Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Kuntavaalit 2021 - ennakkoäänestyspaikat

MliDno-2020-517

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 7.–13.4.2021.

Vaalilain säännökset ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista ovat seuraavat:

Vaalilain 9 § mukaan kunnanhallitus päättää kunnassa sijaitsevien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista. 

Vaalilain 47 § 2 momentin mukaan yleisen ennakkoäänestyspaikan on oltava avoinna kaikkina päivinä säädettynä ennakkoäänestysajanjaksona,​ jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä.

Vaalilain 48 § 1 momentin mukaan ennakkoäänestys toimitetaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ennakkoäänestysajanjaksona kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana.

Oikeusministeriön ohjeet ennakkoäänestyspaikkajärjestelyistä.

Oikeusministeriö kehottaa kuntia ottamaan huomioon koronavirustilanteen ja varautumaan siihen, että jos tilanne on jossain muodossa edelleen päällä vielä ensi keväänäkin, kuntavaalien toimittamisessa on syytä ottaa käyttöön eräitä erityisjärjestelyitä.

Kunnan on huolehdittava, että

 • ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat mahdollisimman laajat, paikalliset olosuhteet kuitenkin huomioiden (vaalilain mukaiset maksimit ovat arkisin klo 8-20 ja la-su klo 9-18). Kunta voi suositella, että osa äänestysajasta varattaisiin ensisijaisesti ns. riskiryhmiin kuuluville;
 • vaalivirkailijoita rekrytoidaan riittävästi. Ennakkoäänestyspaikoissa resursseja tarvitaan esimerkiksi äänestäjän henkilöllisyyden tarkastukseen ja äänestyslipun antoon, äänestyksen vastaanottopisteisiin sekä jonojen ja turvavälien ohjaukseen.


Kuntavaalien toimittamisessa käyttöön otettavia erityisjärjestelyjä selostetaan yksityiskohtaisemmin myöhemmin annettavissa oikeusministeriön vaaliohjeissa.

Oikeusministeriö kehottaa lisäksi kunnanhallituksia kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin ennakkoäänestyspaikkoja määrätessään:

 • Ennakkoäänestyspaikassa on voitava pitää riittävät turvavälit äänestämään tulleiden kesken. Ennakkoäänestyspaikkoja tulisi perustaa riittävä määrä ja eri puolille kuntaa, jotta äänestäjät jakaantuisivat mahdollisimman tasaisesti eri paikkojen kesken, jolloin suuria ruuhkia ei syntyisi.
 • Ennakkoäänestyspaikkoja tulee olla riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään,​ jotta äänestäminen ennakkoon olisi mahdollisimman vaivatonta ja vähän aikaa vievää.
 • Ennakkoäänestyspaikat tulee sijoittaa sellaisiin paikkoihin,​ joihin äänestäjien on helppo tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat.
 • Ennakkoäänestyspaikan tulee olla aatteellisilta ja taloudellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton.
 • Ennakkoäänestyspaikan on sekä tiloiltaan että sijainniltaan sovittava tarkoitukseen myös järjestyksenpidon kannalta.
 • Ennakkoäänestystilan tulee olla riittävän suuri,​ jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli vaalisalaisuus,​ vaalivapaus ja vaalirauha turvaten. 
 • Tilan tulee olla siten mitoitettu ja järjestetty,​ että ruuhkaa ja jonoja syntyy mahdollisimman vähän.
 • Äänestyksen vastaanottopisteitä ja vaalitoimitsijoita tulee olla riittävästi.
 • Ennakkoäänestyspaikka tulee sijoittaa rakennuksessa niin,​ että paloturvallisuus ei vaarannu. 
 • Järjestelyissä tulee huolehtia erityisesti siitä,​ että rakennuksen poistumistiet pidetään esteettöminä ja ettei poistumisteiden opasteita peitetä. Järjestelyjen asianmukaisuus on syytä tarvittaessa varmistaa asianomaiselta alueelliselta pelastusviranomaiselta.
 • Ennakkoäänestyspaikkojen tulee vaalista toiseen olla mahdollisimman pysyviä,​ koska sillä tavoin edistetään sitä,​ että äänestäjät tietävät ja muistavat,​ missä äänestyspaikka on.
 • Kunnan on tehokkaasti tiedotettava kunnan alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista.
 • Liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten pääsy ennakkoäänestyspaikalle on turvattava.
 • Kuntavaalien toimittamisessa käyttöön otettavia erityisjärjestelyjä selostetaan yksityiskohtaisemmin myöhemmin annettavissa oikeusministeriön vaaliohjeissa.


Ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa 2021

Mikkelin kaupungissa eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa 2019 ennakkoäänestyspaikoiksi oli määrätty liike-​ ja kauppakeskus Stella, kauppakeskus Graani,​ Rantakylätalo,​ Anttolatalo ja Haukivuoren kirjasto,​ Otavan lähipalvelukeskus,​ Ristiinan kirjasto ja Suomenniemen kirjasto. Lisäksi kiertävänä ennakkoäänestyspaikkana on toiminut yksi äänestysbussi.

Suomenniemen kirjaston sulkeuduttua uudeksi ennakkoäänetyspaikaksi ehdotetaan Toimintakeskus Metsätähteä osoitteessa Opinraitti 9. Lisäksi kiertävän äänestysbussin osalta Ristiinassa Anttilan talon (Anttilantie 35) sijaan ehdotetaan Hangastenmaan kylätaloa osoitteessa Parkkilantie 237.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää määrätä kuntavaalien ennakkoäänestyksen toimitettavaksi päätöksen liitteestä ilmenevissä paikoissa ja liitteessä mainittuina kellonaikoina. 

Lisäksi kaupunginhallitus päättää,​ että äänestysbussin reittiaikataulu aukiolopäivineen on liitteestä ilmenevä.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä esitti muutettavaksi liitettä Suomenniemen osalta siten, että Suomenniemen ennakkoäänestyspaikaksi vaihdetaan Suomenniemen kirjasto ja aukioloaika on klo 9-18.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutosesitys liitteeseen hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin. 

Valmistelija

 • Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on päättänyt 18.1.2021 (§ 34) ennakkoäänestyspaikoista 7.-13.4.2021.

Hallitus on 12.3.2021 antanut eduskunnalle esityksen laiksi, jolla vuoden 2021 kuntavaalit siirretään pidettäväksi sunnuntaina 13. kesäkuuta (HE 33/2021 vp). Ennakkoäänestysaikaa kotimaassa pidennetään kahteen viikkoon (26.5.–8.6. 2021).

Oikeusministeriön suosituksen mukaan jokaisessa suuremmassa kunnassa tulisi olla ennakkoäänestyksen aikaan käytössä yksi ulkoäänestyspaikka.

Mikkelin kaupungissa ulkoäänestys olisi tarkoituksenmukaisinta sijoitaa torille, minkä seurauksena liike- ja kauppakeskus Stellan äänestyspaikasta luovuttaisiin.

Kuntavaalien muutettu aikataulu vaikuttaa myös äänestysbussin reittiaikataulun aukiolopäiviin, jotka ovat ennakkoäänestyksessä 26.5.2021 - 1.6.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että liike- ja kauppakeskus Stellan ennakkoäänestyspaikka vaihdetaan torille ullkoäänestyspaikaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että ennakkoäänestyksessä bussinreitin aukiolopäivät ovat 26.5.2021 - 1.6.2021.

Muilta osin kaupunginhallituksen päätös 18.1.2021 (§ 34) on ennakkoäänestyspaikkojen osalta voimassa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.