Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Korpijärvi ym. rantaosayleiskaavan sekä Otavan osayleiskaavan muutos 491-417-7-27 / Etelä-Kolo

MliDno-2021-589

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Frosti, maanmittausinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 12. päivänä maaliskuuta 2021 päivätyn rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajan aloitteesta.

Korpijärvi, Ylänne, osa Puulavettä ym. alueen rantaosayleiskaava on hyväksytty 22.7.2010. Suunnittelualue sijaitsee Puulaveden Likoselän pohjoisrannalla, noin 17 km luoteeseen Mikkeli keskustasta. Muutosalue käsittää määräalan Etelä-Kolo tilasta 491–417-7-27.

Kaavamuutos on tullut vireille 2.2.2021 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 2.2.2021 – 4.3.2021.

Määräaikaan mennessä OAS:sta saatiin 2 lausuntoa. Etelä-Savon ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa luonnoksen takia eikä enää tarvetta lausua lopullisesta kaavaehdotuksesta. Etelä-Savon maakuntaliitolla ei ollut huomautettavaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Korpijärvi ym. rantaosayleiskaavan sekä Otavan osayleiskaavan muutoksen 491-417-7-27 / Etelä-Kolo, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

  • Minna Frosti, maanmittausinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Korpijärvi ym. rantaosayleiskaavan sekä Otavan osayleiskaavan muutoksen 491-417-7-27 / Etelä-Kolo, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maankäyttö- ja kaupunkirakenne/Minna Frosti, Kirsi Avelin

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.