Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Kuntavaalit 2021 - äänestäminen laitoksissa

MliDno-2020-517

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vaalilain 9 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset (laitos).

Oikeusministeriö kehottaa kuntia ottamaan huomioon koronavirustilanteen ja varautumaan siihen, että jos tilanne on jossain muodossa edelleen päällä vielä ensi keväänäkin, kuntavaalien toimittamisessa on syytä ottaa käyttöön eräitä erityisjärjestelyitä.

Oikeusministeriö antaa myöhemmin, yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, tarkempia suosituksia siitä, mitä seikkoja koti- ja laitosäänestysten toimittamisessa tulee ottaa huomioon.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus määrää laitokset, joissa vaalitoimikunnat toteuttavat kuntavaalit, seuraaviksi:

 1. Keskussairaala, Porrassalmenkatu 35-37 
 2. Moision sairaala, Moisiontie 9
 3. Kiiskimäen päiväkeskus, Kiiskimäenkatu 2
 4. Palvelukeskus Lounatuuli, vanhusten palvelutalo, Ojaniitty 1
 5. Mikkelin vankila, Päiviönkatu 1
 6. Palvelutalo Annakoti, vanhusten palvelutalo, Yrjönkatu 1
 7. Graanin Palvelutalo, Graanintie 10
 8. Attendo Lavilanhovi, vanhusten palvelutalo, Lavilankatu 4
 9. Pietarinpirtti, vanhusten palvelutalo, Pietarinkatu 9
 10. Mikkelin Kotikaari ry, Pappilanpuiston palvelutalo, Kappalaisenkatu 8
 11. Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, Validia-palvelut, Kiiskinmäenkatu 4
 12. Savon Vammaisasuntosäätiön Pihkapuiston palvelu- ja toimintakeskus, Oksakuja 2
 13. Savon Vammaisasuntosäätiön Maahisentaipaleen asunnot, Maahisentaival 7-9
 14. Savon Vammaisasuntosäätiön Oksakujan palvelukoti, Oksakuja 1
 15. Savon Vammaisasuntosäätiön Katajamäen toimintakeskus, Linnankatu 5
 16. Anttolan Palvelukeskus/palveluasunnot, Taipaleentie 27-29
 17. Mikkeli-yhteisö, Norolantie 19
 18. Mehiläinen Villa Marski hoivakoti/palveluasunnot, Hallituskatu 3
 19. Haukivuoren palvelukeskus, Kankaalantie 4
 20. Palvelukeskus Vaarinsaari, Tuderuksentie 2
 21. Attendo Ikihyvä Oy/ Ryhmäkoti, Tuderuksentie 4
 22. Attendo Ikihyvä Oy/ Kuntoutuskoti, Takojantie 4
 23. Vuolingonhovi, Palvelutalo, Ylännetie 1
 24. Vetrea Terveys Oy, Mikkelin palvelukoti, Ylännetie 3
 25. Palvelutalo Lehmuskoti, Jalavakatu 5
 26. Pääskylän palvelutalo, Koulutie 11 (Haukivuori)
 27. Kotipirtti, Keskustie 45 (Haukivuori) 
 28. C-talo, Moisiontie 11 A
 29. Saimaanharju Palvelukeskus, Väänäsenpolku 4
 30. Attendo Marsalkanhovi, Mannerheimintie 36
 31. Humana Kotikylä Tupala, Poikolanrinne 2
 32. Vaalijala, Siekkilän palvelukoti, Lugankatu 16
 33. Attendo Kaskela palvelukoti, Ylännetie 8
 34. Attendo Vuolinko, Ylännetie 4
 35. Palvelutalo Sirkola, Rytkösentie 2 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallitus on 12.3.2021 antanut eduskunnalle esityksen laiksi, jolla vuoden 2021 kuntavaalit siirretään pidettäväksi sunnuntaina 13. kesäkuuta (HE 33/2021 vp). Ennakkoäänestysaikaa kotimaassa pidennetään kahteen viikkoon (26.5.–8.6.).

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Todetaan, että kaupunginhallituksen päätös 18.1.2021 (§32) laitosäänestyspaikoista on voimassa.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Merkitään, että vs. talousjohtaja Tiia Tamlander ja henkilöstöjohtaja Maria Närhinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.