Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 455 Talousarvio vuonna 2019

MliDno-2018-1939

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katja Meskanen, taloussuunnittelupäällikkö, katja.meskanen@mikkeli.fi
Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus käsittelee esityksen vuoden 2019 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2019 -​ 2023 erillisen käsittelyjärjestyksen mukaisesti.

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan maanantaina 3.12.2018 pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Merkitään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ja kaupungininsinööri Maini Väisänen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 17.35 - 17.58.

 

 

Valmistelija

Katja Meskanen, taloussuunnittelupäällikkö, katja.meskanen@mikkeli.fi
Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 410/2015 110§ mukaisesti "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet."

Kaupunginhallitus vahvisti kokouksessaan 27.8.2017 § 308 talousarvioraamin vuodelle 2019 ja oikeutti konserni- ja elinvoimapalvelut valmistelemaan lautakunnille talousarvion valmisteluohjeet. Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2019 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2019- 2023 on liitteenä. Henkilöstösuunnitelma tuodaan erikseen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaupunginvaltuusto on 12.11.2017 § 129 vahvistanut veroprosentit vuodelle 2019. Kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit pidettiin vuoden 2018 mukaisena. Kunnallisveroprosentti on 20,50 prosenttia. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti on 0,58 prosenttia, muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti on 1,15 prosenttia, yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,25 prosenttia, voimalaitosrakennuksen kiinteistöveroprosentti on 2,75 prosenttia ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti on 3,30 prosenttia.

Kaupunginhallitus päättää antaa talousarvion yhteydessä kaupunginjohtajalle:

 • Oikeuden ottaa 60,0 milj. euroa pitkäaikaista talousarviolainaa vuonna 2019. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voivat tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin viitekoronvaihtosopimuksia pääomaltaan kunkin lainamäärän suuruisesti.
 • Oikeuden suojata lainoja kiinteisiin lainoihin tai tehdä erillisiä pitkäaikaisia korkojen suojauksia sekä nykyiseen lainakantaan että tulevaan lainakantaan yhteensä 60,0 milj. euron määrällä vuonna 2019. Suojauksia tehdään 60,0 miljoonan määrään saakka vain, jos se on rahoitusmarkkinatilanteessa perusteltua. Suojauksia tehdään talousarvion rahoituslaskelmassa määriteltyjen suojaustasojen puitteissa. Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeudet tehdä edellä mainitut suojaukset puhelimitse, minkä pohjalta kaupunginjohtaja tekee päätöksen.

Hallintosäännön 44 §:n mukaan aluejohtokunnat antavat lausunnon kaupunkistrategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta sekä asioista, joiden ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus kunnan asukkaiden ja palvelun käyttäjien elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin. Aluejohtokunnat ovat antaneet lausunnot lautakuntien talousarvioista 2019 seuraavasti:

 • Anttolan aluejohtokunnalta on saatu lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarviosta (29.10.2018 § 75), kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviosta (29.10.2018 § 74)  ja kaupunkiympäristölautakunnan talousarviosta (29.10.2017 § 76)
 • Mikkelin pitäjän aluejohtokunnalta on saatu lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarviosta (7.11.2018 § 39), kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviosta (7.11.2018 § 38) ja kaupunkiympäristölautakunnan talousarviosta (7.11.2018 § 40).
 • Ristiinan aluejohtokunnalta on saatu lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarviosta (14.11.2018 § 48), kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviosta (14.11.2018 § 47) ja kaupunkiympäristölautakunnan talousarviosta (14.11.2018 § 49).
 • Suomenniemen aluejohtokunnalta on saatu lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarviosta (12.11.2018 § 76), kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviosta (12.11.2018 § 77) ja kaupunkiympäristölautakunnan talousarviosta (12.11.2018 § 75).
 • Haukivuoren aluejohtokunnalta on saatu 14.11.2018 lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioon 2019.


Nuorisovaltuuston 16.11.2018 antama lausunto kaupungin talousarviosta 2018 on toimitettu kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus käsittelee esityksen vuoden 2019 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2019 - 2023 erillisen käsittelyjärjestyksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019 - 2022 käsittelyn kaupunginjohtaja Timo Halosen aloituspuheenvuorolla. Sen jälkeen puheenvuoroja pitivät talousjohtaja Heikki Siira, henkilöstöjohtaja Titta Saksa, hallintojohtaja Ari Liikanen, sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ja projektijohtaja Timo Rissanen.

Asian käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen kokouksessa tiistaina 27.11.2018 klo 13.30 pidettävässä kokouksessa.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

 

Valmistelija

 • Katja Meskanen, taloussuunnittelupäällikkö, katja.meskanen@mikkeli.fi
 • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää

 1. hyväksyä pöytäkirjan liitteen mukaisen esityksen Mikkelin kaupungin vuoden 2019 talousarvioksi ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2019- 2023 ja
 2. hyväksyä talousarvion määrärahojen, tuloarvioiden sekä toiminnallisten tavoitteiden sitovuuden esitetyn mukaisesti.
 3. antaa kaupunginjohtajalle oikeuden ottaa 60,0 milj. euroa pitkäaikaista talousarviolainaa vuonna 2019. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voivat tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin viitekoronvaihtosopimuksia pääomaltaan kunkin lainamäärän suuruisesti.
 4. antaa kaupunginjohtajalle oikeuden suojata lainoja kiinteisiin lainoihin tai tehdä erillisiä pitkäaikaisia korkojen suojauksia sekä nykyiseen lainakantaan että tulevaan lainakantaan yhteensä 60,0 milj. euron määrällä vuonna 2019. Suojauksia tehdään 60 miljoonan määrään saakka vain, jos se on rahoitusmarkkinatilanteessa perusteltua. Suojauksia tehdään talousarvion rahoituslaskelmassa määriteltyjen suojaustasojen puitteissa. Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeudet tehdä edellä mainitut suojaukset puhelimitse, minkä pohjalta kaupunginjohtaja tekee päätöksen.


Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Liisa Ahonen esitti, että Hänninkentän huoltorakennuksen ja Kalevankankaan jalkapallohallin investoinnit siirretään vuodelle 2020 ja sitä seuraaville vuosille. Koska kukaan ei kannattanut Liisa Ahosen esitystä, se raukesi.

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että Hänninkentän huoltorakennuksen ja Kalevankankaan jalkapallohallin investoinnit jaksotetaan vuosille 2019 ja 2020, kuntoportaiden investointi (60.000 euroa) siirretään vuodelle 2020 sekä lentoaseman investointimäärärahasta vähennetään 50.000 euroa vuodelta 2019. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutosesitykset hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Lisäksi esittelijä esitti, että palvelusuunnitelman laatimisen päätavoitteena on löytää pysyviä toiminnallisia muutoksia ja taloudellisia säästöjä yhteistyössä henkilöstön kanssa kaupungissa normaalisti käytössä olevan yhteistoimintamenettelyn mukaisesti. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän lisäesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 15.55-16.05 sekä klo 16.55-17.10.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.