Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2020

MliDno-2020-2369

Valmistelija

 • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi
 • Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös käsittää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, joita koskien tarpeelliset tiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä myös konsernitilinpäätös. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen se on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen tilinpäätös saatetaan valtuuston käsiteltäväksi.

Mikkelin kaupungin tilinpäätös on muodostettu yhdistämällä liikelaitosten erillistilinpäätökset kaupungin muuhun tilinpäätökseen. Kaupungin tase on laadittu yhdistämällä budjettitalouden tase ja liikelaitosten taseet siten, että sisäiset velat ja saamiset on eliminoitu. Kaupungin kirjanpitolain mukainen ulkoinen tuloslaskelma on laadittu vähentämällä kokonaismenoista ja -tuloista kaupungin sisäiset erät. Kun toimintatuloista ja -menoista eliminoidaan budjettitalouden ja liikelaitosten väliset sisäiset erät, päädytään ulkoisen tuloslaskelman mukaisiin toimintamenoihin ja -tuloihin. Yksiköiden määrärahojen käytön raportointi sisältää sisäiset erät.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Selvitys talouden tasapainottamistoimenpiteistä on annettu toimintakertomuksen kappaleessa 1.7.2.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen Mikkelin kaupungin taseessa on kertyneitä alijäämiä 32,74 miljoonaa euroa. Tilikaudelta 2020 muodostui noin 9,45 miljoonaa euroa ylijäämää.

Tilikauden tuloksen muodostuminen

Mikkelin kaupungin tilikauden 2020 tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja oli 9,33 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Tilikauden 2020 tulos muodostui seuraavasti:

1000 euroa

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

Toimintatuotot yht.

55 470

63 872

Valm. omaan käyttöön

843

614

Toimintakulut yht.

-384 701

-382 225

Toimintakate

-328 388

-317 739

Verotulot

222 810

204 311

Valtionosuudet

136 838

114 898

Rahoitustuotot ja -kulut

3 072

1 662

Vuosikate

34 332

3 132

Poistot ja arvonalentumiset

-25 000

-21 474

Tilikauden tulos

9 332

-18 342

Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)

32

259

Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

84

0

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

9 448

-18 083

 

Kolme miljoonaa euroa alijäämäiseksi laadittua alkuperäistä talousarviota vahvempaan tulokseen johtivat mm. valtiolta saadut koronatuet, jotka ylittivät koronan aiheuttamiksi arvioidut negatiiviset talousvaikutukset noin 7 miljoonalla eurolla, Mikkelin kaupungille myönnetty 2,3 miljoonan euron harkinnanvarainen valtionosuus sekä henkilöstökuluissa saadut säästöt.

Tuloksen käsittely

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Kaupunginhallitus esittää tilikaudelle 2020 muodostuneen 9 447 848,30 euron ylijäämän käsittelyksi:

 • tilikauden tuloslaskelman tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja 9 332 188,77 euroa.
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Vesiliikelaitoksen poistoeron vähennys 27 506,10 euroa.
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Etelä-Savon pelastuslaitokselle poistoeron vähennys 85 697,29 euroa.
 • kirjataan kuluna suunnitelman mukaan Mikkelin kaupungin poistoeron lisäys 81 637,82 euroa.
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Mikkelin kaupungin varausten vähennys 84 093,96 euroa.
 • kirjataan tilikauden ylijäämä 9 447 848,30 euroa tilikauden yli-/alijäämän tilille taseeseen.

 

Alijäämää on taseessa vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen 32 736 466,88 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittavat Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja jättävät sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Allekirjoitusjärjestelyistä on ohjeistettu kaupunginhallituksen jäseniä erikseen etäyhteydellä järjestetyn kokouksen johdosta.

Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja esittää tilikaudelle 2020 muodostuneen 9 447 848,30 euron ylijäämän käsittelyksi seuraavaa:

 • tilikauden tuloslaskelman tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja 9 332 188,77 euroa.
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Vesiliikelaitoksen poistoeron vähennys 27 506,10 euroa.
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Etelä-Savon pelastuslaitokselle poistoeron vähennys 85 697,29 euroa.
 • kirjataan kuluna suunnitelman mukaan Mikkelin kaupungin poistoeron lisäys 81 637,82 euroa.
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Mikkelin kaupungin varausten vähennys 84 093,96 euroa.
 • kirjataan tilikauden ylijäämä 9 447 848,30 euroa tilikauden yli-/alijäämän tilille taseeseen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus antaa valmistelijoille oikeuden tehdä tilinpäätökseen tarvittavia teknisiä korjauksia, muutoksia ja täydennyksiä. Mahdolliset muutokset ja korjaukset tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ennen kaupunginvaltuuston tilinpäätöskäsittelyä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merktiään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ja vs. talousjohtaja Tiia Tamlander selostivat asiaa kaupunginhallitukselle. 

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, Meidän IT ja Talous Oy / kirjanpito

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.