Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2019

MliDno-2020-449

Valmistelija

  • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
  • Tiia Tamlander, taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös käsittää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, joita koskien tarpeelliset tiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä myös konsernitilinpäätös. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen se on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen tilinpäätös saatetaan valtuuston käsiteltäväksi.

Mikkelin kaupungin tilinpäätös on muodostettu yhdistämällä liikelaitosten erillistilinpäätökset kaupungin muuhun tilinpäätökseen. Kaupungin tase on laadittu yhdistämällä budjettitalouden tase ja liikelaitosten taseet siten, että sisäiset velat ja saamiset on eliminoitu. Kaupungin kirjanpitolain mukainen ulkoinen tuloslaskelma on laadittu vähentämällä kokonaismenoista ja -tuloista kaupungin sisäiset erät. Kun toimintatuloista ja -menoista eliminoidaan budjettitalouden ja liikelaitosten väliset sisäiset erät, päädytään ulkoisen tuloslaskelman mukaisiin toimintamenoihin ja -tuloihin. Yksiköiden määrärahojen käyttöön sisältyy sisäiset erät.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen Mikkelin kaupungin taseessa on kertyneitä alijäämiä 42,2 miljoonaa euroa. Tilikauden 2019 alijäämä oli 18,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen taseessa oli alijäämää 8,45 miljoonaa euroa, ja tilinpäätöksen 2019 yhteydessä liikelaitos Otavian nettilukiotoiminnan valtionosuuksia koskevan takaisinperintäpäätöksen mukainen 15,65 miljoonaa euroa kirjattiin taseeseen edellisten tilikausien alijäämiin.

Tilikauden tuloksen muodostuminen

Mikkelin kaupungin tilikauden 2019 tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja oli 18,34 miljoonaa euroa alijäämäinen.

 

Tilikauden 2019 tulos muodostui seuraavasti:

1000 euroa 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
Toimintatuotot yht.

63 872

60 477

Valm. omaan käyttöön 614

471

Toimintakulut yht. -382 225

-370 437

Toimintakate -317 739

-309 489

Verotulot 204 311

199 834

Valtionosuudet 114 898

110 712

Rahoitustuotot ja -kulut 1 662

2 585

Vuosikate 3 132

3 642

Poistot ja arvonalentumiset -21 474

-17 644

Tilikauden tulos -18 342

-14 002

Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) 259

673

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -18 083

-13 329

 

Talousarviota heikompaan tilikauden tulokseen johtivat sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetoitua suuremmat kustannukset, verotulojen odotettua heikompi kasvu osin verokorttiuudistuksesta ja tulorekisteriongelmista johtuen sekä kertapoistoina tehdyt arvonalentumiset. Edellä mainittujen poikkeamien yhteisvaikutus talousarvioon nähden oli yhteensä noin 30 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena kaupungin oman palvelutoiminnan tulot ylittivät ja menot alittivat alkuperäisen talousarvion, kun taas sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntalaskutuksen ja alijäämäkirjauksen summa ylitti alkuperäisen talousarvion peräti 20,7 miljoonalla eurolla.

Tuloksen käsittely

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Kaupunginhallitus esittää tilikaudelle 2019 muodostuneen 18 083 034,07 euron alijäämän käsittelyksi:

  • tilikauden tuloslaskelman tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja -18 341 580,77 euroa.
  • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Vesiliikelaitoksen poistoeron vähennys 29 692,28 euroa.
  • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Etelä-Savon pelastuslaitokselle poistoeron vähennys 228 892,13 euroa.
  • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Mikkelin kaupungin poistoeron lisäystä 37,71 euroa.
  • kirjataan tilikauden alijäämä 18 083 034,07 euroa tilikauden yli/alijäämän tilille taseeseen.

 

Alijäämää on taseessa vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen 42 184 315,18 euroa.

Selvitys talouden tasapainottamistoimenpiteistä on annettu toimintakertomuksen kappaleessa 1.7.2.

Kaupungin tilinpäätöskirjaan liitettyyn Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian erillistilinpäätökseen on lisätty teknisenä korjauksena selvitys sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Liikelaitos Otavian johtokunta käsittelee ko. täydennyksen toimintakertomukseensa seuraavassa kokouksessaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittavat Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja jättävät sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Lisäksi kaupunginhallitus antaa valmistelijoille oikeuden tehdä toimintakertomukseen tarvittavia teknisiä korjauksia, muutoksia ja täydennyksiä. Erityisesti konsernitilinpäätöksen osalta tehdään tarkistuksia ja mikäli tilinpäätöksessä ilmenee olennaisia muutoksia tuodaan ne erikseen kaupunginhallituksen käsittelyyn ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä. Tekniset korjaukset, muutokset ja täydennykset tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ja talousjohtaja Heikki Siira selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, Meidän IT ja Talous Oy / kirjanpito

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.