Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 447 Kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet 2018

MliDno-2018-1932

Valmistelija

 • Katja Meskanen, taloussuunnittelupäällikkö, katja.meskanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on 26.5.2014 § 52 osoittanut kaupunginhallitukselle oikeudet päättää kaupungin pankkitilien käyttöoikeuksista. Tilinkäyttöoikeuksia on henkilövaihdosten sekä vuoksi tarve muuttaa vastaamaan nykytilannetta.

Pankkitien käyttäjät ovat oikeutettuja allekirjoittamaan käteisnostoja ja talletuksia koskevia tositteita. Allekirjoittajia täytyy olla aina kaksi siten, että Ryhmän 1 allekirjoittajista kaksi yhdessä voivat allekirjoittaa tositteita sekä Ryhmän 1 ja Ryhmän 2 allekirjoittaja yhdessä voivat allekirjoittaa tositteita. Lisäksi allekirjoittajat voivat valtuuttaa kolmannen henkilön suorittamaan noston tai talletuksen.

Kaupunginhallitus päättää kaupungin pankkitilien käyttöoikeuksista seuraavasti:

 • OP Yrityspankki Oyj yritystili FI79 5000 0120 2659 04 (Mikkelin kaupunki, konsernitili)
  sekä tähän konsernitilipalveluun liitettyjen kaupungin, liikelaitosten ja taseyksiköiden pankkitilien:
  - FI12 5000 0120 2659 46 (konsernitilin yksikkötili, Mikkelin kaupunki)
  - FI17 5000 0120 2659 53 (konsernitilin yksikkötili, Mikkelin Vesilaitos)
  - FI91 5000 0120 2659 79 (konsernitilin yksikkötili, Otavan Opisto)                     
  - FI69 5000 0120 2659 87 (konsernitilin yksikkötili, Etelä- Savon Pelastuslaitos)
   

Ryhmän 1 allekirjoittajat ovat kaupunginjohtaja Timo Halonen, hallintojohtaja Ari Liikanen, talousjohtaja Heikki Siira ja controller Tiina Viskari.
Ryhmän 2 allekirjoittajat ovat palvelusihteeri Maija Rissanen ja palvelusihteeri Heli-Päivi Nypelö. Käyttöoikeuksista toimitetaan käyttöoikeusvaltakirjat ja nimikirjoitusnäytteet OP Yrityspankki Oyj:lle.

Mikkelin kaupungilla on seuraavat voimassa olevat muut pankkitilit:

 • Nordea FI54 1099 3000 4101 04,
 • Handelsbanken FI70 3131 3001 1031 26,
 • Danske Bank FI28 8000 1700 6417 99,
  Danske Bank FI66 8000 1170 7728 92


Kunnan Taitoa Oy hoitaa tilitoimistona Mikkelin kaupungin maksuliikeasioita tilinpäätöksen 2018 valmistumiseen liittyen. Maksuliikkeeseen liittyvät palvelut siirtyy 1.1.2019 alkaen Meidän IT ja talous Oy:lle (ent. Saita Oy).

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että kaikkien muiden henkilöiden oikeudet edellä mainittuihin pankkitileihin voidaan päättää 15.3.2019 mennessä. Kaupunginhallitus valtuuttaa talouspalvelut siirtämään pankkitilien konekieliset oikeudet Kunnan Taitoa Oy:ltä Meidän IT ja talous Oy:lle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy, Meidän IT ja talous Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi