Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Koronavirusepidemian tilannekatsaus ja toimenpiteistä päättäminen

MliDno-2020-671

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tekninen johtaja Jouni Riihelä esittelee kaupunginhallitukselle kaupungin toteuttamat toimenpiteet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi sekä suunnitellut jatkotoimenpiteet.

Koronan alueen yrityksille aiheuttama vahinko tulee olemaan merkittävä. Kaupungin, alueen yrittäjäjärjestöjen sekä Etelä-Savon ELY:n välinen vuoropuhelu on käynnistynyt yhteisellä etäkokouksella keskiviikkona 25.3.2020. Kokouksessa pohdittiin yhdessä kaupungin mahdollisuuksia vastata koronakriisin nostamiin yritysten tarpeisiin lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä. Yhteenvetona todettiin, että kaupunkikonsernin eri tukitoimet kootaan ja välittömästi toteutuskelpoiset avustustoimet pannaan käytäntöön mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi uusia tukitoimia suunnitellaan edelleen ja niitä toteutetaan sitä mukaa kun voidaan.

Mikkelin kaupungin kehitysyhtiö Miksei Oy on avannut puhelinpalveluna toteutettavan koronalinjan seudun yrityksille. Lisäksi kaupunkikonsernin yhtiöt ovat päättäneet alueen yritystoimintaa tukevista toimenpiteistä. Yhteenveto kaupunkikonsernin yritystoimintaa tukevista toimenpiteistä esitellään kokouksessa.

Kaupungin häiriötilanteiden johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti joka aamu klo 8.00 alkaen. Johtoryhmä on linjannut 24.3.2020 alkaen seuraavista toimenpiteistä:

 • virastotalon lounashuoneen toiminta keskeytetään ma 30.3.2020 alkaen toukokuun loppuun saakka Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti.
 • kaupunki voi myydä ESSOTE:lle kustannusperusteisesti ruokahuoltoa pakettien muodossa ja tukea näin yhteiskunnan toimintaa 25.3.2020 alkaen.
 • kaupunki poistaa pysäköintimaksun ensimmäiseltä maksulliselta tunnilta, jotta ravintolaruuan noutaminen tai asiointi kivijalkakaupassa välttämättömissä asioissa helpottuu 25.3.2020 alkaen.
 • kaupunki pidentää vuokranmaksuaikoja niiden yritysten osalta, joiden vuokranmaksukyky on koronaviruksesta aiheutuneen tilanteen perusteella heikentynyt. Vuokranmaksuajan pidentäminen edellyttää aina asiakkaan omaa ja välitöntä yhteydenottoa vuokranantajaan ja toimenpiteistä sopimista. Laskuja, joista on ennakkoon vuokranantajan kanssa sovittu ei asiakkaille lähde. Toimenpide tulee voimaan takautuvasti 16.3.2020 alkaen.
 • kaupunki aikaistaa laskujensa maksamista yrityksille. Kaupungin sisäinen prosessi kuten asiatarkastus ja hyväksyntä tulee kuitenkin suorittaa ennen maksuunpanoa. Toimenpiteellä voidaan nopeuttaa laskun maksua keskimäärin yhden viikon. Toimenpide tulee voimaan 25.3.2020 alkaen.
 • kaupungin voimassaolevien kumppanuussopimusten ja avustusten sopimussummista maksetaan tässä vaiheessa sopimuksen mukaiset kuukausierät tai enintään puolivuotiskauden osuus. Samalla kaupunki informoi kumppaneita, että  kun koronatilanteesta johtuneen keskeytyksen kesto on selvinnyt, kaupunki tulee sopeuttamaan loppuvuoden sopimussummat suhteessa toiminnan keskeytyksen kestoon. Sopimuksissa tulee kuitenkin huomioda sopimuskohtaisesti niiden sisällöt. Toimenpide tulee voimaan 26.3.2020.


Jos esityslistan lähettämisen jälkeen tulee uusia linjauksia, tuodaan ne tiedoksi ja päätettäväksi kokouksessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että

 • virastotalon lounashuoneen toiminta keskeytetään ma 30.3.2020 alkaen 
 • kaupunki voi myydä ESSOTE:lle kustannusperusteisesti ruokahuoltoa pakettien muodossa 25.3.2020 alkaen,
 • kaupunki poistaa pysäköintimaksun ensimmäiseltä maksulliselta tunnilta, jotta ravintolaruuan noutaminen tai asiointi kivijalkakaupassa välttämättömissä asioissa helpottuu 25.3.2020 alkaen.
 • kaupunki pidentää vuokranmaksuaikoja niiden yritysten osalta, joiden vuokranmaksukyky on koronaviruksesta aiheutuneen tilanteen perusteella heikentynyt. Vuokranmaksuajan pidentäminen edellyttää aina asiakkaan omaa ja välitöntä yhteydenottoa vuokranantajaan ja toimenpiteistä sopimista. Laskuja, joista on ennakkoon vuokranantajan kanssa sovittu ei asiakkaille lähde. Toimenpide tulee voimaan takautuvasti 15.3.2020 alkaen.
 • kaupunki aikaistaa laskujensa maksamista yrityksille. Kaupungin sisäinen prosessi kuten asiatarkastus ja hyväksyntä tulee kuitenkin suorittaa ennen maksuunpanoa. Toimenpide tulee voimaan 25.3.2020 alkaen.
 • kaupungin voimassaolevien kumppanuussopimusten ja avustusten sopimussummista maksetaan tässä vaiheessa sopimuksen mukaiset kuukausierät tai enintään puolivuotiskauden osuus. Samalla kaupunki informoi kumppaneita, että kun koronatilanteesta johtuneen keskeytyksen kesto on selvinnyt, kaupunki tulee sopeuttamaan loppuvuoden sopimussummat suhteessa toiminnan keskeytyksen kestoon. Sopimuksissa tulee kuitenkin huomioda sopimuskohtaisesti niiden sisällöt. Toimenpide tulee voimaan 26.3.2020.


Toimenpiteet ovat voimassa toukokuun loppuun saakka tai siihen saakka kunnes valtioneuvoston asettama poikkeustila on voimassa. 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että kaupunginhallitus päättää

 • Kaupungin yhteispalvelupalvelupisteissä (Anttola, Haukivuori, Rantakylä, Ristiina ma-pe ja Suomenniemi ma ja pe) siirrytään yhtenäiseen palveluaikaan klo 10-16. Aikataulumuutos alkaa keskiviikkona 1.4.2020.
 • Kaupunki järjestää perusopetuksen etäopetuksessa oleville koululaisille kouluruokapalvelun ns. ruokakassinapalveluna. Ruokakassiin koostetaan ruokapalvelun asiantuntemuksella kuukauden kuivaruoka-ainekset, joiden arvo on noin 40 €. Ruokakassit toimiteen oppilaiden lähikouluille, josta kassit noudetaan koteihin. Kukin koulu selvittää oppilaiden huoltajilta ruokakassitarpeen ja huhtikuun ruokakassien toimittaminen kouluille aloitetaan maanantaina 6.4.2020. Toiminta järjestetään kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelujen ja sivistystoimen yhteistyönä.
 • Kaupungin kaikkien myyntilaskujen maksuaika pidennetään 14 vuorokaudesta 30 vuorokauteen ti 31.3. alkaen toistaiseksi. Maksumuistutuksia ja perintää hoitavan Sarastia Kuntaperintä Oy:n kanssa on sovittu joustavasta, asiakkaiden tilanteet huomioivasta toimintatavasta korona-kriisin ajaksi.


Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä ja strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen (etäyhteys) selostivat asiaa kaupunginhallitukselle. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.