Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 454 Henkilöstösuunnitelma 2019-2022

MliDno-2018-2353

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi
Titta Saksa, henkilöstöjohtaja, titta.saksa@mikkeli.fi

Kuvaus

Henkilöstöpalvelut on parhaillaan koostamassa henkilöstösuunnitelmaa kaudelle 2019 – 2022. Henkilöstösuunnitelma pohjautuu Mikkelin kaupungin hyväksytyyn strategiaan ja henkilöstö- ja palvelukehitysohjelmaan. Ohjelman kiteyttää henkilöstöstrategian painopistealueet vuosille 2019 – 2021. Painopistealueet ovat:  

  1. Palvelujen kehittämisen kärjet. Laadukkaat ja tehokkaat yhteiset mallit.
  2. Hyvinvoiva henkilöstö. Aktiivinen ja ennakoiva välittäminen.
  3. Osaava johtaminen ja esimiestyö.
  4. Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen.


Kuntien toimintaympäristö on suuressa muutoksessa. Käynnissä on maakuntauudistus, joka mahdollisesti konkretisoituu vuonna 2021. Maakunnallinen sote -kuntayhtymän toiminnan aloitus vuonna 2017 vaikutti olennaisesti kaupungin henkilöstörakenteeseen. Koko kaupunkiorganisaation muoto ja toiminta on arvioitava uudelleen. Ratkaisematta on vielä, miten erilaiset tukipalvelut jatkossa järjestetään (ruoka- ja siivouspalvelut, kiinteistönhuolto, talous-ja palkkahallinto ym. hallinnon palvelut). Myös digitalisaatio ja palvelujen uudet järjestämismahdollisuudet tulevat vaikuttamaan kuntatyön ulkoisiin ja sisäsiin palveluprosesseihin.

Kaupunkirakenneselvityksen vaikutukset on pyritty esittämään siten, kun ne tässä vaiheessa on tiedossa.Palvelurakenneuudistusta jatketaan ja tämän sekä tukipalveluiden mahdollisella uudelleenjärjestelyillä voi olla vaikutusta henkilöstösuunnitelmaan suunnittelukaudella 2019-2022 tavoitteena on, että Mikkelin kaupungilla on oikea määrä osaavaa henkilöstöä palvelutarpeen mukaisesti ja prosessit ja toimintamallit ovat tehokkaita ja laadukkaita.Vuonna 2019 panostamme edelleen työkykyjohtamiseen ja työhyvinvointiin. Valtuuston esittämä haaste Mikkelin työkykyjohtamisen mallikaupunkina on otettu vastaan.

Tässä vaiheessa henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät, talousarviovalmistelun yhteydessä huomioidut uudet tai muutettavat virat esitetään koosteena. Hallintosäännön mukaisesti työsuhteisia tehtäviä ei enää perusteta, muuteta tai lakkauteta talousarviokäsittelyn yhteydessä. Talousarvioon esitettävät palkkakustannukset perustuvat kuitenkin esitettyyn tehtävärakenteeseen. Tehtävien täyttömenettely perustuu hyväksyttyyn talousarvioon, olemassa olevien tehtävien seurantaan sekä rekrytointilupiin. Määräaikaisen henkilöstön määrää seurataan aktiivisesti, koska pysyvästi hoidettavat tehtävät tulee täyttää vakinaisesti. Määräaikaiseen virka- tai työsuhteeseen palkataan vain työsopimuslaissa tai viranhaltijalaissa olevan perustellun syyn johdosta. Määräaikaisuuden syyn tulee olla selkeästi näkyvissä viranhoitomääräyksessä tai työsopimuksessa.

Henkilöstösuunnitelma tarkentuu ennen lopullista valtuuston päätöksentekoa joulukuussa. Tarkennettu henkilöstösuunnitelma käydään läpi erikseen pääluottamusmiesten kanssa ennen päätöksentekoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Titta Saksa, henkilöstöjohtaja, titta.saksa@mikkeli.fi

Esitellään henkilösuunnitelman luonnos 2019-2022. Tarkennettua henkilöstösuunnitelmaa käsitellään pääluottamusmiesten kanssa erikseen sovittavassa tilaisuudessa. Lopullinen henkilöstösuunnitelma esitellään kaupunginvaltuustolle joulukuussa 2019.

Päätös

Hyväksyttiin. Lisäksi todettiin, että henkilöstösuunnitelma on vielä luonnosvaiheessa ja tulee tarkentumaan henkilöstömäärän osalta vielä ennen kaupungin hallituksen käsittelyä. Lisäksi sovittiin, että pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa käydään muutokset läpi ennen lopullista päätöksentekoa.

Valmistelija

Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi
Titta Saksa, henkilöstöjohtaja, titta.saksa@mikkeli.fi

Kuvaus

Henkilöstöpalvelut on koostanut henkilöstösuunnitelman 2019 –2022. Henkilöstösuunnitelmaa on käsitelty valmisteluvaiheessa yhteistyötoimikunnan kokouksessa 13.11.2018 § 84. Pääluottamusmiehillä ja yhteistyötoimikunnan jäsenillä on ollut mahdollisuus kommentoida henkilöstösuunnitelmaa ennen sen lopullista valmistumista.

Ennakoivan henkilöstösuunnittelun yhteisenä tavoitteenamme on, että Mikkelin kaupungilla on oikea määrä osaavaa henkilöstöä palvelutarpeen mukaisesti ja prosessit ja toimintamallit ovat tehokkaita ja laadukkaita. Vuonna 2019 panostamme erityisesti työkykyjohtamiseen ja henkilöstön kokonaishyvinvointiin. Kaupungin strategiatyö on valmis ja strategiasta johdetut toimenpiteet on otettu huomioon henkilöstösuunnitelman toteutuksessa sekä henkilöstö- ja palvelukehitysohjelmassa. Ohjelman kiteyttää henkilöstöstrategian painopistealueet vuosille 2019 – 2021.

Mikkelin kaupungin henkilöstömäärä ei tule suunnitelmakaudella vähenemään ilman muuttamatta palvelurakennetta ja tehostamalla prosesseja ja toimintatapoja. Maakuntauudistuksen toteutuessa tulee tämän hetken ennusteen mukaan maakuntaan siirtymään arvioilta 288 henkilöä vuoden 2021 alussa. Suunnitteilla oleva kuntien ja kuntayhtymien omistaman ruoka- ja puhtauspalveluyhtiön perustaminen johtaisi siihen, että uuteen yhtiöön tulisi siirtymään Mikkelin kaupungilta arviolta 157 henkilöä. Nämä muutokset eivät tuo mukanaan kuitenkaan vastaavaa kustannussäästöä, koska muutokset vaikuttavat palvelujen ostokustannuksiin. Valmisteilla oleva Mikkelin kaupungin palvelusuunnitelma sekä henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma ovat ratkaisevassa asemassa henkilöstömäärän kasvun hallinnassa. Suunnitelmat valmistuvat helmikuu 2019 aikana.

Talousarvioon esitettävät palkkakustannukset perustuvat erillisenä esitettävään tehtävärakenteeseen. Tehtävien täyttömenettely perustuu hyväksyttyyn talousarvioon sekä olemassa olevien tehtävien, henkilöstömäärän ja palkkakustannusten seurantaan. Erityisesti määräaikaisen henkilöstön määrää tullaan v. 2019 aikana seuraamaan aktiivisesti, koska pysyvästi hoidettavat tehtävät tulee täyttää vakinaisesti. Määräaikaiseen virka- tai työsuhteeseen palkataan vain työsopimuslaissa tai viranhaltijalaissa olevan perustellun syyn johdosta. Määräaikaisuuden syyn tulee olla selkeästi näkyvissä viranhoitomääräyksessä tai työsopimuksessa.

 Viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus. Virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa. Esitykset 1.1.2019 perustettavista ja lakkautettavista viroista esitellään talousarvioehdotuksen yhteydessä.

Osana henkilöstösuunnitelmaa on laadittu myös koulutussuunnitelma vuodelle 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan koulutussuunnitelman 2019 tiedoksi, sekä esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman vuosille 2019 - 2022.

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen kokouksessa tiistaina 27.11.2018.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi
Titta Saksa, henkilöstöjohtaja, titta.saksa@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan koulutussuunnitelman 2019 tiedoksi,​ sekä esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se hyväksyy liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman vuosille 2019 -​ 2022.

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan maanantaina 3.12.2018 pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi
  • Titta Saksa, henkilöstöjohtaja, titta.saksa@mikkeli.fi

Kuvaus

Henkilöstösuunnitelman osana esitetään henkilöstömäärän kehitystä vuodelle 2019 ja suunnittelukausille 2020-2022. Lisäksi myös valmisteilla oleva henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman, jonka  tavoitteena on tehostaa toimintaa ja toiminnan laatua sekä parantaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta yhdessä valmistuvan palvelusuunnitelman kanssa tarkentaa henkilöstömäärän kehitystä tuleville vuosille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan koulutussuunnitelman vuodelle 2019 sekä esittää kaupuginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman vuosille 2019-2022.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että henkilöstösuunnitelma tarkistetaan palvelusuunnitelman linjausten mukaisesti maaliskuussa 2019. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.