Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 403 Valtuustoaloite ruokailun takaamisesta myös Mikkelin lukiolaisille etäopetuksen aikana sekä ruokakassien kuljettamisen kehittämiseksi

MliDno-2021-1213

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittivät 15.3.2021 valtuustoaloitteenaan otsikko asiasta seuraavaa:

"Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus antaa myös muuna kuin lähiopetuksena annettavassa perusopetuksessa kaikille oppilaille maksuton ateria. Aterian tarjoaminen ei lähtökohtaisesti tarkoita ruokatarvikkeiden antamista, vaan aterian tulee olla valmistettu valmiiksi. Huoltajan suostumuksella vaihtoehtona aterialle voi kuitenkin olla ruokatarvikekassin antaminen. Ateriaa ei voi korvata rahallisella avustuksella, eikä aterian antaminen voi perustua tarveharkintaan.

Lukiolaisille kuuluu lähiopetuksessa ollessaan maksuton päivittäinen ruokailu. Lukiolaisten ruokailuun on varattu rahat kaupungin budjetissa. Ei ole oikein, jos lukiolaisille ei anneta ruokaa etäkoulun aikana. Koulusta annettava ruoka vahvistaa myös lukiolaisten turvallisuudentunnetta ja luo uskoa koronakriisin jälkeiseen tulevaisuuteen.

Etäkoulun aikana perheillä menee tavallista enemmän rahaa ruokaan. Monissa perheissä on ollut lomautuksia ja irtisanomisia. Ruoka on tarpeen myös niille lapsiperheille, joissa on lukiolaisia.

Lisäksi Mikkelin on tärkeä kehittää ruokakassien jakelua ja ottaa huomioon pitkät välimatkat ja etäisyyksien aiheuttamat hankaluudet kassien noutamiselle. Joissakin kaupungeissa on tehty järjestöjen kanssa yhteistyötä kassien toimittamiseksi peruskoululaisille ja toisen asteen oppilaille kotiin sekä hyödynnetty käytössä olevia koulukuljetusreittejä ja -kalustoa kassien toimittamiseksi.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkelin lukiolaisille jaetaan maksuton ruoka samoilla periaatteilla kuin peruskoululaisillekin, sekä ruokakassien kotiin toimittamista peruskoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille ryhdytään pikaisesti kehittämään.  

Mikkelissä 15.3.2021

Satu Taavitsainen (SDP)

Hannu Tullinen, Raine Lehkonen, Jenni Tissari,
Ulla Leskinen, Jatta Juhola, Soile Kuitunen,
Marita Hokkanen, Jarno Strengell, Jaana Vartiainen,
Petri Tikkanen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuun 2021 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Marja Ukkonen, johtava rehtori, marja.ukkonen@sivistys.mikkeli.fi
Mia Hassinen, palvelujohtaja, Mia.Hassinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vastaus valtuustoaloitteeseen:

Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittivät 15.3.2021 valtuustoaloitteenaan, että Mikkelin lukiolaisille jaetaan maksuton ruoka samoilla periaatteilla kuin peruskoululaisillekin, sekä ruokakassien kotiin toimittamista peruskoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille ryhdytään pikaisesti kehittämään.

Tässä vastauksessa Mikkelin lukiolaisilla tarkoitetaan nuorten lukiokoulutuksessa olevia opiskelijoita Mikkelin lukiossa. Opiskelijoita on yhteensä noin 760, neljällä eri vuosikurssilla. Niin ikään Mikkelin lukiolaisia käsitellään tässä yhteydessä yhtenä joukkona, riippumatta siitä, kuuluvatko lukiolaiset laajennetun oppivelvollisuuden piiriin vai eivät.  

Lukiolain (714/2018) 35 §:n mukaan nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Mikkelin lukiossa opetusta järjestetään normaalioloissa lähiopetuksena.

Etäopetukseen lukiossa on jouduttu siirtymään tilanteissa, joissa Covid-19-pandemiasta johtuen lähiopetusta ei ole ollut mahdollista järjestää lukion tiloissa turvavälit ja hygieniajärjestelyt huomioon ottaen eikä näin ollen lukiolain 40§:n mukaista opiskelijan oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön ole voitu taata.

Etäopetusjakson aikana opiskelijat eivät ole läsnä Mikkelin lukion tiloissa vaan opiskelevat lähtökohtaisesti kotoa käsin. Koulutuksenjärjestäjällä ei ole kuitenkaan tosiasiallista päätäntävaltaa lukiolaisen käyttämän etäopiskelupaikan suhteen. Lukiolainen saattaa siis päätyä etäopetusjakson ajaksi muuttamaan Mikkelistä esimerkiksi Ylläkselle, jos hänen huoltajansa niin päättää.

Lukio-opiskelulle tyypillistä on perusryhmiin sitomaton ja lukiolaisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan tehtyjen opintojaksojen mukainen opiskelu. Koronatartunnan saanut lukiolainen on saattanut koulupäivän aikana osallistua opetukseen esimerkiksi neljässä eri oppiaineessa ja siten neljässä eri opetusryhmässä, joista jokaisessa on ollut lukiolaisia osin eri perusryhmistä ja mahdollisesti myös eri vuosikursseilta. Näin ollen etäopetukseen saattaa joutua yhden tartunnan perusteella opetusryhmien opettajien lisäksi useita kymmeniä lukiolaisia eri perusryhmistä ja eri vuosikursseilta, samalla kun näiden perusryhmien muut ei-altistuneet opiskelijat jatkavat normaalisti lähiopetuksessa. Kun koronatartuntojen ja altistuneiden määrä on noussut merkittävästi ja lähiopetuksen toteuttaminen turvallisesti ei ole ollut mahdollista, kaikki Mikkelin lukion opiskelijat ovat siirtyneet etäopetukseen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueen alueellisen tartuntatautien torjunnan ja varautumisen yhteistyöryhmän ohjeistuksen mukaisesti. Edellä kuvatun mukaisesti etäopetuksessa voi siten olla yksittäisiä lukiolaisia, kokonaisia opetusryhmiä tai koko lukio.  

Valtuustoaloitteessa esitetään myös, että ruokakassien kotiin toimittamista peruskoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille ryhdytään pikaisesti kehittämään. Koulukuljetusreittien tai -kaluston hyödyntäminen ruokakassien jakelussa on haasteellista monestakin syystä. Ensinnäkin koulukuljetusten piirissä on vain noin 13% kaikista Mikkelin lukion opiskelijoista. Kaikki muut lukiolaiset tekevät koulumatkansa kävellen, pyöräillen tai muulla – omalla tai huoltajien - kulkuneuvolla. Suurin osa lukiolaisista ei siis kuulu koulukuljetusten piiriin, joten heidän kohdallaan erillisen ruokakassijakeluverkoston suunnittelu vaatisi merkittävää henkilöstöresurssia. Toiseksi Kela maksaa lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevalle koulumatkatukea koulumatkojen kustannuksiin. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetuilla opiskelijoilla oikeus Kelan koulumatkatukeen syntyy, jos yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 7 kilometriä. Koulumatkatukea saadakseen koulumatkan yhdensuuntainen pituus on oltava vähintään 10 kilometriä opiskelijoilla, joilla ei ole oikeutta maksuttomaan koulutukseen. Mikkelin kaupunki ei siis nykyisellään korvaa koulumatkoista aiheutuvia kustannuksia. Jos koulukuljetuskalustoa tai reittejä ajavaa henkilöstöä käytettäisiin ruokakassien jakeluun, tämä vaatisi lisäresursseja. Ruokaturvallisuuden näkökulmasta on välttämätöntä, että etäopetuksen aikaisen kouluruokailun toteuttavat ruoka- ja puhtauspalveluiden alan ammattilaiset. Koulukuljetuksia hoitavilla kuljettajilla tai joillakin vapaaehtoistyöntekijöillä ei välttämättä ole jakelutehtävän vaatimaa osaamista, ellei heitä siihen erikseen kouluteta.

Etäopetuksen aikaisen kouluruokailun toteutustavat Mikkelissä ja etäopetuksen aikaisten aterioiden kustannukset on kuvattu Mikkelin ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelujohtaja Mia Hassisen vastauksessa, josta käy yksityiskohtaisesti esiin, millä tavoin peruskoululaisten ja lukiolaisten ruokailu on mahdollista järjestää Mikkelissä etäopetuksen aikana kustannustehokkaasti sekä ruokaturvallisuus huomioon ottaen.

Etäopetuksen aikaisen kouluruokailun toteutustavat Mikkelissä

Etäopetuksen aikaisten aterioiden toteutustavan valintaan vaikuttaa usea tekijä kuten voimassa olevat Opetushallituksen ohjeistukset, ruokaturvallisuus, tuotteiden saatavuus ja toimitusaika sekä käytettävissä olevat laite- ja henkilökuntaresurssit.

Korona-pandemian aikana etäopetuksessa oleville peruskoulun oppilaille on ollut mahdollista tilata koulupäivinä teollisuuden valmistama, annospakattu valmisateria, joka on sisältänyt valmiin pääruoan mutta ei ruokajuomaa, leipää eikä salaattia. Pääyhteistyökumppani valmisaterioiden toimituksessa on ollut Pyhännällä toimiva Feelia Oy, https://feelia.fi/.

Erityisruokavalion tarvitseville oppilaille on valmistettu heidän ruokavalionsa mukainen ateria keskuskeittiö Isopadassa tai muussa valmistuskeittiössä.

Jos etäopetusjakso on kestänyt useamman viikon, on valmisaterian sijaan ollut mahdollista tilata elintarvikkeita sisältävä ruokakassi. Ruokakassista on ollut valittavana kaksi vaihtoehtoa, perus- ja kasvisruokakassi. Kassit ovat sisältäneet peruselintarvikkeita ja ateria-aineksia, jotka eivät vaadi kylmäsäilytystä. Yhteiskumppani ruokakassien kokoamisessa ja jakelussa on ollut Palvelutukku Itä-Suomi Oy.

Ateriat ja ruokakassit on toimitettu huoltajien nettitilauslinkin kautta tekemien tilausten perusteella. Jakelu on tehty ensisijaisesti oppilaan omalla koululla mutta jakelutiloina on hyödynnetty myös lukion ja Esedun Raviradantien yksikön tiloja. Jaettavasta määrästä riippuen jakelu on järjestetty 1 – 2 päivänä klo 7 – 9 ja klo 15 – 17 (14 – 18). Tarvittaessa tilaus on ollut haettavissa koulun keittiöltä myös erikseen sovittuna ajankohtana.

Lukiolaisille on tarjottu etäopetuksen aikainen ateria tai ruokakassi samoin periaattein kuin peruskoululaisille niille ajanjaksoille, joille kaupungin häiriötilanteiden johtoryhmä on päättänyt aterian/ruokakassin myöntää. Etäopetuksen ajalla 6.4.-11.4.2021 Mikkelin lukiossa opiskelevien lukiolaisten oli mahdollista tilata annospakatut ateriat. Jaksossa 4 keväällä 2021 Mikkelin lukiossa opiskelevista 525 lukiolaisesta 295 käytti mahdollisuutta tilata annospakatut ateriat etäjaksolle.

Vuonna 2020 on korvattu yhteensä noin 169 000 ja vuonna 2021 noin 22 500 kouluateriaa ruokakasseilla ja valmisaterioilla.

Etäopetuksen aikaisten aterioiden kustannukset

Mikkelissä kouluaterian hinta on keskimäärin 2,62 eur (2,21 – 3,78 eur) alv. 0 %, josta elintarvikkeiden osuus on 1,00 – 1,10 eur/ateria ja henkilöstökustannusten 1,10 – 1,30 eur/ateria. Hinta sisältää pääruoan lisäksi aterian kaikki muut osat ja aterioiden valmistuksesta, kuljetuksesta ja tarjoilusta aiheutuvat kustannukset lukuun ottamatta koulujen keittiötilojen vuokria.

Valmisaterioiden annoskohtaiset hankintakustannukset ovat keskimäärin 1,20 eur/annos alv. 0 % ilman ruokajuomaa, leipää ja salaattia. Ruokakassien tuotteiden arvo on 2,00 eur/koulupäivä alv. 0 %, kassin kokonaisarvo riippuu etäopetusjakson pituudesta. Etäopetuksen aikaisten valmisaterioiden ja ruokakassituotteiden hankintakustannuksien päälle tulevat jakelusta aiheutuvat henkilöstökustannukset. Huomioitava on myös lähiopetuksessa aina olevien oppilaiden ruokailun järjestäminen, joka sitoo henkilökuntaa ja säilyttää muut ruokailun järjestämisestä aiheutuvat kustannukset.

Etäopetuksen aikaisen ruokailun järjestämisen kustannuksia nostaa myös hävikki, joka syntyy hakematta jäävistä aterioista tai ruokakasseista. Vaikka toimitus perustuu huoltajan tekemään tilaukseen, jää tehdyistä tilauksista hakematta keskimäärin 5 %. Ylijääneet tuotteet on joko hävitetty (erityisruokavalioannokset), hyödynnetty omassa tuotannossa tai lahjoitettu ViaDian kautta vähävaraisille perheille.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä mainitun selvityksen "Ruokailun takaamisesta myös Mikkelin lukiolaisille etäopetuksen aikana sekä ruokakassien kuljettamisen kehittämiseksi " -valtuustoaloitteeseen. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Marja Ukkonen, johtava rehtori, marja.ukkonen@sivistys.mikkeli.fi
  • Mia Hassinen, palvelujohtaja, Mia.Hassinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.