Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 434 Matkailun Saimaa-sopimus 2017-2019

MliDno-2016-2425

Kuvaus

Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon matkailun kehittämistä ohjaavat strategiat ovat tavoiteasetannaltaan hyvin yhdenmukaisia. Molemmissa kantavana ajatuksena on Saimaan hyödyntäminen matkailun kehittämisen ja markkinoinnin ytimenä sekä yhteistyö. Yhteinen tavoite on Saimaan alueen nostaminen kansainvälisesti merkittäväksi matkailukohteeksi. Saimaan alueesta halutaan Suomen kolmas kansainvälisesti tunnettu matkailualue Helsingin ja Lapin rinnalle.

Eteläisen Saimaan maakuntien matkailutoimijat tiedostavat, että kansainvälisten matkailijoiden houkutteleminen alueelle sekä alueen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen edellyttävät merkittäviä myynninedistämis- ja markkinointipanostuksia sekä pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä. Yhdistämällä matkailutoimijoiden markkinointipanostukset on mahdollista saada selkeä tuottavuusloikka eteläisen Saimaan kansainväliseen markkinointiin. Yhteismarkkinoinnin hyödyt ovat konkreettiset erityisesti kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa, jossa alueen laajuudella sekä tarjonnan monipuolisuudella on merkittävä rooli. Esiintymällä yhtenäisenä Saimaa matkailudestinaationa alue on kiinnostavampi ja vetovoimaisempi kansainvälisillä markkinoilla. Yhtenäinen matkailualue vahvistaa Saimaan asemaa myös kansallisella tasolla Lapin ja pääkaupunkiseudun rinnalla.

Tähän perustuen Etelä-Karjalan maakuntaliitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto sekä Lappeenrannan kaupunki, Imatran kaupunki, Mikkelin kaupunki, Savonlinnan kaupunki sekä näissä matkailumarkkinoinnista vastaavat toimijat ovat käynnistäneet keskustelun laajemmasta kansainvälisen matkailumarkkinointiyhteistyön käynnistämisestä. Asiaa on valmistelu edellä mainittujen toimijoiden toimesta laajasti. Valmistelun yhteydessä asiasta on käyty keskustelua myös matkailuyritysten kanssa eri tahoilla. Matkailuyritysten taholta matkailumarkkinointiyhteistyön tiivistäminen ja tehostaminen on nähty erittäin tärkeänä.

Valmistelun lopputuloksena on syntynyt yhteinen tahtotila eteläisen Saimaan alueen kansainvälisestä matkailun kattomarkkinoinnista ja sitä toteuttavasta toimintamallista. Yhteinen tahtotila ja toimintamalli on kuvattu Saimaa-sopimusluonnoksessa, jota esitetään nyt hyväksyttäväksi em. toimijoiden toimesta. Tällä sopimuksella sopimusosapuolet sitoutuvat eteläisen Saimaan alueen kansainväliseen yhteismarkkinointiin ja markkinointiin liittyvään tuotekehitykseen.

Saimaa-sopimus 2017-2019 määrittelee yhteistyön tahtotilan, tavoitteet, toimijat ja johtamisen toimintatavat sekä määrittelee menettelytavat kustannusten jakamisessa, toimeenpanossa ja toteuman seurannassa.

Yhteistyön tavoitteena on kansainvälisen matkailumarkkinointiyhteistyön avulla lisätä matkailijamäärän ja –tulon kasvua Saimaan alueella. Yhteistyöllä tavoitellaan lisäksi matkailuyritysten yhteistyön ja verkostoitumisen lisäämistä ja sitä kautta matkailuelinkeinojen kasvua ja kehittymistä Saimaan alueella.

Yhteistyötä tehdään Saimaa-verkostona, joka keskittyy eteläisen Saimaan matkailuelinkeinon kansainväliseen yhteismarkkinointiin.  Yhteismarkkinoinnin panostukset ja toimenpiteet perustuvat yritysvetoisen Saimaa-strategiaryhmän hyväksymään markkinointistrategiaan ja markkinointisuunnitelmaan.

Etelä-Karjala ja Etelä-Savo osallistuvat kustannuksiin samalla summalla, joka pitää sisällään kaupunkien/seutujen/elinkeinoyhtiöiden rahoituksen, hankerahoituksen ja yritysrahoituksen.

Mikkelin ja Mikkelin seudun osalta yhteinen matkailumarkkinointipanostus ja yritysedustus kanavoituu Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kautta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Saimaa-sopimusluonnoksen ja sitoutua eteläisen Saimaan alueen kansainväliseen matkailun yhteismarkkinointiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n matkailujohtaja Maisa Häkkinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Miksei Oy / Maisa Häkkinen, Etelä-Savon maakuntaliitto / Heli Gynther