Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 212 Asemakaavan muutos 2. kaupunginosan (Maunuksela), Maaherrankatu 31 / Sininen talo

MliDno-2020-950

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahikainen, kaavoittaja, paivi.i.rahikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 15. päivänä helmikuuta 2021 päivätyn asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutos koskee 2. kaupunginosan (Maunuksela) korttelin 11 osaa (tontit 1115, 115, 123).

Suunnittelualue sijaitsee keskustan ruutukaava-alueen pohjoisosassa Maaherrankadun ja Tenholankadun risteyksessä. Mikkelin torille on matkaa noin 800 metriä. Alueella sijaitsee ns. Sininen talo eli entinen Tenholan päiväkoti, joka toimii nykyisin Taideyhdistys Mikkelangelot ry:n näyttely- ja toimitilana. Kaava-alueen pinta-ala on 1 091 m2. Alue on osin kaupungin omistuksessa.

Kaupunki on myymässä alueella sijaitsevaa rakennuskokonaisuutta ns. Sinistä taloa ja pihapiirissä sijaitsevaa talousrakennusta. Tarkoituksena on muuttaa alueen käyttötarkoitusta osassa korttelia 11 siten, että alueen kehittäminen mahdollistetaan jatkossa joustavasti. Asemakaavamuutosta tehdään alueelle, jossa sijaitsee rakennushistoriallisesti arvokas rakennus, ns. Sininen talo. Lisäksi kaavamuutoksella tutkittiin alueen yhteiskäyttökorttelin tarkoituksenmukaisuutta ja peilattiin sen jatkokehittämistä mm. alueella toteutuneeseen rakentamistilanteeseen.

Alueella on voimassa 22.8.2013 lainvoiman saanut asemakaavan muutos.  Tontti on asemakaavassa osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y) rakennusoikeudella 456 k-m2 ja kerrosluvulla I u 1/2. Päärakennus on suojeltu. Alueella sijaitsee yhteiskäyttöinen alue AH/s, jonka ympäristö tulee säilyttää.

Asemakaavan muutos

Kaava-alueen käyttötarkoitus muutetaan keskustatoimintojen korttelialueeksi (C), joka on yleisesti käytössä ydinkeskustan alueella. Yhteiskäyttöinen alue muutetaan osin asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) ja keskustatoimintojen korttelialueeksi (C). Kaavamuutosalueelle ei osoiteta uutta rakennusoikeutta.

Alueella sijaitsevan ns. Sinisen talon suojelumerkintä säilyy. Suojeltavaksi esitetään piha-alueella sijaitsevaa talousrakennusta. Rakennuksia ei saa purkaa.

Pysäköinti sijoitetaan tontille. Pysäköintinormina noudatetaan yleiskaavan mukaista ohjeistusta pihapysäköinnistä.

Kaava-alueen rakennusoikeuden määrä ei lisääntyy. Rakennusoikeus suunnittelualueella on 456 k-m², tehokkuutena 0,5.

Kaavamuutos on tullut vireille 29.4.2020 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavahahmotelma on ollut nähtävillä 29.4–2.6.2020, siitä saatiin neljä lausuntoa ja yksi mielipide. Lausunnon antaneilla Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa OAS:n johdosta. Tarkemmat vastineet ovat luettavissa asemakaavan selostuksen liitteessä 5.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti hyväksyy 2. kaupunginosan (Maunuksela) korttelin 11 osaa (tontit 115,1115 ja 123) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Museovirasto, Savonlinnan maakuntamuseo, teleoperaattorit, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Päivi Rahikainen, kaavoittaja, paivi.i.rahikainen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti 2. kaupunginosan (Maunuksela) korttelin 11 osaa (tontit 115,1115 ja 123) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Etelä-Savon Energia Oy, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Museovirasto, Savonlinnan maakuntamuseo, teleoperaattorit, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Päivi Rahikainen, kaavoittaja, paivi.i.rahikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 15.2.2021 päivätyn ja 24.5.2021 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 17.3. – 16.4.2021. Ehdotuksesta saatiin 4 lausuntoa ja 1 mielipide. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Savonlinnan maakuntamuseo/Etelä-Savon alueellinen vastuumuseo, toivat esille lausunnoissaan suojeltavien rakennusten osalta kaavamääräysten ja merkintöjen tarkentamisen. 

ELY-keskus kiinnitti huomiota kaavatyön edetessä esiin nousseeseen kysymykseen ulkorakennuksen kääntämisen mahdollisuudesta.

Kulttuuripalvelut toivat lausunnossaan esille Sinisen talon nykyisen käytön. Rakennus on ollut Taideyhdistys Mikkelangelot ry:n käytössä heidän harrastustoiminta- ja näyttelytilanaan, joten huolta aiheuttaa yhdistyksen toimintaedellytysten jatkuminen. Tässä yhteydessä olisi suotavaa selvittää, onko kaupungin vuokrauspalveluissa mahdollisesti jotain kohtuuhintaista tilaa vuokrattavissa, mikäli Taide­yhdistys Mikkelangelot ry joutuu lähtemään Sinisestä talosta ja he tarvitsevat jatkossa omia toimintatiloja.

Nuortenideat.fi palvelun kautta tuli ehdotus / idea, että rakennuksen ympärille perustettaisi kiinteistö osakeyhtiö, jossa olisi osakkaina taiteilijoita, graafikoita ja ehkä myös muusikoita, myös järjestöt voisivat olla mukana sekä osakkaina että toiminnanpyörittäjinä.

Pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa.

Vastineet palautteeseen on esitetty kaavaselostuksen liitteessä 6.

Palautteen pohjalta kaavakarttaa ja kaavaselostusta on täydennetty.

Lausuntojen perusteella C-korttelialueella sijaitsevien suojeltavien rakennusten kaavamerkintöjä ja määräyksiä tarkennettiin. Talousrakennukselle osoitettiin suurempi talousrakennuksen rakennusala, tällä mahdollistetaan pienialaisen piha-alueen järkevämpi käyttö, esim. mikäli talousrakennus halutaan kääntää. Rakennusoikeutta muutos ei kasvata.

Kaupunkisuunnittelun näkemyksen mukaan kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ja korjaukset ovat täsmentäviä. Niitä osallisia, joita kaavamuutos koskee, on kuultu erikseen. Kaavamuutosta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville (MRA 32 §).”

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 2. kaupunginosan (Maunukselan) korttelin 11 osaa, tontit 115, 123 ja 1115 koskevan asemakaavan muutoksen / Maaherrankatu 31 / Sininen talo.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.