Kaupunginhallitus, kokous 31.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 382 Suur-Savon Sähkö Oy:n ilmoitus osakkeiden siirtymisestä ja lunastusmenettelystä 2016

MliDno-2016-651

Valmistelija

 • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus on 19.9.2016 saanut ilmoituksen, jonka mukaan Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita, yhteensä 2 045 kappaletta, on myyty yhdellä osakekauppakirjalla kauppahintaan 7 668 750,00 euroa. Osakekohtainen kauppahinta on näin ollen ollut 3 750 euroa. Kaupan osapuolet ja kaupankohteena olevat osakkeet käyvät esille liitteestä.

Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan yhtiön osakkaina olevilla kunnilla on ensisijainen oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyneet osakkeet. Mikäli mikään kunnista ei käytä lunastusoikeuttaan, lunastusoikeus on toissijaisesti Suur-Savon Sähkö Oy:llä, joka voi lunastaa osakkeet vain voitonjakoon käytettävissä olevilla varoillaan. Osakkeiden lunastushinta on osakkeiden käypä hinta. Vastikkeellisessa saannossa käyväksi hinnaksi katsotaan osakkeen luovuttajan ja siirronsaajan sopima hinta, jollei näytetä, ettei tämä ole käypä hinta. Luovuttajan ja siirronsaajan sopima hinta on 7 668 750,00 euroa.

Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen perusteella lunastusta haluavan osakkeenomistajan on esitettävä Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus viimeistään 31.10.2016. Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan lunastajan on tarjouduttava lunastamaan kaikki siirtyneet osakkeet.

Mikäli useampi kunta vaatii lunastusta, jaetaan osakkeet kuntien kesken siinä suhteessa kuin näillä ennestään on osakeluetteloon merkittyjä yhtiön osakkeita lunastusvaatimuksensa tekopäivänä. Jollei osakkeiden jako mene tällöin tasan, määrää yhtiön hallitus arvalla sen kunnan, joka saa jaossa yli menevät osakkeet.

Mikkelin kaupungilla on Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita ennestään 10 837 kpl ja omistusosuus ulkona olevista osakkeista (75 325 kpl) on 14,39 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki ei lunasta Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Olli Nepponen esitti Vesa Himasen ja Juha Vuoren kannattamana, että "Mikkelin kaupunki käyttää oikeuttaan lunastaa SSS Oy:n osakkeita omistusoikeutensa suhteessa sekä esittää valtuustolle myöntää hankintaan tarvittava lisämääräraha. Perustelut: Mikkelin kaupunki antoi konserniyhtiölleen ESE Oy:lle luvan lunastaa Vapolta vapautuvat osakkeet. On johdonmukaista, että myös muuttuneessa tilanteessa kaupunkikonserni käyttää osto-oikeuttaan. Näin Mikkeli voi kasvattaa omistuksensa arvoa SSS Oy:stä. Se puolestaan kasvattaa kaupungin tasetta ja antaa liikkumavaraa taloutemme hoidossa."

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat Olli Nepposen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 kyllä-ääntä (Veli Liikanen, Outi Kauria, Seija Kuikka, Petri Pekonen, Sari Teittinen, Jaakko Väänänen, Hannu Kilkki, Petri Tikkanen, Markku Turkia, Kati Kähkönen), 4 ei-ääntä (Olli Nepponen, Juha Vuori, Kalle Nieminen, Vesa Himanen) ja yksi poissa (Armi Salo-Oksa).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Arto Seppälä ja Armi Salo-Oksa ilmoittivat olevansa esteellisiä (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkitään, että kokoukseen saapui Arto Seppälän tilalle varajäsen Kalle Nieminen tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että Satu Taavitsainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että Mauri Miettinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Äänestystulokset

 • Kyllä 10 kpl 67%

  Veli Liikanen, Outi Kauria, Seija Kuikka, Petri Pekonen, Sari Teittinen, Jaakko Väänänen, Hannu Kilkki, Petri Tikkanen, Markku Turkia, Kati Kähkönen

 • Ei 4 kpl 27%

  Olli Nepponen, Juha Vuori, Kalle Nieminen, Vesa Himanen

 • Tyhjä 1 kpl 7%

   

Tiedoksi

Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus