Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Canelco Capital Oy:n tiedustelu laina-ajan jatkamisesta

MliDno-2016-2381

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Saimaa Capital Oy on suomalaisiin pk-yrityksiin sijoittava sijoitusyhtiö, joka syntyi vuonna 2015 Itä-Suomen Rahasto Oy:n ja Indekon Oy:n fuusiossa. Mikkelin kaupungin omistusosuus Saimaan Capital Oy rahastoyhtiöstä on 41 537 osaketta (1,36 %).

Vuonna 2016 Saimaa Capitalissa toteutettiin tasejärjestely, jossa se palautti omistajilleen pääomia edellytyksenä, että ne lainataan yhtiölle takaisin. Järjestely liittyi Finnveran tarpeeseen irtaantua Saimaan Capitalin omistuksesta, jonka tavoitteen ministeriö oli Finnveralle linjannut vuonna 2013. Järjestelyssä Saimaa Capitalille tuli omistajilta yhteensä noin 14,5 M€ velkakirjalainat, joiden korko on 2 % ja joka erääntyy maksettavaksi kerralla 31.12.2021. Mikkelin kaupunginvaltuusto on 19.12.2016/§149 päätöksellä hyväksynyt järjestelyyn liittyen 195 842,03 euron velkakirjalainan (velkakirja nro 2016-039) Saimaa Capital Oy:lle.

Saimaa Capital Oy on päivittänyt strategiansa vuonna 2019. Sijoitusyhtiön uudessa strategiassa korostuu aktiivisuuden lisäksi sijoituskohteiden kasvu sekä kehitys ja sitä kautta sijoituksien parempi tuotto. Saimaa Capital Oy:n viime vuosien hyvät tulokset ja aktiivinen osinkopolitiikka antaa strategialle hyvän pohjan. Yhtiön jakamat osingot ovat tuottaneet omistajille vuotuista tuottoa 2,3 - 9,5 prosenttia.

Aktiivisen sijoitustoiminnan ylläpitämiseksi ja likviditeetin parantamiseksi Saimaa Capital Oy:n hallitus on esittänyt 24.10.2019 päivätyssä kirjeessä yhtiön omistajille 30.12.2021 erääntyvien lainojen laina-ajan jatkamista kolmella vuodelle. Uusi laina-aika päättyisi 31.12.2024. Muut lainaehdot pysyisivät ennallaan.  Saimaa Capital Oy:n mukaan laina-ajan jatkaminen vahvistaisi merkittävästi yhtiön taseasemaa ja siten edesauttaisi sijoitusstrategian toteutumista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Saimaa Capital Oy:n velkakirjan nro 2016-039 mukaista SVOP-lainan laina-aikaa jatketaan kolmella vuodella. Uusi eräpäivä on 31.12.2024, jolloin laina erääntyy kerralla maksettavaksi Mikkelin kaupungille. Lainamäärä 195 842,03 €, lainan korko 2 % ja muut lainaehdot pysyvät ennallaan.

Edellytyksenä laina-ajan jatkamisen on, että myös muut Saimaa Capital Oy:n osakkeenomistajat hyväksyvät osaltaan laina-ajan muutoksen.

Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan Saimaa Capital Oy:lle omistajan ilmoitus laina-ajan jatkamisesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Canelco Capital Oy (entinen Saimaa Capital Oy) on suomalaisiin pk-yrityksiin sijoittava sijoitusyhtiö, joka syntyi vuonna 2015 Itä-Suomen Rahasto Oy:n ja Indekon Oy:n fuusiossa. Mikkelin kaupungin omistusosuus Canelco Capital Oy rahastoyhtiöstä on 41 537 osaketta (1,36 %).

Vuonna 2016 yhtiössä toteutettiin tasejärjestely, jossa yhtiö palautti omistajilleen pääomia edellytyksenä, että ne lainataan yhtiölle takaisin. Järjestely liittyi kokonaisuuteen, jossa Finnvera Oyj irtaantui rahastojen omistuksesta ministeriön tekemän linjauksen mukaisesti. Järjestelyssä Canelco Capital Oy:lle tuli omistajiltaan n. 14,5 miljoonan euron velkakirjalainat, jotka sovitusti erääntyisivät maksettavaksi kerralla vuoden 2021 lopussa ja joiden korko on 2 %. Mikkelin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 19.12.2016 § 149 hyväksynyt järjestelyyn liittyen 195 842,03 euron velkakirjalainan yhtiölle.

Lokakuussa 2019 Canelco Capital Oy:n hallitus lähestyi osakkaita kirjeellä, jossa yhtiön omistajia pyydettiin jatkamaan vuonna 2016 myönnetyn lainan laina-aikaa kolmella vuodella vuoteen 2024. Perusteena oli Canelco Capitalissa vuonna 2019 tehty strategian päivitys, jolla yhtiö lähti tavoittelemaan aktiivisempaa roolia teollisten pk-yritysten omistusjärjestelyissä sekä panostamaan sijoituskohteiden kasvuun ja kehitykseen. Strategian päivityksen jälkeen yhtiö on tehnyt kolme uutta sijoitusta, jotka ovat kaikki olleet yrittäjäpolvenvaihdoksia. Toiminnan kehittämisen ja uusien sijoitusten tekemisen mahdollisti erityisesti se, että valtaosa Canelcon osakkaista suostui v. 2019 tehtyyn esitykseen jatkaa omistajalainojen laina-aikaa kolmella vuodella v. 2024 loppuun asti. Noin 78 % osuus omistajalainoista jatkettiin erääntymään vuoden 2024 lopussa. 

Mikkelin kaupunginhallitus käsitteli yhtiön esitystä laina-ajan jatkamisesta 18.11.2019 § 435. Kaupunginhallitus päätti tuolloin jatkaa yhtiön velkakirjan nro 2016-039 mukaisen SVOP-lainan laina-aikaa kolmella vuodella siten, että uusi eräpäivä olisi 31.12.2024. Edellytykseksi laina-ajan jatkamiselle kuitenkin asetettiin, että myös muut yhtiön osakkeenomistajat hyväksyvät osaltaan laina-ajan muutoksen. Koska kaikki omistajat eivät hyväksyneet esitettyä muutosta, ei Mikkelin kaupungin laina-aikaa yhtiölle kaupunginhallituksen päätökseen kirjatun ehdon mukaisesti jatkettu.

Canelco Capital Oy on lähestynyt Mikkelin kaupunkia uudella tiedustelulla laina-ajan jatkamisesta, sillä alkuperäisten lainaehtojen mukaisesti Mikkelin kaupungin myöntämä laina on erääntymässä vuoden 2021 lopussa. Yhtiö perustelee tarvetta laina-ajan jatkamiselle sijoitusvarojen niukkuudella, joka rajoittaa uusien sijoitusten tekemistä ja nykyisten kohteiden rahoitukseen osallistumista. Yhtiön mukaan laina-ajan jatko vaikuttaisi olennaisesti sen kykyyn olla toteuttamassa sijoitusstrategiaansa ja olla tukemassa pk-yritysten yrittäjäpolvenvaihdoksia ja muuta rahoitusta. Yhtiön kirje on oheismateriaalina.

Mikkelin kaupunki on mukana uudessa, operatiivisen toimintansa vuoden 2021 alussa käynnistäneessä Etelä-Savon pääomarahastossa, jonka tavoitteena on rahoittaa alueen yrityksiä, tukea startup- ja kasvuyritysten toimintaa sekä piristää alueen yrittäjyyttä. Etenkin kun kaikki muut Canelco Capital Oy:n muut osakkaat eivät kaupunginhallituksen aiemman päätöksen edellytyksen mukaisesti ole suostuneet yhtiön laina-ajan jatkamiseen, ei uudelleen tiedusteltuun laina-ajan jatkamiseen suostumista voida pitää kaupungin kannalta perusteltuna. Alueen yrityksille suunnattu rahoitustoiminta toteutuu jatkossa Etelä-Savon pääomarahaston kautta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Canelco Capital Oy:n velkakirjan nro 2016-039 mukaisen SVOP-lainan laina-aikaa ei jatketa. Näin ollen laina erääntyy maksettavaksi Mikkelin kaupungille 31.12.2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Canelco Capital Oy, talouspalvelut/Susanna Turunen, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.