Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 402 Valtuustoaloite neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä tilanteen parantamiseksi

MliDno-2021-1855

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittivät 26.4.2021 valtuustoaloitteenaan otsikko asiasta seuraavaa:

"Neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavia henkilöitä eli nepsyjä ovat he, joilla on esimerkiksi ADHD, ADD, Asperger, autismikirjon häiriö, Tourette tai kehityksellinen kielihäiriö. Nepsypiirteisiä henkilöitä arvellaan olevan jopa 10 – 20 prosenttia väestöstä. Pelkästään ADHD-oireisia 6-18-vuotiaita arvioidaan olevan noin 3-7 prosenttia. Nepsyt ovat useimmiten näkymättömästi vammaisia henkilöitä, sillä diagnoosi ei välttämättä näy lainkaan ulospäin, mutta silti tarkkaavuuden, hahmottamisen ja toiminnanohjauksen ongelmat aiheuttavat henkilöille toimintarajoitteita, joihin he tarvitsevat tukea, ohjausta ja kuntoutusta. Tällä hetkellä monet heistä ovat väliinputoajia Mikkelin kaupungin ja Essoten antamissa palveluissa sekä työelämässä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkelin kaupungissa tehdään NÄE NEPSY -ohjelma, jolla neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien henkilöiden ja heidän läheistensä asemaa parannetaan erityisesti varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisella asteella, kaupungin nuorisotyössä, Essoten palveluissa sekä kaikessa harrastustoiminnassa, jota kaupunki rahoituksellaan tukee. Ohjelmaan tulee kirjata keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet sekä palvelut ja tukimuodot neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin ja oikeuksien edistämiseksi.

Mikkelissä 26.4.2021

Satu Taavitsainen, SDP
Hannu Tullinen, Soile Kuitunen, Marita Hokkanen,
Raine Lehkonen, Petri pekonen, Jatta Juhola,
Jaana Vartiainen,  Mali Soininen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuun 2021 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa henkilöstölle on tarjottu sekä yksittäisiä erittäin laadukkaita koulutuspäiviä valtuustoaloitteessa mainituista nepsyasioista useina vuosina että pitkäkestoista nepsyvalmentajakoulutusta. Viimeisimmät koulutukset vuosina 2021 ja 2019, joihin osallistunut satoja henkilöitä.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityisopettajat ovat käyneet pitkäkestoisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen (18 lähiopetuspäivää). Perusopetuksen opettajille ja ohjaajille on jo useina vuosina tarjottu samaa neuropsykiatrisen valmentajan koulutusta. Vuosittain on koulutettu n. 24 henkilöä ja yhteensä koulutettuja tai koulutuksessa olevia on n. 120 henkilöä eli noin 25 % perusopetuksen vakinaisesta henkilöstöstä. Näillä keinoilla lisätään tietoa ja osaamista erilaisten oppijoiden kohtaamiseen opetus- ja kasvatustyössä. Tukena on myös oppilashuoltohenkilöstö. Varsinaisen diagnosoinnin ja kuntoutuksen järjestää terveydenhuolto.

Essoten johdolla yhteistyössä Mikkelin kaupungin kanssa on laadittu ja päivitetty nepsy-hoitopolkuohjeistus. Essote vastaa sen viestinnästä alueellaan myös kuntiin.

Näe nepsy -ohjelma on nimikkeenä osuva, mutta se on jo käytössä muualla, muussa tarkoituksessa: https://naenepsy.fi/tiimi/ eli pirkanmaalaisten vanhempien kokemusasiantuntijuussivuston nimenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä mainitun selvityksen "Neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä tilanteen parantamiseksi" -valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Esittelijä täydensi esitystä siten, että tämän valtuustoaloitteen sisältö otetaan huomioon valtuuston strategian laadinnassa.

Esittelijän täydennetty esitys hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.