Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 448 Rantakylän päiväkodin ja nuorisotalon hankesuunnitelma

MliDno-2018-2401

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin tilapalvelut on koonnut laaja-alaisen käyttäjistä, suunnittelijoista ja asiantuntijoista koostuvan työryhmän päivittämään Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelman. Alkuperäinen hankesuunnitelma on laadittu vuonna 2016.

Oleellisimmat muutokset aikaisemmasta hankesuunnitelmasta poiketen ovat lapsipaikkaluku, joka on kasvanut 141:stä 153:een paikkaan. Syynä lapsimäärän kasvattamiseen on aikuisten ja lasten välisen suhdeluvun muutos varhaiskasvatuksessa 1/7:stä 1/8:aan yli 3-vuotiaiden lasten osalta. Suhdeluvun muutoksesta johtuen yli 3-vuotiaiden lasten ryhmäkoko on muuttunut 21:stä 24:ään. Lisäksi tarvitaan avoimen päiväkodin tilat 60:lle henkilölle, jossa on sekä aikuisia että lapsia. Rantakylän koulun rakentamisen yhteydessä ei ole täytetty väestönsuojan rakentamisvelvoitetta kokonaisuudessaan, vaan se on suunniteltu rakennettavaksi tässä yhteydessä. Tulevan väestönsuojan pinta-ala on n. 400 m².

Rantakylän nuorisotalo sijaitsee noin 100 metrin etäisyydellä tulevasta päiväkodista. Tämän hankkeen yhteydessä on kokonaistaloudellisesti edullista rakentaa päiväkodin väestönsuojatilaan uudet tilat nuorisotoimintaa varten. Nykyinen nuorisotalon korjausvelka on noin 250 000 €, peruskorjaustarve n. 350 000 € ja ylläpitokulut n. 35 000 €/vuosi. Väestönsuojatila on paremmin hyödynnettävissä nuorisokäytössä kuin päivähoidon tiloina. Lisäksi toiminnoilla on synergiaetua, kun päiväkoti ja nuorisotoiminta ovat tiloissa pääosin eri aikoihin, jolloin esimerkiksi liikuntasali palvelee molempia käyttäjäryhmiä. Rantakylän nuoriso kokoontuu nykyään muutoinkin vapaa-ajallaan koulun alueella, joten nuorisotilat sijoittuisivat lähelle koulun liikunta- ja leikkivälinealuetta. Päiväkoti olisi joka tapauksessa tulossa koulun ja nuorisotalon väliin, joten tällä ratkaisulla nuorisotalo saadaan lähemmäksi koulua, eikä nuorten tarvitse kulkea päiväkodin pihan läpi. Nykyisen nuorisotalon YL-tontti on jatkossa helposti hyödynnettävissä muussa käytössä.

Toteutussuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota toisistaan hyvin poikkeavien toimintojen sijoittamisesta samaan rakennuskokonaisuuteen. Toimintojen sisäänkäyntien tulee olla erillään toisistaan sekä suunnitella päiväkodin pidennetyn aukioloajan toiminnot niin, että ne ovat eri päädyssä rakennusta kuin nuorisotilat. Huolellisella suunnittelulla on kuitenkin hankesuunnittelutyöryhmän näkemyksen mukaan mahdollista sovittaa toiminnot yhteen samaan rakennuskokonaisuuteen.

Hankesuunnitelma sisältää kuvauksen nykytilanteesta, selvityksen tulevista tilantarpeista luonnospiirustuksineen sekä uudisrakennuksen alustavan kustannusarvion. Rakentamisaikataulu määräytyy kaupunginvaltuuston vuoden 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Uudisrakennuksen tavoitteet

Uuden päiväkodin ja nuorisotilan tavoitteena on nykyaikaisen ja uusia virikkeitä tarjoavan rakennuksen saaminen päiväkoti- ja nuorisokäyttöön. Suunnitteluratkaisuissa erityishuomio tulee kiinnittää tilojen monimuotoiseen käyttämiseen eri-ikäisten lasten ja nuorten yhteisenä turvallisena tilana. Henkilökunnan näkökulmasta tavoitteena on toimivan ja nykyaikaiset palvelut mahdollistavan työympäristön rakentaminen, mikä on turvallinen ja helppo käyttää sekä palvelee virikkeellisenä monikäyttötilana.

Kustannukset

Hankesuunnitelman mukaisen uudisrakennuksen kustannusarvio on noin 5 milj. euroa (alv 0 %) ja irtaimistohankintojen (kalusteet) 150 000 euroa (alv 0 %).

Päiväkoti ja nuorisotila on tarkoitus toteuttaa jaettuna urakkana, joka mahdollistaa paikallisille pk-yrittäjille paremmat osallistumismahdollisuudet hankintaan sekä antaa tilaajalle vahvemman otteen suunnittelun ohjaukseen ja toteutusratkaisujen valintaan.

Rahoitus

Hankkeen toteutukseen on kaupungin investointiesityksessä 3 milj. euroa vuodelle 2019 ja 1,5 milj. euroa vuodelle 2020, yhteensä 4,5 milj. euroa.

Toteutusaikataulu

Hankeen alustava toteutusaikataulu on 8/2019 – 8/2020.

Asiasta on pyydetty lausunto kasvatus- ja opetuslautakunnalta, joka käsittelee asiaa 22.11.2018 sekä hyvinvoinnin- ja osallisuudenlautakunnalta, joka käsittelee asiaa 21.11.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi Rantakylän päiväkodin ja nuorisotalon hankesuunnitelman 14.11.2016.  Kaupunkiympäristölautakunta pyytää hankesuunnitelmasta lausunnon nuorisovaltuustolta.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että tilojen jatkosuunnittelussa tulee vielä kuulla nuorison, liikuntatoimen ja varhaiskasvatuksen edustajia.

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin tilapalvelut on koonnut laaja-alaisen käyttäjistä, suunnittelijoista ja asiantuntijoista koostuvan työryhmän päivittämään vuonna 2016 laaditun Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelman. Hankesuunnitelmasta on pyydetty lausunnot kaupunkiympäristölautakunnalta, hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunnalta, kasvatus- ja opetuslautakunnalta sekä nuorisovaltuustolta.

Lautakuntien ja nuorisovaltuuston näkemykset lyhennettynä:

Kaupunkiympäristölautakunta 20.11.2018, §135

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi Rantakylän päiväkodin ja nuorisotalon hankesuunnitelman 14.11.2016. Tilojen jatkosuunnittelussa tulee vielä kuulla nuorison, liikuntatoimen ja varhaiskasvatuksen edustajia.

Hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunta 21.11.2018, § 109
Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.11.2018, §112

Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelmassa on huomioitu hyvin varhaiskasvatuksen tilatarpeet. Kuitenkin päiväkodin ja nuorisotilan sijoittaminen samaan kiinteistöön huolettaa varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Mahdollisesti lasten päivähoidon ja nuorisotilan yhdistäminen samaan rakennukseen ja samaan pihapiiriin herättää monia haasteita, jotka tulisi etukäteen tiedostaa. On väistämätöntä, että suuresta määrästä nuoria lähtee paljon ääntä, joka saattaa pelottaa pieniä lapsia ja häiritä esimerkiksi illan rauhoittumisrutiineja.

On mahdollista, että pikkulapsen ja teini-ikäisen nuoren kasvuprosessit ovat siinä määrin eri vaiheessa, että kasvattajien ja asiakkaiden – lasten, nuorten ja vanhempien – välille syntyy arjen työtä häiritseviä ristiriitoja. Vaikka monet toiminnot voidaankin menestyksellä sijoittaa toimimaan yhdessä, on syytä kysyä kriittisesti: sopivatko päiväkoti ja nuorisotila todella toimimaan yhdessä niin, että molemmilla on hyvät ja turvalliset toimintaolosuhteet.

Varhaiskasvatuksen edustajat esittävät, että tilapalvelut pohtii vielä uudelleen nuorisotilojen sijoittamisen Rantakylän koulun välittömään läheisyyteen. Jos kuitenkaan nuorisotiloja ei voida sijoittaa ko. kampusalueella toisaalle, on varmistettava rakennusteknisesti ja sijoittamalla nuorisotilat ulkotiloineen ja kulkuväylineen siten, että turvataan sekä päiväkodille että nuorisotilalle molemmille tarkoituksenmukaiset, hyvät ja turvalliset toimintaolosuhteet.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää, että jatkosuunnitteluun otetaan mukaan nuorisotyön, vammaisneuvoston ja nuorison edustus.

Nuorisovaltuusto 29.11.2018

Nuorisovaltuuston jäsenillä on käyttäjäkokemusta nykyisistä tiloista ja uusille tiloille on todettu selkeä tarve. Vanhat tilat eivät ole houkuttelevat sokkeloisuuden ja vanhentuneiden pintojen vuoksi. Nuorisotyölle toivotaan ajanmukaisia, nykyaikaisia tiloja.

Nuorisovaltuusto ehdottaa, että suunnitelmaan paneudutaan vielä nimenomaan nuorten näkökulmasta. Sijainniltaan uuden nuorisotilan paikka on ihanteellinen. Koulualue kerää joka tapauksessa äänekästä nuorisoa läheisyyteensä. On hyvä, että nuorisotila tulee sinne, missä nuoret ovat. Suunnitelman liikennejärjestelyjä on muutettava siten, että pihalle täytyy olla enemmän liittymiä. Nuorisotalon käyttäjille on mitoitettava riittävästi parkkitilaa mopoille, pyörille ja autoille. Piha-alueelle tarvitaan hidasteita. On tärkeää, että rakennetaan suojaisa parkkipaikka alueen turvallisuuden lisäämiseksi.

Nuoret täytyy osallistaa jatkosuunnitteluun mm. kalustuksen, viihtyvyyden ja toiminnallisuuden onnistumisen varmistamiseksi. Suunnitelman liikuntasali nähdään liian pienenä nuorten liikunnan harrastamiseen (esim. sulkapallo).

Nuorisovaltuusto on innostunut uusista hankkeista nuorten elinolosuhteiden edistämiseksi ja näkee, että on edullisempaa muokata käsittelyssä olevaa suunnitelmaa nuorille sopivammaksi, kuin rakentaa kokonaan uusi erillinen nuorisotilarakennus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Rantakylän päiväkodin ja nuorisotalon hankesuunnitelman.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittälijä esitti asia palauttamista uuteen valmisteluun ja suunnitteluohjeena on, että Rantakylän päiväkoti toteutetaan ilman nuorisotiloja.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta, hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunta, kasvatus- ja opetuslautakunta, nuorisovaltuusto, varhaiskasvatus/Pirjo Vartiainen, nuoriso- ja liikuntapalvelut/Tarja Sinioja, tilapalvelut/Jarkko Hyttinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.