kohdassa 7.2. Omistajaohjaus todetaan seuraavaa:

”Kuntayhtymien toimintaa on usein arvosteltu siitä, että ne karkaavat kuntien päätösvallasta ja alkavat toimia liian itsenäisesti. Tämän vuoksi Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perussopimuksessa on erityisesti kiinnitetty huomiota kuntien omistajaohjaukseen.

Omistajaohjaus toteutuu normaalin valtuusto- ja hallitustyöskentelyn lisäksi seuraavilla tavoilla:

  • Kuntayhtymän hallituksen kokouspiiri on sovitettava niin, että siinä on puhevaltaisena paikalla aina kaikkien kuntien edustus.
  • Jäsenkuntien kuntajohtajista muodostetaan erillinen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on seurata kuntayhtymän toimintaa ja asettaa sille jäsenkuntien toiminnan ja talouden edellyttämiä tavoitteita.
  • Mikäli kuntayhtymän päätettäväksi on tulossa yksittäistä kuntaa koskeva merkittävä toiminnallinen muutos, kuntayhtymän johdon on käytävä sen toteuttamisesta hyvissä ajoin ennakkoon neuvottelu ao. kunnan kanssa.
  • Ennen kuntayhtymän talousarvion ja –suunnitelman hyväksymistä kuntayhtymän hallituksen on varattava jäsenkunnille mahdollisuus antaa siitä lausuntonsa.
  • Kuntayhtymän toiminnan seuranta ja raportointi toteutetaan em. kuntajohtajien neuvottelukunnan edellyttämässä muodossa ja aikataulussa.”
     

Mikkelin kaupunki (sekä muut kuntayhtymän jäsenet) ovat toteuttaneet omistajaohjausta yhteisesti hyväksytyn perustamissuunnitelman mukaisesti. Lisäksi Mikkelin kaupunginhallituksen ja Essoten johdon kanssa on järjestetty säännöllisen epäsäännöllisen väliajoin tapaamisia/neuvotteluja, joissa on käsitelty Essoten taloutta sekä ajankohtaisia asioita. Vuosittainen kuntatapaaminen oli viimeksi maanantaina 26.4.2021. Lisäksi kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa maanantaina 3.5.2021 yhtenä aiheena oli nuorten mielenterveyspalveluiden tilanne Essotessa.

Kaupunginhallitus toteaa erikseen, vaikka kirjallisen kysymyksen asiasisältö on tärkeä ja merkityksellinen, kyse ei kuitenkaan ole sellaisesta perustamissuunnitelman tarkoittamasta merkittävästä toiminnallisesta muutoksesta, josta Essoten johdon tulisi käydä erillinen neuvottelu Mikkelin kaupungin kanssa. Mikkelin kaupungin hallitus katsoo, että se on huolehtinut omistajaohjauksesta perustamissuunnitelman mukaisesti.  

Koska kirjallisen kysymyksen asiasisällöstä vastaa järjestämisvastuussa oleva Essote, kaupunki siirtää kysymyksen Essotelle toimenpiteitä varten. Lisäksi kysymyksen asiasisältö lähetetään tiedoksi niille Mikkelin kaupunginvaltuuston jäsenille, jotka toimivat kaupungin edustajina Essoten valtuustossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yllä olevan vastauksen ja se lähetetään kaupunginvaltuutetuille kyselytunnin kutsun liitteenä. 

Kaupunginhallituksen vastauksen kyselytunnilla 7.6.2021 klo 16.45 esittelee kaupunginjohtaja Timo Halonen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut ky/kirjaamo, Mikkelin edustajat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n valtuustossa; Eero Aho, Raimo Heinänen, Outi Kauria, Tapani Korhonen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.