Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Kaupunginjohtajan työn arviointi vuodelta 2020

MliDno-2017-258

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtaja Timo Halosen välisen johtajasopimuksen mukaan kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja käyvät vuosittain helmikuun loppuun mennessä keskustelun kaupunginjohtajan työn painopisteistä ja odotuksista seuraavalle kaudelle ja keskustelun tulos saatetaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Edelleen sopimukseen mukaan arviointikeskustelun pohjaksi suoritetaan vuosittain kaupunginhallitukselle ja valtuuston puheenjohtajille suunnattu arviointikysely. Erityisesti arvioidaan mm. toiminnan tuloksellisuutta, johtajan osaamista, vastuunottoa, sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin, yhteistoimintaa, maakunnallisen sote-ratkaisun edistämistä, palvelukykyisyyttä ja kunnan kokonaistilanteen kehitystä sekä kaupunginjohtajan tosiasiallista mahdollisuutta vaikuttaa siihen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä on jakanut arviointikyselyn kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille tammikuussa 2021. Vuoden 2021 tavoitteet laaditaan työn arvioinnista käydyn keskustelun jälkeen ja tuodaan erikseen hyväksyttäväksi kaupunginhallituksen kokoukseen 29.3.2020.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska kyse on kaupunginjohtaja Timo Halosen omasta asiasta, asia tulisi käsitellä kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, arto.seppala@mikkeli.fi

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja esittelee arviointikyselyn tulokset,​ jonka jälkeen kaupunginhallitus keskustelee kaupunginjohtaja Timo Halosen työn arvioinnista,​ vuoden 2021 tavoitteista sekä johtajasopimuksen mahdollisesta päivittämistarpeista. Keskustelun pohjalta kaupunginhallituksen puheenjohtaja käy johtajasopimuksen mukaisen kehittämiskeskustelun kaupunginjohtajan kanssa.

Kaupunginhallitus asettaa vuoden 2021 erityispainopisteet liittyen kaupunginjohtajasopimukseen 29.3.2021 pidettävässä kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus keskusteli asiasta ja päätti, että asian käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen kokouksessa 29.3.2021.

Merkitään, että tämän pykälän aikana esittelijänä ja sihteerinä toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen ja viestintäpäällikkö Heidi Hänninen poistuivat kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä.

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä ja kaupunginjohtaja Timo Halonen ovat käyneet kehityskeskustelun 16.3.2021. Keskusteluissa on vuoden 2021 tavoitteista on sovittu seurraavaa:

Kaupunginjohtajan työn painopistealueet (ja toimialueiden tulostavoitteet) ovat kaupunginvaltuuston hyväksymän vision ja strategian, muiden strategisten linjausten, talous- ja toimintasuunnitelman sekä kaupunginhallituksen täytäntöönpano-ohjeiden mukaan ja niistä johdettuna seuraavat:

Kaupunkikonsernin kokonaisjohto

 • kaupungin konsernirakenteen tiivistäminen poliittisten linjausten mukaisesti
 • omistajapoliittisten linjausten ja ohjelman päivitys sekä niiden toteuttaminen
 • kaupungin tavoiteorganisaatio 2023


Kaupunkiyhteisö- ja konsernistrategia

 • kaupunkistrategian päivitys ja terävöitys yhdessä uuden luottamushenkilöhallinnon kanssa
 • kaupunkistrategiaan toteuttavien strategisten ohjelmien päivitys ja matkailun strateginen toimenpideohjelma
 • soteuudistus Etelä-Savossa (Mikkelin kaupungin näkökulma), hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyö ja rajapinnat (hyvinvoinnin edistäminen ja III sektori)


Konsernitalous- ja omistajaohjaus

 • talouden tasapainotus
 • omistajaohjauksen terävöittäminen (yllä)


Keskeiset kehityshankkeet ja maankäyttö

 • Satamalahti/Kenkävero alueen kehittäminen
 • strategiset kehittämisalustat ml. matkailu


Strategiset sidosryhmäsuhteet

 • systemaattinen edunvalvontatyö yhdessä puheenjohtajiston kanssa
 • vaikuttajaryhmän kokoaminen


Koronapandemian edellyttämät toimet Mikkelin kaupungissa ja pandemian vaikutuksista palautuminen

 • häiriötilanteen johtaminen
 • pandemian jälkeiset elpymistoimenpiteet


Elinvoimatyön uudistaminen ja tehostaminen

 • elinvoimatyön uudelleen organisointi ja työn käynnistäminen
 • elinvoimaohjelman päivitys osana strategiaprosessia


Kaupungin korkeakoulupoliittisten linjausten selkiyttäminen ja toteuttaminen

 • Xamkin kehittämisohjelma ja yliopistokeskusselvitys, selvitysten valmistuttua hallituksen iltakoulu kesäkuussa
 • korkeakoulutoimintojen kehittäminen EteläSavossa/ aktiivinen osallistuminen foorumin työskentelyyn
 • yliopistokeskuksen johtoryhmän pj, Xamkin hallituksen kokouksiin osallistuminen
 • osaamisen hyödyntäminen kaupunkistrategian toteutuksessa (erityisesti strategiset kehittämisalustat)


Kaupungin viestintä, markkinointi ja mainekuva

 • kaupunkimarkkinoinnin tehostaminen viestintä/markkinointiohjelman perusteella
 • positiivisten mielikuvien vahvistaminen
 • mediayhteistyön tehostaminen
 • kaupunginjohtajan julkiset puheenvuorot ja näkyvyys


Johtajasopimuksen mukaan kaupunginjohtajan palkkaa tarkastellaan kolmen vuoden välein. Palkkaa on tarkastettu viimeksi vuonna 2018.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska kyse on kaupunginjohtaja Timo Halosen omasta asiasta, asia tulisi käsitellä kaupunginhallituksen puheenjohtajan esittelystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, arto.seppala@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen käydystä kehityskeskustelusta. Lisäksi kaupunginhallitus asettaa vuoden 2021 edellä mainitut erityispainopisteet liittyen voimassa olevaan kaupunginjohtajasopimukseen. Edelleen kaupunginhallitus päättää johtajaospimuksen mukaisesti kaupunginjohtajan palkantarkistuksesta. 

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen käydystä kehityskeskustelusta. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti asettaa vuoden 2021 kuvaustekstin mukaiset erityispainopisteet liittyen voimassa olevaan kaupunginjohtajasopimukseen.

Erityispainopistealueita täydennetään vielä seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa.

Kaupunginjohtajan palkkausasiaan kaupunginhallitus palaa myöhemmin kevään aikana.

Merkitään, että kaupunginallituksen puheenjohta Arto Seppälä toimi tämän pykälän ajan myös esittelijänä ja sihteerinä.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.