Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 208 Anttolan eteläisen yleiskaavan muutos 491-477-2-8 / Kapalahti

MliDno-2021-1658

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Frosti, maanmittausinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 29. päivänä maaliskuuta 2021 päivätyn yleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajan aloitteesta.

Alueella on voimassa 19.6.2000 hyväksytty Anttolan eteläinen yleiskaava.

Suunnittelualue sijaitsee Louhiveden Kapalahdenselän pohjoisrannalla, noin 8 km etelään Anttolan kirkonkylästä. Alueen sijainti on esitetty OAS:n kansilehdessä.

Kaavamuutos on tullut vireille 14.4.2021 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 14.4.2021 – 14.5.2021.

Määräaikaan mennessä OAS:sta ja luonnoksesta saatiin kolme lausuntoa ja kaksi mielipidettä. Etelä-Savon ELY-keskuksella, Etelä-Savon maakuntaliitolla ja Etelä-Savon Pelastuslaitokselle ei ole huomautettavaa. Kaksi naapurikiinteistöjen omistajaa toivovat apajapaikan säilyvän. Vastineena tähän todetaan, että apajapaikka säilytetään uudessa kaavassa. Asiasta on sovittu maanomistajan ja osakaskunnan kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Anttolan eteläisen yleiskaavan muutoksen 491-477-2-8 / Kapalahti, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Minna Frosti, maanmittausinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Anttolan eteläisen yleiskaavan muutoksen 491-477-2-8 / Kapalahti, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maankäyttö ja kaupunkirakenne/Minna Frosti, Kirsi Avelin

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.