Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Kunta-alan uudet työ- ja virkaehtosopimukset 2020 – 2022

MliDno-2020-1528

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Virka- ja työehtosopimusten toisen jakson yleiskorotukset sekä palkkataulukoiden tarkistaminen 1.4.2021 lukien.

Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2021 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,0 prosenttia viranhaltijan/ työntekijän tehtäväkohtaisesta palkasta.

Viranhaltijan/työntekijän palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,0 prosentilla. Yleiskorotus koskee myös palkkahinnoittelun ulkopuolisia.

Sen sijaan kaupunginhallituksen kokouksessaan 1.10.2012 § 298 määrittelemän ns.siirtymäkauden lisä ei korotu yleiskorotuksilla ja tehtäväkohtaisen palkan tarkastuksetpienentävät lisää korotusta vastaavalla määrällä. Tehtäväkohtaiseen palkkaan tehdään sopimuksen mukaiset yleiskorotukset, jotka eivät kuitenkaan vaikuta siirtymäkauden lisän suuruuteen.

Teknisen sopimuksen(TS) mukaisesti viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2021 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,0 prosenttia viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaisesta palkasta. TS- 20 sopimuksen 12 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 14 §:n mukaista erillislisää korotetaan 1,0 prosentilla. Yleiskorotus vähentää TS:n 14 §:n 1 momentin mukaista erillislisää vain, jos se perustuu TS:n 14 §:n 3 momentin mukaisesti tehtyyn päätökseen (koskee vain 14 §:n 1 mom. 4 kohdan mukaista ”rekrytointilisää”). Liitteenä on TS palkkausjärjestelmän mukainen 1.4.2021 voimaan tuleva pistetaulukko.

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2021 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on peruskoulussa ja lukiossa 0,72 %. Henkilökohtaista lisää korotetaan yleiskorotusta vastaavasti.

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) liite 5 (kunnalliset eläinlääkärit) viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2021 lukien yleiskorotuksella. Terveysvalvonnan johtajana toimiva tai vastaavana eläinlääkärinä toimiva praktikkoeläinlääkärin ja muun praktikkoeläinlääkärin viranhaltijoiden tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2021 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 0,72 prosenttia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 0,72 prosenttia. Kokopäivätoiminen hygieenikko ja valvontaa suorittava eläinlääkäri viranhaltijoiden ja hinnoittelemattomien viranhaltijoiden osalta tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2021 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,0 prosenttia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,0 prosenttia.

Kunnallisten muusikoiden virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti viranhaltija/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2021 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,0 prosenttia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,0 prosenttia. Tilapäisten muusikkojen palkkioita korotetaan 1.4.2021 lukien 1,78 prosenttia.

Kunnallisen tuntipalkkaisen ( TTES) henkilöstön perustuntipalkkoja ja urakkapalkkoja korotetaan yleiskorotus 1.4.2021 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 1,0 prosenttia. Henkilökohtaisia lisää korotetaan 1 prosentilla, kuitenkin vähintään 1 snt. Työkokemuslisiä, ja työolosuhdelisiä ei koroteta.
Perustuntipalkkojen sekä nuorten työntekijöiden palkat määräytyvät ja henkilökohtaisia perustuntipalkkoja korotetaan 1.4.2021 lukien seuraavasti:

Palkkaryhmä

 

€/tunti

Perustuntipalkan
korotus snt/tunti

I

A

13,14–15,16

16

 

B

11,70–13,70

14

 

C

10,84–12,26

13

II

A

10,36–11,30

13

 

B

10,15–10,83

12

III

 

9,86–10,56

11

IV

 

9,15

10

O

 

9,38

10

Nuorten alle 18 v.
työntekijöiden
palkat

8,58–8,80

1

Paikalliset palkkataulukot

Paikallisten palkkataulukoiden ajan tasalla pitämiseksi tulee palkkataulukoita tarkistaa yleiskorotusta ja yleiskorotuksen luonteisia korotuksia vastaavasti. Tällaisia palkkataulukoita ovat omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien tehtäväkohtainen palkka (hoitopaikan hinta ja ns. tva- osuus), teknisten sopimuksen piiriin kuuluvien tehtäväkohtainen palkka.

Teknisten sopimuksen piirissä olevilla toteutetaan 1.4.2021 lukien 1,0 prosentin yleiskorotus. Näin ollen Mikkelin kaupungin teknisen henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen paikalliseen palkkataulukkoon tulee tehdä vastaava korotus.

Kunnallisten perhepäivähoitajien KVTES:n liitteen 12 piirissä olevilla toteutetaan 1.4.2021 lukien 1,0 prosentin suuruinen yleiskorotus, jolla korotetaan viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa. Tästä johtuen omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien paikalliseen palkka- asteikkoon tulee tehdä 1.4.2021 lukien vastaava yhden prosentinkorotus hoitopaikan hintaan. Hoitopaikan hinta korottuu hinnoittelutunnuksessa 12PPH001 yli 5 tunnin paikkaa kohden 4,53 euroa  ja enintään 5 tunnin paikkaa kohden 2,30 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy eri sopimusalojen yleiskorotukset sekä teknisen sopimuksen (TS) teknisten palkkataulukon tehtäväkohtaiset palkat 1.4.2021 alkaen liitteen 1 mukaisesti sekä perhepäivähoitajien hoitopaikkataulukon 1.4.2021 alkaen liitteen 2 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen, vs. taloussuunnittelupäällikkö Janne Skott ja tekninen johtaja Jouni Riihelä poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.