Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 449 Valtuustoaloite: Varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikkeiden muuttaminen vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä

MliDno-2018-2072

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Jaana Vartiainen ym. esittivät 8.10.2018 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018. Lain tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja pedagogiikkaa sekä nostaa henkilöstön osaamistasoa. Laissa säädetään mm. kelpoisuusvaatimuksista, henkilöstön uusista nimikkeistä sekä henkilöstörakenteesta. Tällä hetkellä muutettavia nimikkeitä ovat varhaiskasvatuksen opettaja (ent. lastentarhanopettaja), varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (lastenhoitaja) sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja (erityislastentarhanopettaja). Laissa on myös uusi koulutukseen perustuva nimike varhaiskasvatuksen sosionomi, mutta heitä valmistuu vasta vuoden 2023 jälkeen.

Uutta päiväkotien henkilöstörakennetta on sovellettava täysimääräisesti siirtymäkauden jälkeen vuoden 2030 alusta lähtien. Tällöin vähintään kahdella kolmasosalla henkilöstöstä tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus ja yhdellä kolmasosalla varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.

Me allekirjoittaneet esitämme, että päiväkotien henkilöstön tämän hetkiset nimikkeet muutetaan vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä. Lisäksi esitämme, että kunnassa valmistaudutaan vuoden 2030 henkilöstörakenteen muutokseen ennakoivasti tekemällä henkilöstösuunnitelma, jossa otetaan huomioon koulutustason tuoma osaaminen.

Mikkelissä 8.10.2018

Jaana Vartiainen
Petri Tikkanen, Ulla Leskinen, Hannu Tullinen,
Markku Aholainen, Satu Taavitsainen, Soile Kuitunen,
Raine Lehkonen, Jarno Strengell, Marita Hokkanen,
Paavo Barck, Jatta Juhola, Arto Seppälä,
Nina Jussi-Pekka"

Päätösehdotus

.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvionnin palvelualueelle valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuutettu Jaana Vartiainen ym. esittivät kaupunginvaltuustossa 8.10.2018 § 123 valtuustoaloitteenaan, että päiväkotien henkilöstön tämän hetkiset nimikkeet muutetaan vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä. Lisäksi he esittävät, että kunnassa valmistaudutaan vuoden 2030 henkilöstörakenteen muutokseen ennakoivasti tekemällä henkilöstösuunnitelma, jossa otetaan huomioon koulutustason tuoma osaaminen.

Valtuustoaloitteessa todetaan, että tällä hetkellä muutettavia nimikkeitä ovat varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen lastenhoitajan lisäksi myös varhaiskasvatuksen erityisopettaja (erityislastentarhanopettaja). Varhaiskasvatuksen erityisopettajan ammattinimike on otettu käyttöön jo 1.9.2016 alkaen.

Lailla on tarkoitus yhtenäistää tehtävänimikkeitä ja työnantajat voivat päättää nimikkeistä ja nimikkeiden muutoksista. Mikkelissä tullaan nimikkeisiin tekemään muutos siten, että varhaiskasvatuksen uudet nimikkeet otetaan käyttöön viimeistään ensi toimintakauden alussa elokuussa 2019. KT Kuntatyönantajat painottaa, ettei rekrytoinneilla varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin ole kiire. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä toimimiseen ovat myös kelpoisia kaikki ne, joilla on varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus. Ennen nimikkeiden muutoksia on oltava mm. mietittynä erikseen selkeä varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuva.

Henkilöstösuunnittelu huomioidaan eläköitymisten ja vapautuvien tehtävien yhteydessä, jolloin otetaan huomioon koulutustason tuoma osaaminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että varhaiskasvatuksen uudet nimikkeet otetaan käyttöön viimeistään ensi toimintakauden alussa elokuussa 2019 ja henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon koulutustason tuoma osaaminen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että varhaiskasvatuksen uudet nimikkeet otetaan käyttöön viimeistään ensi toimintakauden alussa elokuussa 2019 ja henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon koulutustason tuoma osaaminen.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan selvityksen valtuutettu Jaana Vartiaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja merkitsee aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.