Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 220 Etelä-Savon Energia Oy:n konsernilaina 2021

MliDno-2018-2307

Valmistelija

 • Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
 • Susanna Turunen, controller, susanna.turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 78 hyväksynyt Mikkelin kaupungin konsernirahoitus- ja takausperiaatteet. Konserniyhtiöiden rahoituksen tavoitteena on konsernin kokonaistaloudellisesti edullisempi rahoitus. Konsernirahoituksen periaatteiden mukaisesti kaupunki varautuu talousarviossa konsernilainojen myöntämiseen. Kaupunginvaltuuston 7.12.2020 § 112 hyväksymässä vuoden 2021 talousarvioissa kaupunginhallitukselle annetaan oikeus myöntää antolainoja konsernille ja liikelaitoksille 20 miljoona euroa vuonna 2021.

Mikkelin kaupunki on saanut 24.5.2021 lainatarjouspyynnön Etelä-Savon Energia Oy:ltä. Lainatarjouspyyntö on oheismateriaalina. Etelä-Savon Energia Oy pyytää Mikkelin kaupungilta lainatarjousta vuoden 2021 investointiensa rahoittamiseksi. Investoinnit koostuvat kaukolämpöverkon uudisrakentamisesta ja sen saneerauskohteista sekä voimalaitoksen perusparannusinvestoinneista. Lisäksi Etelä-Savon Energia Oy tulee rakentamaan uuden kaukolämmön huippu- ja varavoimakeskuksen, biokaasun tankkausaseman Kuortiin sekä ostamaan uuden kaasutankkausaseman.

Etelä- Savon Energia Oy pyytää lainatarjousta seuraavin ehdoin:

 • Lainamäärä: 10 000 000 euroa
 • Laina-aika: 10 vuotta
 • Lainan korko:
  • a) euribor 6 kk
  • b) kiinteä korko
 • Lyhennys:
  • a) tasalyhenteinen
  • b) kertalyhenteinen (bullet)
    

Konsernirahoituksen periaatteiden mukaan lainan myöntämisen edellytyksinä on, että konserniyhtiön lainat ovat Apollo-järjestelmässä, kaupungilla on käytössä yhtiön viimeisin tilinpäätös ja konserniyhtiö asettaa vakuudet lainalle.

Etelä-Savon Energia Oy täyttää edellä mainitut lainan saannin edellytykset. Yhtiön lainat ovat viety Apollo-järjestelmään ja yhtiö asettaa lainan vakuudeksi Pursialan voimalaitoskiinteistön panttikirjoja tarvittavilta osin.

Rahoitusmarkkinanäkökulmasta kaupunki päättää esittää 10 000 000 euron lainan myöntämistä Etelä-Savon Energia Oy:lle seuraavilla vaihtoehdoilla:

 1. Vaihtuvakorkoinen laina, tasalyhenteinen 10 vuotta
  Lainan viitekorko: Euribor 6kk. Euriborkoron olessa negatiivinen, viitekoron arvona käytetään 0,00%.
  Marginaali: 0,90 %
  Laina-aika: 10 vuotta
  Koron maksu: puolivuosittain
  Lyhennys: puolivuosittain
   
 2. Vaihtuvakorkoinen laina, kertalyhenteinen 10 vuotta
  Lainan viitekorko: Euribor 6kk. Euriborkoron olessa negatiivinen, viitekoron arvona käytetään 0,00%.
  Marginaali: 0,95 %
  Laina-aika: 10 vuotta
  Koron maksu: puolivuosittain
  Takaisinmaksu: Yhtenä eränä laina-ajan päätyttyä
   
 3. Kiinteäkorkoinen laina, tasalyhenteinen 10 vuotta
  Lainan korko: 1,25 % p.a
  Laina-aika: 10 vuotta
  Koron maksu: puolivuosittain
  Lyhennys: puolivuosittain
   
 4. Kiinteäkorkoinen laina, kertalyhenteinen 10 vuotta
  Lainan korko: 1,35 % p.a
  Laina-aika: 10 vuotta
  Koron maksu: puolivuosittain
  Takaisinmaksu: Yhtenä eränä laina-ajan päätyttyä
   

Rahoituksen hintaa arvioidessa on tarkasteltu yhtiön taloudellista tilannetta, lainan saamista vapailta markkinoilta ilman kaupungin takausta sekä vapailta markkinoilta saadun lainan hinnoittelua kaupungin takauksella tai yhtiön omilla vakuuksilla. Lisäksi on tarkasteltu kaupungin oman varainhankinnan tilannetta markkinoilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus antaa Etelä-Savon Energia Oy:lle konsernilainatarjouksen edellä esitetyillä ehdoilla. Etelä-Savon Energia Oy tekee päätöksen lainasta 14.6.2021. Mikäli yhtiö hyväksyy lainatarjouksen, kaupunginhallitus päättää myöntää konsernilainan Etelä-Savon Energia Oy:lle tarjouksessa esitetyin ehdoin.

Kaupunginhallitus oikeuttaa talouspalvelut valmistelemaan mahdolliset konsernilainaan liittyvät sopimukset Etelä-Savon Energia Oy:n kanssa. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Outi Kauria ilmoitti olevansa esteellinen (Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Energia Oy/Erkki Karppanen ja Jarno Marttinen 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.