Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Paikallisiin sopimuksiin kirjattujen ehtojen ja määräysten soveltaminen 1.4.2020 jälkeen

MliDno-2020-693

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry irtisanoi kunnallisen pääsopimuksen 27.9.2019 KT Kuntatyönantajille toimitetulla kirjallisella ilmoituksella. KoHo on yksi kolmesta kunta-alan pääsopijajärjestöstä.

Pääsopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. KoHo on ilmoituksessaan katsonut, että päättymisajankohta on 31.3.2020. Ns. määräaikalain (150/1930) 3 §:n mukaisesti kuuden kuukauden irtisanomisaika päättyy kuitenkin jo 27.3.2020.

Pääsopimuksen 18 § mukaan irtisanominen koskee kaikkia osapuolia, jos jokin osapuolista irtisanoo pääsopimuksen. Tämä tarkoittaa sitä, että irtisanomisajan jälkeen pääsopimuksesta sovelletaan vain tiettyjä määräyksiä, kunnes uusi pääsopimus on astunut voimaan.

Pääsopimuksen irtisanomisajan päättymisen eli 27.3.2020 jälkeen sovellettavia määräyksiä ovat pääsopimuksen III luvun määräykset (7 §–12 §), jotka koskevat neuvottelumenettelyä velvoittavien sopimusmääräysten tulkinta- ja soveltamiskysymyksiä (mm. paikallisneuvottelut ja keskusneuvottelut). Sovellettaviin määräyksiin kuuluu myös 14 §, joka koskee eräitä harkinnanvaraisia asioita koskevia paikallisia neuvotteluja.

Pääsopimuksen voimassaoloaikaa koskevassa määräyksessä (18 §) todetaan kuitenkin nimenomaisesti, että paikalliset sopimukset irtisanoutuvat. Pääsopimuksen irtisanomisella myös 13 §:n 1 momentissa tarkoitetut paikalliset sopimukset päättyvät voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten päättyessä eli 31.3.2020. Tehyn kanssa tehdyt sopimukset siten jo 27.3.2020.

KVTES:n osalta osa paikallisista sopimuksista voi perustua työaikaluvun 3 §:n mukaiseen sopimiseen. Nämä sopimukset ovat voimassa myös maaliskuun 2020 jälkeen.

OVTES:n osalta KT:n valtuutuksen nojalla tehdyt paikalliset sopimukset perustuvat pääsääntöisesti kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/1970) 3 §:n 2 momentin mukaiseen menettelyyn (OVTES 2018–2019 Osio A 2 § 2 mom.). Näin ollen pääsopimuksen irtisanomisesta huolimatta, nämä paikalliset sopimukset ovat voimassa myös maaliskuun 2020 jälkeen.

Jotta 31.3.2020 jälkeen voitaisiin toimintaa jatkaa vakiintuneella tavalla, tulee työnantajan tehdä yksipuolinen päätös, jonka nojalla paikallisiin sopimuksiin kirjattuja ehtoja ja määräyksiä sovelletaan siinäkin tapauksessa, että paikalliset sopimukset päättyvät 1.4.2020 lukien.

Hallintosäännön 5 luku Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako  27 § Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta on mm. hyväksyä paikalliset virka- ja työehtosopimukset, ellei se ole tältä osin siirtänyt päätösvaltaansa kaupungin muulle viranomaiselle.

Seuraavissa paikallisissa sopimuksissa sovittuja ehtoja ja määräyksiä noudatetaan Mikkelin kaupungissa edelleen 1.4.2020 lukien, mikäli uutta kunnallista pääsopimusta ei ole tehty 1.4.2020 mennessä:

Itä-Suomen pelastuslaitosten tilannekeskus ISTIKE (Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymeenlaakson, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon pelastuslaitosten yhteinen tilannekeskus)- tilannekeskuspäivystykseen osallistuvan henkilöstön päivystysraha ja muut korvaukset, 1.1.2014 alkaen

Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla: uuden Mikkelin käynnistymisen yhteydessä luotu järjestelmä, jossa teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimukseen kuuluvan henkilöstön palkkaus on jaettuna seuraavaan nimisiin palkkatekijöihin: tehtäväkohtainen palkka, sen perusteella määräytyvää ammattialalisä sekä henkilökohtainen palkka, 1.12.2003 lukien (23.12.2003)

Paikallinen sopimus eläinlääkäreiden päivystyskorvauksista 5.6.2009-

Paikallinen sopimus kansanopiston opettajan opetusvelvollisuudesta 15.11.2011

Paikallinen sopimus seminaareihin osallistumisen korvaaminen viranhaltijoille ja työntekijöille ja kertapalkkion maksaminen työsuhteisille ja viranhaltijoille kokouksista 1.6.2017

Yleistyöajassa työskentelevän ensihoito henkilöstön työvuoron pituus 7.4.2016- (Kaupunginhallitus 15.2.2016 Liite 2 § 61)

Paikallinen sopimus työvuoron pituudesta jaksotyössä vuoropäiväkodeissa (Kaupunginhallitus 20.1.2020 § 22)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhalitus päättää, että seuraavissa paikallisissa sopimuksissa sovittuja ehtoja ja määräyksiä noudatetaan Mikkelin kaupungissa edelleen 1.4.2020 lukien, mikäli uutta kunnallista pääsopimusta ei ole tehty 1.4.2020 mennessä:

Itä-Suomen pelastuslaitosten tilannekeskus ISTIKE (Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymeenlaakson, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon pelastuslaitosten yhteinen tilannekeskus)- tilannekeskuspäivystykseen osallistuvan henkilöstön päivystysraha ja muut korvaukset, 1.1.2014 alkaen

Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla: uuden Mikkelin käynnistymisen yhteydessä luotu järjestelmä, jossa teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimukseen kuuluvan henkilöstön palkkaus on jaettuna seuraavaan nimisiin palkkatekijöihin: tehtäväkohtainen palkka, sen perusteella määräytyvää ammattialalisä sekä henkilökohtainen palkka, 1.12.2003 lukien (23.12.2003)

Paikallinen sopimus eläinlääkäreiden päivystyskorvauksista 5.6.2009-

Paikallinen sopimus kansanopiston opettajan opetusvelvollisuudesta 15.11.2011

Paikallinen sopimus seminaareihin osallistumisen korvaaminen viranhaltijoille ja työntekijöille ja kertapalkkion maksaminen työsuhteisille ja viranhaltijoille kokouksista 1.6.2017

Yleistyöajassa työskentelevän ensihoito henkilöstön työvuoron pituus 7.4.2016- (Kaupunginhallitus 15.2.2016 Liite 2 § 61)

Paikallinen sopimus työvuoron pituudesta jaksotyössä vuoropäiväkodeissa (Kaupunginhallitus 20.1.2020 § 22)

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut, pääsopijajärejstöjen pääluottamusmiehet

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.