Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Kuntavaalit 2021 - äänestyspaikat

MliDno-2020-517

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2021 kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 18.4.2021.

Kuntavaalit toimitetaan nykyisen vaalilain puitteissa. Vaalilaki tarjoaa hyvät lähtökohdat joustaviin ratkaisuihin, jotta vaalit voidaan toimittaa luotettavasti ja turvallisesti.

Oikeusministeriö kehottaa kuntia ottamaan huomioon koronavirustilanteen ja varautumaan siihen, että jos tilanne on jossain muodossa edelleen päällä vielä ensi keväänäkin, kuntavaalien toimittamisessa on syytä ottaa käyttöön eräitä erityisjärjestelyitä.

Kunnan on huolehdittava, että

 • äänestyspaikkoja on riittävästi;
 • äänestyspaikat ovat tiloissa, joissa voidaan toteuttaa turvavälit niin äänestäjien kuin vaalivirkailijoidenkin osalta. Kunta voi harkita myös yleisen ennakkoäänestyspaikan ja/tai vaalipäivän äänestyspaikan äänestystilan sijoittamista ulkotilaan (esimerkiksi telttaan äänestyspaikan pihalle);
 • vaalivirkailijoita rekrytoidaan riittävästi. Vaalipäivän äänestyksessä vaalilautakuntien tulisi toimia lähtökohtaisesti viisijäsenisinä (vaikka päätösvaltaiseen kokoonpanoon riittääkin kolme jäsentä) ja tarvittaessa myös vaalilautakunnan varajäsenet voivat olla paikalla. Kunnan tulee myös huolehtia siitä, että kotiäänestyksen vaalitoimitsijoita rekrytoidaan riittävästi ja että vaalitoimikuntia nimetään tarvittaessa useampia kuin yksi. Kaikkia tehtäviä varten on syytä rekrytoida myös varahenkilöitä;
 • ääntenlaskenta, ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus ja ehdokasasettelutehtävät järjestetään siten, että riittävät turvavälit voidaan näissäkin tehtävissä toteuttaa.
   

Oikeusministeriö antaa myöhemmin, yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, tarkempia suosituksia siitä,

 • minkälaisia suojavarusteita (esimerkiksi kasvomaskit) vaalivirkailijoiden tulisi mahdollisesti käyttää;
 • miten äänestyspaikat tulisi varustella (esimerkiksi ohjeet äänestäjille, äänestyskoppien sijoittelu riittävän etäälle toisistaan, käsidesimahdollisuus, tarvittaessa vaalitoimitsijan ja äänestäjän välissä muovipleksi jne.);
   

Kuntavaalien toimittamisessa käyttöön otettavia erityisjärjestelyjä selostetaan yksityiskohtaisemmin myöhemmin annettavissa oikeusministeriön vaaliohjeissa. Lisäksi kuntien on huomioitava myös sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yleiset ohjeet ja suositukset, joita löytyy mm. seuraavista osoitteista:

 • sosiaali- ja terveysministeriön koronavirussivut
 • THL:n koronavirussivut
   

Oikeusministeriö seuraa epidemiatilannetta jatkuvasti ja pitää kuntia ajan tasalla kuntavaalien valmisteluihin liittyen.

Mikkelin kaupungissa on 21 äänestysaluetta. Vaalilain 9 §:n 3 momentin mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka.

Vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin verrattuna äänestysaluejakoon ei ole tehty muutoksia. Urpolan äänestysalueen äänestyspaikkana aiemmin toiminut Urpolan koulu on purettu, minkä vuoksi alueen uudeksi äänestyspaikaksi esitetään Urpolan kartanoa osoitteessa Selännekatu 30. Lisäksi Laajalammin äänestysalueella edellisissä vaaleissa äänestyspaikkana toimineen vanhan nuorisotalon tilalle uudeksi äänestyspaikaksi ehdotetaan Kattilansillan päiväkotia osoitteessa Laajalammintie 22.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus määrää,​ että vuonna 2021 järjestettävien kuntavaalien vaalipäivien äänestyspaikat ovat päätöksen liitteessä esitetyt.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallitus on 12.3.2021 antanut eduskunnalle esityksen laiksi, jolla vuoden 2021 kuntavaalit siirretään pidet-täväksi sunnuntaina 13. kesäkuuta (HE 33/2021 vp). Ennakkoäänestysaikaa kotimaassa pidennetään kahteen viikkoon (26.5.–8.6.).

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Todetaan, että kaupungin hallituksen päätös 18.1.2021 (§ 33) varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikoista on voimassa uutena vaalipäivänä 13.6.2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen, viestintäpäällikkö Heidi Hänninen ja kaupunginlakimies Tarja Poikolainen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.