Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 446 Henkilöstöaterioiden hinnat vuodelle 2019

MliDno-2018-2485

Valmistelija

 • Titta Saksa, henkilöstöjohtaja, titta.saksa@mikkeli.fi
 • Mia Hassinen, palvelujohtaja, Mia.Hassinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen VI luvun 4 §:n 1 mom. todetaan: ”Työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luonteinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.”

Verohallitus vahvistaa vuosittain ennakonpidätyksessä noudatettavat luontoisetujen raha-arvot. Verohallinto on päätöksellään 20.11.2018  (VH/2119/00.01.00/2018) vuodelle 2019 vahvistanut ravintoedun arvoksi 6,60 euroa ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten määrä on vähintään 6,60 euroa ja enintään 10,50 euroa. Jos välittömien kustannusten määrä alittaa 6,60 euroa tai ylittää 10,50 euroa, edun arvona pidetään välittömien kustannusten määrää.

Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 4,95 euroa ateriaa kohden.

Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,96 euroa ateriaa kohden.

Henkilökunnan ateriahintoja on viimeksi tarkistettu 15.1.2018 alkaen kaupunginhallituksen päätöksellä 8.1.2018 § 10.

Henkilöstöpalveluiden sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden esitys vuoden 2019 ateriahinnoiksi:

Varsinainen ateria 6,60 euroa (nykyisin 6,50 €); hinta sisältää alv:n

 • Valmistaa/toimittaa keskuskeittiö Isopata, ravintola Kivijalka, Otavan Opisto, Anttolan keskuskeittiö ja Haukivuoren palvelukeskus Kotikartano

 • Ruokailupaikkoina ovat mm: kaupungin virastotalon henkilöstöravintola Lounashuone, keskuskeittiö Isopadan yhteydessä toimiva henkilöstöravintola Pikkupata, Anttolan keskuskeittiö, Haukivuoren palvelukeskus Kotikartano sekä ravintola Kivijalka.

Laitosateria, ns. kevyt ateria, kouluateria tai siihen rinnastettava lasten ateria 4,95 euroa (nykyisin 4,90 €); hinta sisältää alv:n

 • valmistaa/toimittaa keskuskeittiö Isopata, ravintola Kivijalka, Otavan Opisto, Anttolan keskuskeittiö, Haukivuoren palvelukeskus Kotikartano, päiväkodit, koulut ja Otavan Opisto

Salaattiateria, 4,50 euroa (nykyisin 4,50 €); hinta sisältää alv:n.

 • Sisältää henkilöstöravintoloissa tarjolla olevan salaattipöydän, tarjolla olevan energialisäkkeen, leivän, pöytärasvan, ruokajuoman ja kahvin.

 • toimittaa Isopata ja Lounashuone

Vierasateria 8,50 euroa (nykyisin 8,40 €); hinta sisältää alv:n.

 • Koskee kaikissa Mikkelin kaupungin ruokapalvelun toimipisteissä vierailevia, ei kaupungin henkilökuntaan kuuluvia henkilöitä.

Kahvi

 • pieni kahvi 1,20 euroa (nykyisin 1,20 €); hinta sisältää alv:n

 • iso kahvi 1,40 euroa (nykyisin 1,40 €); hinta sisältää alv:n

Kahvileivät hinnoitellaan tuotekohtaisesti.

Rantakylässä ravintola Kivijalassa ruokailevien varsinaisesta ja kevyt ateriasta ravintola veloittaa 2,50 euroa korkeamman hinnan. Erotuksen maksaa henkilöstöpalvelut.

Kokoustarjoilun hinnoittelu toteutetaan valikoimahinnoitteluna aiheuttamisperiaatteen mukaiseksi. Tällöin hinnoittelussa voidaan huomioida paremmin vuoden aikana tapahtuvat raaka-aineiden hintamuutokset sekä tilaisuuden aiheuttamat todelliset palkkakustannukset.

Henkilöstöpalvelut sekä ruoka- ja puhtauspalvelut esittää, että Mikkelin kaupungin henkilöstön lisäksi henkilökunta-ateriahintaiseen ruokailuun henkilöstöravintola Lounashuoneella ovat oikeutettuja vaalikauden ajan valtuuston, hallituksen ja lautakuntien jäsenet.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöpalveluiden ja ruoka- ja puhtauspalveluiden esityksen vuoden 2019 ateriahinnoiksi sekä oikeuttaa Mikkelin kaupungin henkilöstön lisäksi kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien jäsenet vaalikauden ajan henkilökunta-ateriahintaiseen ruokailuun henkilöstöravintola Lounashuoneella. Korotukset tulevat voimaan 1.1.2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi