Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 453 Talouden seuranta 10/2018 ja määrärahaesitykset

MliDno-2018-1017

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katja Meskanen, taloussuunnittelupäällikkö, katja.meskanen@mikkeli.fi
Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan 2018 mukaisesti kolme kertaa vuodessa (§ 104, KV 11.12.2017).

Seurannassa 31.3. tilanteesta raportoitiin keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka olivat tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta 31.7. on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta 31.10. raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä.

Seurantaraportti sisältäen johdon analyysin, tytäryhtiöiden toteutumaennusteet, tuloslaskelmaennusteen, investointimenojen toteutumisennusteen, rahoituslaskelmaennusteen sekä lautakuntien, taseyksikön ja liikelaitosten toteutumisennusteen on liitteenä.

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 on jäämässä merkittävästi alijäämäiseksi, mikä johtuu pääosin seuraavista taloutta heikentävistä seikoista ja tiedossa olleista riskeistä, joiden toteutuminen on vahvistunut marraskuun aikana:

 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) talousarvio 2018 on ylittymässä ja/tai jäämässä alijäämäiseksi 7-10 miljoonaa euroa (tieto 4.11.2018)
 • Kuntaliiton viimeisin verotuloennuste on 199,127 miljoonaa euroa (Kuntaliitto 9.11.2018)
 • Otavan Opiston nettilukiotoimintaa koskeva valtionosuuksien tilitysten keskeytys/ jäädytys 2,7 milj. euroa ei ole vielä poistunut, eikä OKM ole vahvistanut tilitysten jatkamisen ajankohtaa.

Kaupungin 7/ 2018 ennuste oli 1,8 miljoonaan euroa alijäämäinen. Kaupungin palvelualojen toteutumaennusteet (pl. Essoten kuntalaskutus) ovat edelleen heikentyneet noin 0,3 miljoonaa euroa 7/ 2018 ennusteesta. Kaikki edellä mainitut muutokset muodostavat kaupungin tilinpäätösennusteen yhteensä noin 11,5 miljoonaan euroa alijäämäiseksi.

Määrärahaesitykset:

Käyttötalous

Käyttötalouden tuloihin esitetään tulojen alitusta 4,9 miljoonaa euroa ja lisämäärärahaa toimintamenoihin 5,2 euroa. Lisäksi esitetään toimintamenoihin varattujen määrärahojen siirtoa kasvatus- ja opetuslautakunnasta konserni- ja elinvoimapalveluihin 24 714 euroa sekä kaupungin yhteisistä (kohdentamaton) kasvatus- ja opetuslautakuntaan 458.598 euroa.

 • Konserni- ja elinvoimapalveluiden menokohta tuet ja avustukset tulevat alittumaan 2,7 miljoonaa euroa, johtuen Otavan opiston lukiokoulutuksen valtionosuuksien tilitysten keskeyttämisestä. Käyttöomaisuuden myyntivoitot alittuu 0,8 miljoonaa euroa tiliryhmässä Muut tuotot.
 • Kaupunkiympäristölautakunta esittää maaseutu- ja lomituspalveluiden käyttötalouden tulojen määrärahoihin (TA 4 657 700 euroa) vähennystä 430 000 euroa. Lomituksen kulut pienenevät samassa suhteessa.
 • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää toimintatuottojen (TA 2 826 900) alituksia yhteensä 49 000 euroa.
 • Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuotot alittavat talousarvion 435 000 euroa asiakasmaksutulojen ja perusopetuksen hankerahoitusten vähenemisestä sekä tulonsiirtohankkeiden arvioitua hitaamman käynnistymisestä johtuen. Esitetään kasvatus- ja opetuslautakunnan tulojen alitusta 435 000 euroa.
 • Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintamenoihin osoitetaan 1.5.2018 palkankorotuksiin varattu määräraha 458.598 euroa; määrärahasiirto tehdään kaupungin yhteisistä (kohdentamaton) määrärahoista. Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää tämä huomioiden toimintamenojen ylitysoikeutta henkilöstömenoihin 521.400 euroa. Lisäksi esitetään kasvatus- ja opetuslautakunnalta palkkakulujen siirtoa konserni- ja elinvoimapalveluihin 24 714,00 euroa.
 • Palvelujen ostoihin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä (Essote) on varattu vuoden 2018 talousarviossa 180,0 milj. euroa. Mikkelin kaupungin osuus Essoten talousarvioylityksen kokonaisuudesta on 57,4 % omistusosuuden mukaan 4 miljoonaan euroa. Esitetään toimintamenoihin 4,0 milj. euron lisämäärärahaa sosiaali- ja terveystoimen palvelujen ostoon Essotelta.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpide koskien Otavan Opiston liikelaitokselle kohdennetun lukiokoulutuksen valtionosuuden maksamisen keskeyttämistä v.2018 osalta tulee aiheuttamaan Otavan Opiston budjetoituihin toimintatuottoihin noin 2,8 miljoonan euron vajeen. Käyttötalouden menojen arvioidaan alittuvan n. 0,2 miljoonalla eurolla budjetoidusta. Eli Otavan opiston valtuuston nähden sitova liikeylijäämätavoite (-450 000) alittuu 2,6 miljoonaa euroa. Mikäli maksatuksen keskeytys perutaan ja lukiokoulutuksen valtionosuudet saadaan maksuun toteutuneiden laskentaperusteiden mukaisesti vuoden 2018 aikana, sitovan tavoitteen tulostavoite ja tulonalitus ei toteudu. Vuonna 2018 Otavan Opiston lukiokoulutuksen toteutuneet laskentapäivien (20.1. ja 20.9.) mukaiset valtionosuudet ovat n. 3,3 miljoonaa euroa eli n.0,5 miljoonaa euroa enemmän, kuin on budjetoitu. Kirjanpidollinen käsittely tarkentuu tilinpäätöksen yhteydessä.
 • Etelä-Savon Pelastuslaitos esittää tulomäärärahojen lisäystä 675.000 euroa, johtuen kuntien maksuosuuksien sekä tukien ja avustusten kasvusta. Vastaavasti Etelä-Savon Pelastuslaitos esittää toimintamenomäärärahojen lisäystä 675.000 euroa, johtuen henkilöstökulujen sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat kohdan menojen lisääntymisestä.

Investointiosa

Investointeihin esitetään lisämäärärahaa seuraavasti:

 • Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n osakkeet +2 500 euroa
 • Mikkelin seudun ympäristöpalvelut/eläinlääkintahuolto, röntgenlaite + 18 000 euroa

Investointeihin osoitettujen määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksia (hankkeiden väliset määrärahasiirrot) esitetään yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Investointiosan tulojen vähennyksiä esitetään yhteensä 973 700 euroa, yksittäisten hankkeiden tulojen lisäyksiä 118 000 euroa ja tulojen vähennyksiä 1 091 700 euroa.

Menot (määrärahasiirrot hankkeiden välillä)

 1. hankkeelta 146200009005/Urheilupuiston koulu (TA 750 000 euroa) siirretään -740 000 euroa
  • hankkeelle 146200009001/Rantakylän koulun peruskorjaus ja laajennus, menoylitys +700 000 euroa
  • sivistystoimen hankkeelle 146400002011/Rantakylän koulun kalusteet ja laitteet, menolisäys +40 000 euroa
 2. hankkeelta 146200006002/Hänninkentän huoltorakennus (TA 1,0 milj. euroa) siirretään -910 000 euroa
  • hankkeelle 146200003003/Ristiinan päiväkodin laajennus, menolisäys +450 000 euroa
  • hankkeelle 146200011006/Virastotalon osittainen saneeraus, menoylitys +350 000 euroa
  • hankkeelle 146200010005/Pääkirjasto, menolisäys +10 000 euroa
  • rakennusten suunnittelumääräraha (TA 50 000 euroa) yhteensä menolisäys +150 000 euroa, Hänninkentän huoltorakennuksesta siirretään 100 000 euroa ja energiataloudellisista investoinneista 50 000 euroa
 3. hankkeelta 146200011004/Kiinteistöjen rakennusautomaatio (TA 150 000 euroa) siirretään -70 000 euroa
  • julkisten rakennusten yhteisiin muutos- ja peruskorjaustöihin (TA 100 000 euroa) yhteensä menolisäys
   +70 000 euroa 
 4. hankkeelta 14630002108/Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit (TA 250 000 euroa) -170 000 euroa
  • hankkeelle 146300002107/Urheilupuiston hulevesien käsittely menolisäys +120 000 euroa
  • hankkeelle 146300004016/Suojakallionpuisto (omatoimikorttelikenttä Oravinkatu), menolisäys +50 000 euroa
 5. hankkeelta 146300000021/VT5 Mikkeli – Juva kaupungin osuus (TA 3,0 milj. euroa) -300 000 euroa
  • hankkeille kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen), menolisäys +300 000 euroa

Tulot

 1. hankkeelle KP 140292101/Maa- ja vesialueiden myynti, tulojen vähennys -800 000 euroa
 2. hankkeelle 146300004016/Suojakallionpuisto (omatoimikorttelikenttä Oravinkatu), tulojen lisäys +60 000 euroa
 3. hankkeelle 146300007002/Lentoasema, tulojen lisäys +58 000 euroa
 4. hankkeelta 146200006002/Hänninkentän huoltorakennus, tulojen vähennys -200 000 euroa
 5. hankkeelta 146200011004/Kiinteistöjen rakennusautomaatio (TA 50 000 euroa), tulojen vähennys -50 000 euroa
 6. hankkeilta energiataloudelliset investoinnit (TA 50 000 euroa), tulojen vähennys -41 700 euroa.

Lainavaltuudet

Kaupungin lainamäärälle haetaan talousarvion 5,9 miljoonan euron ylityslupa siten, että maksimilainamäärä on 230 miljoonaa euroa. Tilinpäätöshetken kassavaratilanne voi vaikuttaa lainamäärään.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi seurantaraportin 31.10.2018 tilanteesta.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy:

 • konserni- ja elinvoimapalveluiden menon alituksen 2,7 miljoonaa euroa, mikäli Otavan opiston lukiokoulutuksen valtionosuuksien tilitystä ei saada. Muiden tuottojen alituksen 0,8 mlij. euroa.
 • maaseutu- ja lomituspalveluiden tulojen alituksen 430 000 euroa.
 • hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunna tulojen alituksen 49 000 euroa.
 • kasvatus- ja opetuslautakunnan tulojen alituksen 435 000 euroa sekä menojen määrärahan siirron kaupungin yhteisistä 458.598 euroa menojen ylityksen 521.400 euroa sekä menojensiirron konserni- ja elinvoimapalveluihin 24 714,00 euroa.
 • toimintamenoihin 4,0 milj. euron lisämäärärahaa sosiaali- ja terveystoimen palvelujen ostoon Essotelta.
 • Otavan Opiston liikelaitokselle kohdennetun lukiokoulutuksen valtionosuuden maksamisen keskeyttämisen johdosta toimintatuottojen alituksen noin 2,6 miljoonan euroa.
 • Etelä-Savon Pelastuslaito tulojen lisäyksen 675.000 sekä menojen lisäystä 675.000 euroa.
 • investointihankkeiden väliset määrärahan siirrot yhteensä 2,2 milj. euroa
 • investointiosan tulojen vähennykset yhteensä 973.700 euroa
 • investointihankkeen tulojen lisäyksen 118.000 euroa
 • investointihankkeen tulojen vähennyksen 1.091.700 euroa.


Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan maanantaina 3.12.2018.

Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 17.25 - 17.55.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

 • Katja Meskanen, taloussuunnittelupäällikkö, katja.meskanen@mikkeli.fi
 • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi seurantaraportin 31.10.2018 tilanteesta.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää,​ että kaupunginvaltuusto hyväksyy:

 • konserni-​ ja elinvoimapalveluiden menon alituksen 2,​7 miljoonaa euroa,​ mikäli Otavan opiston lukiokoulutuksen valtionosuuksien tilitystä ei saada. Muiden tuottojen alituksen 0,​8 mlij. euroa.
 • maaseutu-​ ja lomituspalveluiden tulojen alituksen 430 000 euroa.
 • hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunna tulojen alituksen 49 000 euroa. kasvatus-​ ja opetuslautakunnan tulojen alituksen 435 000 euroa sekä menojen määrärahan siirron kaupungin yhteisistä 458.598 euroa menojen ylityksen 521.400 euroa sekä menojensiirron konserni-​ ja elinvoimapalveluihin 24 714,​00 euroa. 
 • toimintamenoihin 4,​0 milj. euron lisämäärärahaa sosiaali-​ ja terveystoimen palvelujen ostoon Essotelta.
 • Otavan Opiston liikelaitokselle kohdennetun lukiokoulutuksen valtionosuuden maksamisen keskeyttämisen johdosta toimintatuottojen alituksen noin 2,​6 miljoonan euroa.
 • Etelä-​Savon Pelastuslaito tulojen lisäyksen 675.000 sekä menojen lisäystä 675.000 euroa.
 • investointihankkeiden väliset määrärahan siirrot yhteensä 2,​2 milj. euroa
 • investointiosan tulojen vähennykset yhteensä 973.700 euroa
 • investointihankkeen tulojen lisäyksen 118.000 euroa
 • investointihankkeen tulojen vähennyksen 1.091.700 euroa.


Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.