Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Esitys ryhmäperhepäiväkoti Ompun lakkauttamisesta

MliDno-2020-601

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston päätöksen 18.6.2018 § 71 mukaan 7.5.2018 Kaupunkirakenneselvityksen Ykköskorin keinoissa yhtenä kohtana on ryhmäperhepäiväkotien lakkauttaminen ja lasten sijoittaminen päiväkoteihin.

Ryhmäperhepäiväkotien lakkauttaminen on liitetty uusien päiväkotien valmistumisiin, mutta ryhmäperhepäiväkoti Ompun lähelle ei ole tulossa kunnallista päiväkotia, joten tarkkaa aikataulua lakkauttamisesta ei ole Kaupunkirakenneselvitykseen kirjattu. 

Ompussa on 12 lasta, joista neljä on siirtymässä syksyllä 2020 esikouluun Sairilaan. Näinkin monen lapsen siirtyessä Ompusta pois, ajateltiin olevan sopiva hetki esittää yksikön lakkauttamista. Uusia lapsia on kuitenkin ilmennyt hakemaan Omppuun syksystä.

Vanhemmille pidettiin kuulemistilaisuus 13.2.2020. Samana päivänä oli myös työntekijöiden YT- lain mukainen kuuleminen. Vanhempien kuulemistilaisuudesta kirjoitettu muistio on liitteenä. Lisäksi vanhemmat järjestivät toisen tilaisuuden 2.3.2020.

Kuulemistilaisuudessa vanhemmille kerrottiin, että heidän kannattaa jo varoilta hakea sisäistä siirtoa haluamaansa varhaiskasvatusyksikköön, vaikka asian käsittely on vielä kesken, eikä päätöksestä ole tietoa.

Asiasta on tehty lapsivaikutusten arviointi, joka on liitteenä.

Kuulemistilaisuudessa pyydettiin ryhmäperhepäiväkoti Ompun tarkempia kustannuksia.

Vuoden 2019 ryhmäperhepäiväkoti Ompun kustannukset:

  Euroa
Henkilöstökulut -130 427,47
Palvelujen ostot -29 437,03
Aineet, tarvikkeet, tavarat -3 642,13
Vuokrat -7 725,32
Muut toimintakulut 790,78
Toimintakulut yhteensä -170 441,17

 

Ryhmäperhepäiväkoti Ompussa vuosikustannus vuonna 2019 oli 14 203 €/lapsi. Vastaava vuosikustannus päiväkodissa oli 11 686 €/lapsi. Kustannusten erotus on 2 517 €/lapsi, jolloin kustannukset ovat 12 lapsen osalta Ompussa 30 204 € vuodessa enemmän kuin päiväkodissa.

Kaupunkirakenneselvityksen Ykköskorin keinot taulukon mukaan ryhmisten lakkauttamisesta ja lasten päiväkotiin siirtymisestä johtuen on varhaiskasvatuksen talousarviosta kuluvalta vuodelta leikattu 150 000 euroa.

Työntekijät ovat kertoneet halukkuudestaan siirtyä eri tehtäviin. Heidän tehtävänsä tarkentuvat myöhemmin keväällä 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ryhmäperhepäiväkoti Omppu lakkautetaan 19.6.2020 alkaen.

Päätös

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoukseen 19.3.2020 on toimitettu seuraava adressi ryhmäperhepäiväkoti Ompun lakkauttamisesta:

"Adressi Omppu- ryhmäpäiväkodin jatkumisen puolesta (Omppu, Kuopiontie 110A, Rahula) Me allekirjoittaneet haluamme säilyttää Omppu ryhmäperhepäivähoidon Rahulassa.  Ompun sijainti on täydellinen, hoito laadukasta. Täällä lapset saa viettää rauhalista "maaseudun" lapsuutta. Lisäksi Omppu on tarpeellinen, koska Rahulan kylä kasvaa jatkuvasti, lapsiperheitä on muuttanut ja muuttaa alueelle jatkuvasti lisää. Ompulla on tulevaisuus! Adressi toimitetaan 19.3.2020 Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoukseen nähtäväksi. Kaupunginhallituksen nähtäväksi, sekä 27.4.2020 Kaupunginvaltuuston kokoukseen. Adressissa 244 nimeä alueen asukkaita, henkilöitä, joita asia koskettaa. Toivomme kannatuksen huomioimista Ompun kohtaloa miettiessänne. Kiitos"

Asiasta käydyn keskustelun aikana tuli kaksi (2) esittelijän ehdotuksesta poikkeavaa esitystä. Juha Hakkarainen esitti Petri Tikkasen kannattamana, että ryhmäperhepäiväkoti Omppua ei lakkauteta. Ville Tapio Ronkanen esitti asian jättämistä uudelleen valmisteluun. Tehtyä ehdotusta ei kannattanut kukaan, joten se raukesi.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Juha Hakkarainen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun ehdotuksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Juha Hakkaraisen ehdotusta äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) "kyllä"-ääntä (Jenni Kolmisoppi, Eero Aho ja Vesa Nessling), viisi (5) "ei"-ääntä (Ville Tapio Ronkanen, Heidi Särkkä, Petri Tikkanen, Juha Hakkarainen ja Taina Harmoinen). yksi (1) äänesti tyhjää (Janne Strengell)

Puheenjohtaja totesi, että Juha Hakkaraisen esitys on äänestetty lautakunnan päätökseksi.

Valmistelija

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
 • Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkirakenneselvityksen myötä henkilöstöä on arvioitu olevan noin 14 vähemmän siinä vaiheessa, kun kaikki uudet päiväkodit on rakennettu. Samalla poistuu useampi ryhmäperhepäiväkodit käytöstä. Perhepäivähoitajien lukumäärää vähennetään vain luonnollisen poistuman kautta, koska tässä vaiheessa ei ole tarjota päivähoitopaikkoja perhepäivähoidossa oleville lapsille.

Yksityisen päivähoidon maltillinen lisääminen erityisesti keskusta-alueelle voisi vähentää kunnallisen päivähoidon kysyntää.

Tavoiteorganisaatiotyössä on todettu, että ryhmäperhepäivähoitoa vähennetään sitä mukaa, kun korvaavia päiväkotipaikkoja on tarjolla. Lisäksi yhteistoimintaneuvotteluissa on ns. pitkällä listalla viisi (5) perhepäivähoitajan tehtävän vähennys (eläköitymisen myötä).

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen 19.3.2020 § 34. Kaupunginhallitus kumoaa ko. päätöksen ja samalla esittää kaupunginvaltuustolle, että ryhmäperhepäiväkoti Omppu lakkautetaan 19.6.2020 alkaen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Petri Pekonen esitti Pekka Pöyryn, Jarno Strengellin, Mali Soinisen ja Minna Pöntisen kannattamana, että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta. 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Petri Pekosen esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 jaa-ääni (Jyrki Koivikko) ja 10 ei-ääntä (Kirsi Olkkonen, Armi Salo-Oksa, Petri Pekonen, Soile Kuitunen, Jarno Strengell, Mali Soininen, Minna Pöntinen, Pekka Pöyry, Liisa Ahonen, Arto Seppälä).

Puheenjohtaja totesi, että Petri Pekosen esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Jyrki Koivikko jätti asiasta eriävän mielipiteen. 

Eriävä mielipide

 • Jyrki Koivikko:

  Kaupunginhallituksen päätös ei huomioi Mikkelin kaupungin todella vaikeaa taloustilannetta.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.