Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 209 Asemakaavan muutos 50. kaupunginosan (Haukivuori) / Keskustie Haukivuori

MliDno-2020-2377

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaupunginarkkitehti, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 25. päivänä toukokuuta 2021 päivätyn asemakaavan muutosluonnoksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Suunnittelualue koskee 50. kaupunginosan (Haukivuori) kortteleita 4, 14, 15, 16, 18, 25 ja 27 sekä yleisen tien-, yleisen tien vieri-, puisto- ja katualueita ja sijoittuu Haukivuoren Asemankylään.

Haukivuorella laadittiin Haukivuoren keskustan yleissuunnitelma vuonna 2019 ja sen tavoite oli tuoda esille haukivuorelaisten ajatukset ja ideat oman keskustan kehittämiselle mm. tavoite uusista kerrostaloista. Tähän pohjautuen Haukivuoren aluejohtokunta esitti Keskustien alueen asemakaavamuutoksen käynnistämistä, joka saatettiin vireille 2.12.2020. Kaavamuutoksen tavoitteena on edistää ja kehittää Keskustien kaupallisia-, julkisia- ja yksityisiä palveluita, osoittaa uudisrakentamiselle sopivia tontteja tavalla, joka säilyttää ja vahvistaa keskusta-alueen kaupunkikuvallisia arvoja, kohottaa keskusta-alueen laatutasoa kuten katu-, puisto- ja virkistysalueiden ympäristöjä ja suojella luonto- sekä kulttuuriarvoja.

Vuonna 2020 käynnistettiin Ikä- ja muistiystävällinen Haukivuoren taajama -hanke ESSOTE:n ja Ympäristöministeriön tukemana. Hanke pohjautuu Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen

toimenpideohjelmaan vuosille 2020–2022 jonka tavoitteena on edistää ikääntyneiden asumista ja sen erityispiirteitä. Kaavahanke nähdään osana tätä tavoitetta ja asemakaavan tueksi tullaan laatimaan Laatu- ja ympäristöohje, joka tarkemmin tulee ohjaamaan keskusta-alueen ympäristön toteuttamista niin, että se palvelee mahdollisimman hyvin senioriasumista. Ohjeen laatiminen aloitetaan sen jälkeen, kun Ikä- ja muistiystävällinen Haukivuoren taajama -hankkeen raportti valmistuu.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 2.12.2020 - 4.1.2021 ja määräaikaan mennessä siitä saatiin viisi (5) lausuntoa ja kaksi (2) mielipidettä. Etelä-Savon maakuntaliitolla, Savonlinnan maakuntamuseolla (nykyinen Riihisaari – Savonlinnan museo) ja Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ollut oleellista huomautettavaa.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunnossa esitettiin, että kaavamuutosalueen maantieosuudet Haukivuorentiestä (mt 15300) ja Keskustiestä (mt 15299) tulee osoittaa kaavassa kaduiksi. Kaupunki toteaa vastineessaan, että tässä vaiheessa muutosta ei tehdä.

Etelä-Savon ELY-keskus huomauttaa, että oikeusvaikutteisen yleiskaavan puuttuessa on MRL 39 §:n mukaiset yleiskaavalle asetetut sisältövaatimukset otettava huomioon asemakaavoituksessa. Lisäksi ehdotetaan, että aluerajausta on laajennetaan Keskustien molemmin puolin etelään päin. Lopuksi todetaan, että rakennetun kulttuuriympäristö tulee selvittää. Kaupunki toteaa, että esille tuodut asiat on huomioitu asemakaavaluonnosta laadittaessa.

Haukivuoren aluejohtokunta esittää, että kaavarajaus käsittää Haukivuoren- ja Kankaanteiden välisen Keskustien ympäristön. Lisäksi esitetään, että arvioidaan myös Kyyveden Asemankylän rannan asema-kaavasuunnitelmat. Kaupunki toteaa, että kaavoituksen tavoite on edetä vaiheittaan ja nyt keskitytään vireillä olevaan asemakaavaan ja jatkossa tavoitteena on käynnistää muita asemakaavamuutoksia.

Suur-Savon Osuuskauppa tuo esille S-marketin vaatimat huoltoyhteydet ja muut liikenteelliset tavoitteet sekä maastonmuotojen rajoitteet. Kaupunki on vastineessaan todennut, että kaavaluonnoksessa ei aseteta esteitä nykyiselle huoltoliikenteelle.

Lausuntojen johdosta kaavamuutosalueen rajausta on oleellisesti laajennettu ja kulttuuriympäristöä ja luontoarvoja koskevat selvitykset ovat käynnissä.

Kaavaluonnoksessa nykyisen ajantasakaavan kaavamerkintöjä ja -määräyksiä on muutettu joustavampaan suuntaan. Erillispientaloalueet (AO) on muutettu asuinrakennusten korttelialueeksi (A). Se mahdollistaa erillispientalojen lisäksi yhteen kytketyt omakotitalot, rivitalot ja jopa kerrostalot. Kerrosluvut vaihtelevat A alueilla I u 2/3 ja II välillä. Kaavamääräyksiä on muotoiltu siten, että ne säilyttävät ja edistävät keskusta-alueen pienmittakaavaisuutta. Varsinaisia kerrostaloja varten asemakaavaan on merkitty kolme asuinkerrostalojen korttelialue (AK). Näistä kahdella korttelialueella sijaitsee kaksikerroksien kerrostalo ja kolmas korttelialue on uusi merkintä, jolle on mahdollista toteuttaa nelikerroksien kerrostalo. Keskustien ympäristöön on osoitettu yhdeksän (9) asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Näistä kolmelle korttelialueelle voidaan sijoittaa enintään nelikerroksien kerrostalo. S-marketin kohdalle on osoitettu liikerakennusten korttelialue (KL).

Asemakaavaan on osoitettu kaksi laajempaa yleisten rakennusten korttelialuetta (Y). Näille korttelialueille on merkitty laajat rakennusalueiden rajat, jotka noudattavat korttelirajoja. Merkintä mahdollistaa rakennusten ja toimintojen muuttamisen suhteellisen vapaan sijoittaminen. Suojeltavien rakennusten osalta merkintöjä tullaan täsmentämään selvitysten valmistuttua. Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK) on osoitettu seurakunnan tonttien kohdalle. Yleisten rakennusten korttelialueille (Y) on annettu mahdollisuus sijoittaa asumista ja myymälä- sekä liiketiloja.

Kaava-alueen pinta-ala on n. 20 ha, kokonaisrakennusoikeus 53 000 k-m2 ja aluetehokkuusluku 0,27.

Asemakaavan ja Ikä- ja muistiystävällinen Haukivuoren taajama -hankkeen tueksi tullaan liittämään myöhemmässä vaiheessa Laatu- ja ympäristöohje.

Kaavahanke edellyttää maankäyttösopimusta kaupungin ja yksityisten maanomistajien välillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 50. kaupunginosan (Haukivuori) kortteleita 4, 14, 15, 16, 18, 25 ja 27 sekä yleisen tien-, yleisen tien vieri-, puisto- ja katualueita koskevan asemakaavanmuutosluonnoksen (Keskustie Haukivuori) asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus,  Mikkelin kaupungin museot, Riihisaari – Savonlinnan museo, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, alueelliset energiayhtiöt ja teleoperaattorit.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

  • Ilkka Tarkkanen, kaupunginarkkitehti, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti 50. kaupunginosan (Haukivuori) kortteleita 4, 14, 15, 16, 18, 25 ja 27 sekä yleisen tien-, yleisen tien vieri-, puisto- ja katualueita koskevan asemakaavanmuutosluonnoksen (Keskustie Haukivuori) asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus,  Mikkelin kaupungin museot, Riihisaari – Savonlinnan museo, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, alueelliset energiayhtiöt ja teleoperaattorit.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maankäyttö ja kaupunkirakenne/Ilkka Tarkkanen, Kirsi Avelin

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.