Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksesta, Saimaan rantaosayleiskaavan muutos, tila Iida 491-469-1-87

MliDno-2018-2287

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Naapuritilan omistajat ovat tehneet valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Mikkelin kaupunginvaltuuston päätöksestä 9.12.2019 § 135, jolla on hyväksytty Saimaan rantaosayleiskaavan muutos Valkolan kylän tilan Iida 491-469-1-87 osalta. Hallinto-oikeus on kehottanut kaupunginhallitusta antamaan lausuntonsa asian johdosta. Määräaikaa lausunnon antamiselle on pyynnöstä jatkettu 30.3.2020 saakka.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunginvaltuuston päätökseen ja kaikkiin sen perusteena olleisiin lausuntoihin sekä kaavamuutoksen luonnos- ja ehdotusvaiheessa jätettyihin mielipiteisiin ja niistä annettuihin vastineisiin.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa seuraavaa.

Poikkeamisluvalla v. 2010 ei ole voitu ratkaista Iidan tilan 491–469-1-87 rakentamista, vaan se tulee tutkia kaavalla, kuten kaupunki on lausunnossaan 17.3.2010 todennut. Ely-keskuksen kielteinen päätös poikkeamislupahakemukseen ja hallinto-oikeuden päätös pysyttää ely-keskuksen päätös perustuivat siihen, että asiaa ei voinut ratkaista poikkeamislupamenettelyssä, vaan se vaati kaavamuutoksen. Noilla päätöksillä ei siis ole ratkaistu sitä, onko yleiskaavan muuttaminen mahdollista.

Iidan tilan alue on voimassa olevassa rantayleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M-1). Tila tai silloinen määräala on kiistatta aikanaan kauppakirjalla 29.1.1951 tarkoitettu pidättää myyjälle jääväksi rakennuspaikaksi. Valkolan tilasta on sen jälkeen muodostettu 16 rakennuspaikka, mutta se ei muuta sitä tosiseikkaa, että puheena oleva Iidan tilan alue on tarkoitettu jo vuonna 1951 rakentamista varten. Aluetta ei ole tarkoitettu, eikä myöskään koskaan käytetty virkistys- taikka muuna lähialueen vapaana ranta-alueena. Valkolan kantatilan ranta-alueelle on rakennettu sekä omakoti- että lomarakennuksia.

Iidan tilan pidättäminen kauppakirjalla 29.1.1951 rakennuspaikaksi tarkoittaa sitä, että siitä on muodostunut emätila, vaikka lohkominen aikaisemman omistajan (syntynyt vuonna 1909 ja määrätty holhoukseen 1971) toimesta on paikkakunnalta pois muuttamisen sekä erilaisten muidenkin syiden vuoksi jäänyt hakematta. Omistaja ei ole myöskään kyennyt huolehtimaan eduistaan siinä vaiheessa, kun alueelle on tehty rantaosayleiskaava. Mikäli omistaja olisi tuolloin vaatinut tilan merkitsemistä rakennuspaikaksi, vakiintuneen käytännön ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun perusteella tällainen merkintä olisi todennäköisesti tehty.

Tämän vuoksi maanomistajien yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu edellyttää sitä, että Iidan tilalle osoitetaan rakennuspaikka rantayleiskaavan muutoksella, vaikka rakennustiheydeksi Valkolan tilan ranta-alueella muodostuisi yli 11 rakennuspaikkaa muunnetulla ja todellisella rantakilometrillä. Ely-keskus katsoo lausunnossaan 26.9.2019 kaavamuutosehdotuksesta, että kyseistä vuonna 1951 myytyä määräalaa eli nykyistä tilaa Iida 1-87, vaikkei sitä kiinteistötoimituksella ollut aiemmin erotettukaan, voidaan kaavoitusmenettelyssä perustellusti pitää nk. emätilana.

Iidan tila koko on 0,3 hehtaaria ja se on loivaa, puustoista kangasmaastoa ja soveltuu hyvin kaavamuutoksen mukaiseen rakentamiseen sekä muutoinkin täyttää muodostumisajankohtansa ja voimassa olevan rakennusjärjestyksen asettamat vaatimukset.

Iidan tila on rantayleiskaavan mukaan Valkolan kylän alueella oleva ainoa rakentamaton ranta lukuun ottamatta noin 270 metriä siitä pohjoiseen olevaan tilaan 491–469-1-88 kuuluvaa pientä niemeä, jota muun muassa rantarakennuspaikkojen takana oleva tila 491–469-1-3 voisi käyttää. Valkolan kantatilan 491–469-1-82 rannassa, noin 550 metriä pohjoiseen Iidan tilasta, on myös vapaata rantaa noin 80 metriä.

Voidaan todeta, ettei alueella ole ollut tarvetta vapaan rannan käytölle, koska kaikilla lähialueen rakennuspaikoilla on omaa rantaa. Tämän vuoksi Iidan tilan aluetta ei ole käytetty virkistys- tai muuna vapaana rantana, eikä sellaista tarvetta ole edes tiedossakaan. Rantayleiskaavassa on osoitettu venevalkama-alue tilan valituksen tekijöiden omistaman tilan 491–469-1-7 eteläpuolelle.

Kaavamuutoksen luonnosvaiheessa esitettiin muutosta Valkolan kylän 10 tilan alueelle. Siitä saatiin sekä puoltavia että vastustavia mielipiteitä, joten esitetyllä muutoksella ei olisi päästy yhteisiin tavoitteisiin. Näin ollen muutos rajattiin koskemaan yksinomaan Iidan tilaa.

Mikkelin kaupunki katsoo, että Saimaan rantayleiskaavan muutos koskien Iidan tilaa 491–469-1-87 on laadittu ja sen käsittely on tapahtunut voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain sekä hallintolain- ja asetuksen mukaisesti sekä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkien alueen maanomistajien ja -haltijoiden suhteen sekä luonnonolosuhteet huomioiden. Kaavamuutoksella myös korjataan virhe, joka on tapahtunut Saimaan rantayleiskaavan laatimisen yhteydessä, jolloin Iidan emätilan alue oli merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi (M-1) alueeksi.

Edellä olevaan viitaten valittajat eivät ole esittäneet mitään sellaista, joka estäisi Saimaan rantayleiskaavan muutoksen toteuttamista kaupunginvaltuuston yksimielisesti hyväksymässä muodossa.

Valitus tulee hylätä perusteettomana. Vaatimus valittajien oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta on samoin perusteettomana hylättävä. Vaaditun korvauksen määrää ei ole vielä ilmoitettu, joten varataan oikeus ottaa siihen kantaa viranhaltijalausuntona, kun eritelty korvausvaatimus on esitetty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon Mikkelin kaupunginvaltuuston päätöksestä 9.12.2019 § 135 tehdyn valituksen johdosta.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa sekä hallinnon sisäistä määräystä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista ei saa hallintoprosessilain (808/2019) 6.2 §:n perustella hakea muutosta valittamalla.