Kaupunginhallitus, kokous 28.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 440 Lausunto Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vuoden 2017 talousarviosta

MliDno-2016-2413

Kuvaus

Essoten perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän tulee pyytää kunnilta lausunto seuraavan vuoden talousarviosta. Essote pyytää kunnilta lausuntoa vuoden 2017 talousarviosta 29.11.2016 mennessä. Talousarviokäsittely etenee siten, että valtuuston talousarvioseminaari on 30.11.2016 ja hallituksen toinen talousarviokäsittely 1.12.2016. Lopullinen talousarviopäätös tehdään kuntayhtymän valtuustossa 9.12.2016. Liitteenä on Essoten vuoden 2017 talousarvio.

Talousarvioon on kirjattu seuraavat linjaukset ja tavoitteet:

 • kokonaisuuksien hallinta
 • palvelurakenteen muuttaminen avohoitopainotteiseksi ja ennaltaehkäiseväksi
 • matalan kynnyksen palvelujen lisääminen ja palvelujen monipuolistaminen
 • palveluohjaus mukana kaikessa toiminnassa ja
 • kehittävä työote
 • erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut yhdistyvät - arvoa tuottava in- tegraatio, moniammatillinen työ
 • peruspalvelujen vahvistaminen
 • asiakkuuksien hallinta perustasolla, erityispalvelut tukevat
 • eriarvoisuuden väheneminen
 • palvelujen asiakaslähtöisyys - erityinen huomio monikäyttäjäasiakkaisiin (palveluja paljon tarvitseviin)
 • kustannustehokkuus/-vaikuttavuus.

Mikkelin kaupunki pitää linjauksia ja tavoitteita oikeansuuntaisina ja kannatettavina. Erityisesti kaupunki haluaa painottaa ennaltaehkäisevää työtä, peruspalveluiden vahvistamista sekä kustannustehokkuutta ja –vaikuttavuutta.

Kunnanjohtajien neuvottelukunta on käsitellyt talousarviota kokouksessaan 18.11.2016. Neuvottelukunta linjasi, että kulujen pienentämiseksi kuntien ja Essoten on yhdessä oltava valmiita keskustelemaan Essoten taloutta tervehdyttävistä toimenpiteistä, säästöistä ja palveluista perustamissuunnitelmassa edellytetyn tuottavuuden parantumisen saavuttamiseksi.

Mikkelin osalta erityisesti erikoissairaanhoidon palveluiden ostojen kasvu on kuluvana vuonna jatkunut voimakkaana. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän erikoissairaanhoidon Mikkelin laskutus näyttää kasvavan 4 M€ eli 7,7 % tilinpäätöksestä 2015. Essote ja Mikkelin kaupunki ovat käyneet palvelu- ja kuntalaskutuksesta neuvotteluja, joiden perusteella on budjetoitu Mikkelin kuntalaskutukseksi 179 miljoonaa euroa vuodelle 2017. Väestörakenteesta johtuen palveluiden kysyntä kasvaa vanhusten kotihoidossa, avohoidossa sekä terveys- ja laitoshoidossa. Palvelutarpeeseen on kyettävä vastaamaan toimintatapoja uudistamalla.

Essoten ja kuntien neuvottelukunnan 18.11.2016 kokouksessa todettiin, että Essoten talousarvion laadinnan tavoitteena oli TP 2015 + 0,5 prosenttia lisättynä siirtymävaiheen kuluilla. Tavoitteeseen ei ole päästy talousarviossa 2017 ja kuntien maksuosuudet kasvavat yhteensä noin 2,6 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Essoten talousarvio on laadittu alijäämäiseksi noin 3,4 miljoonaa euroa, joka oli tarkoitus kattaa vuonna 2016 syntyvällä ylijäämällä. Neuvottelukunta on linjannut 18.11.2016, että Essoten tulee palauttaa vuoden 2015 kertyneet ja vuonna 2016 kertyvät ylijäämät heti tilinpäätöksen valmistuttua kunnille peruspääomien omistuksien suhteessa, eikä Essoten esittämällä tavalla palvelujen käytön kuntaosuuksia pienentämällä. Neuvottelukunnan linjausten mukaisesti Essoten tulee aloittaa taloutensa tasapainottamisen, johon neuvottelukunta myös osallistuu. Kevään 2017 aikana Essote valmistelee talouden tasapainottamisohjelman ja vuoden 2017 talousarviota leikkaavan esityksen, jonka perusteella vuoden 2017 kuntien maksuosuudet yhteensä voivat kasvaa enintään 1,6 % vuoteen 2015 verrattuna.

Kuntayhtymän henkilöstöbudjetin kasvu näyttää perusteettoman isolta erityisesti ottaen huomioon kiky-sopimuksen kustannuksia alentava vaikutus.  Henkilöstöbudjetin kasvun perusteet tulisi avata talousarviossa. Sovittu talousraami ei anna mahdollisuutta henkilöstökulujen reaalikasvuun.

Mikkelin kaupunki pitää erityisen tärkeänä, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation hyötyjä kyetään realisoimaan mahdollisimman nopeasti. Tämän tulisi näkyä mm. peruspalveluiden suoritteiden kasvuna ja erikoispalvelujen vähentymisenä sekä henkilöstökulujen alentumisena.  Esper-hankkeelle on hyväksytty 10 prosentin tuottavuustavoite. Tämä tuottavuustavoite ei Mikkelin kaupungin mielestä näy nyt laaditussa talousarviossa eikä myöskään suunnitelmavuosien talousluvuissa. Esper-hanke etenee vaiheittain ja vuonna 2017 tuottavuustavoite tulisi näkyä erityisesti terveyspalveluiden vastuualueen talousarviossa. Lisäksi on välttämätöntä tarkastella palveluverkkoa kriittisesti ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Kaupungin edustajat Essoten valtuustossa, hallituksessa ja kunnanjohtajien neuvottelukunnassa huolehtivat osaltaan siitä, että Essoten talouden ja tuottavuuden parantamiseen tähtäävät muutostoimenpiteet tulevat välittömästi Essoten hallituksen käsittelyyn ja sitä kautta muutokset lähtevät etenemään palvelutuotannossa.

Vuoden 2017 raportointia kunnille ja neuvottelukunnalle tulee kehittää niin, että kiinnitetään suoritteiden ja kuntalaskutuksen lisäksi huomiota menokehitykseen suhteessa kuntayhtymän talousarvioon. Raportointiin tulee liittää ennuste talousarvion toteutumista. Kunnille on tarpeen raportoida läpinäkyvästi miten toimipaikkakohtaiset suoritteet ja niiden hinnat muodostuvat.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa yllä olevan selvityksen lausuntona Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2017 talousarviosta.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Arto Seppälä esitti Markku Turkian kannattamana lausuntoon lisättäväksi maininnat:

 • ESSOTEn tulee turvata Mikkelin sote-palvelut vähintään nykytasolla.
 • Mikäli raskaammasta palvelusta siirrytään kevyempään, tulee asia käsitellä yhteistoiminnassa kuntayhtymän ja kaupungin kanssa.

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi lausuntoon lisättäväksi maininnan, että olennaisimmista palvelumuutoksista neuvotellaan yhteistoiminnassa kuntayhtymän ja kaupungin kanssa.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän täydennettyä esitystä, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat Arto Seppälän esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 11 kyllä ääntä (Sari Teittinen, Seija Kuikka, Armi Salo-Oksa, Olli Nepponen, Jaakko Väänänen, Juha Vuori, Petri Pekonen, Vesa Himanen, Veli Liikanen, Jussi Marttinen, Outi Kauria) ja 4 ei ääntä (Arto Seppälä, Jaana Vartiainen, Markku Turkia, Hannu Kilkki). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän täydennetty esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Äänestystulokset

 • Kyllä 11 kpl 69%

  Sari Teittinen, Seija Kuikka, Armi Salo-Oksa, Olli Nepponen, Jaakko Väänänen, Juha Vuori, Petri Pekonen, Vesa Himanen, Veli Liikanen, Jussi Marttinen, Outi Kauria

 • Ei 4 kpl 25%

  Arto Seppälä, Jaana Vartiainen, Markku Turkia, Hannu Kilkki

 • Tyhjä 1 kpl 6%

   

Tiedoksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky.